Người là niềm tin tất thắng
Đó không chỉ là bài hát của nhạc sĩ Chu Minh viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là suy nghĩ, tấm lòng của muôn triệu trái tim Việt Nam và nhân loại về Người. Tên tuổi của Người sống mãi với non sông Việt Nam và trở thành niềm tin tất thắng, đồng hành cùng dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Chứng kiến nhân dân Việt Nam lầm than, sống rên xiết dưới gót giày của kẻ xâm lược và triều đình phong kiến đang tàn lụi, với lòng yêu nước, thương dân vô hạn Nguyễn Tất Thành quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Sau bao năm bôn ba khắp năm châu, bốn biển, Người đã đến với Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tìm thấy trong đó ánh sáng cứu nước, cứu dân mà bấy lâu Người mong ước. Người đã vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào hoàn cảnh cụ thể nước ta, chuẩn bị mọi mặt cho sự ra đời một chính đảng của giai cấp công nhân.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - bước ngoặt lịch sử vĩ đại, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối cứu nước. Từ đây dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh, mọi người dân Việt Nam tin tưởng, chung sức đồng lòng, quy tụ dưới ngọn cờ quyết chiến, quyết thắng của Đảng làm nên những thắng lợi vĩ đại ở thế kỷ XX.

Với đường lối đúng đắn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã bắt tay ngay vào lãnh đạo phong trào đấu tranh của công nhân và quần chúng nhân dân. Có Đảng lãnh đạo, giai cấp công nhân Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh, quy tụ, tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân mà nòng cốt là liên minh công - nông, làm nên cao trào cách mạng 1930-1931. Thắng lợi đầu tiên này có ý nghĩ vô cùng to lớn, tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng, tiền đề quan trọng, tạo đà và kinh nghiệm để nhân dân ta tiếp tục tiến lên giành thắng lợi.

Niềm tin của nhân dân được nhân lên gấp bội khi Nguyễn Ái Quốc về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Người triệu tập Hội nghị Trung ương 8, tháng 5-1941, chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu đã tập hợp sức mạnh đoàn kết của toàn dân, tạo niềm tin đối với mỗi người dân Việt Nam - niềm tin chiến thắng. Sự đúng đắn của đường lối và niềm tin của quần chúng nhân dân vào Đảng và Bác Hồ đã từng bước phát huy trong xây dựng lực lượng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, biến tư tưởng của Người: “Dù đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập” thành hành động cụ thể: khởi nghĩa từng phần, phá kho thóc của Nhật cứu đói cho nhân dân, xây dựng lực lượng, cơ sở, khi thời cơ đến, nhân dân ta đã chớp thời cơ, tiến tới Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt Chính phủ lâm thời, Người đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đất nước bị các thế lực đế quốc, phản động bao vây và chống phá quyết liệt. Trước sức mạnh của kẻ thù, thay mặt Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Lời kêu gọi của Người như tiếng gọi của non sông đất nước, thu hút toàn dân tộc bước vào cuộc kháng chiến với tinh thần “thà hy sinh tất cả, nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” với niềm tin tất thắng của một dân tộc yêu hoà bình.

Ý chí, niềm tin của cả dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã biến thành sức mạnh vật chất to lớn, gan không núng, chí không mòn làm nên Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, rút hết quân Pháp về nước, miền Bắc tiến lên xây dựng CNXH.

Thay chân Pháp, Mỹ đưa quân vào miền Nam, lập nên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm với âm mưu “đắp con đê ngăn làn sóng đỏ cộng sản” đang phát triển mạnh mẽ ở Đông Nam Á, chia cắt lâu dài đất nước ta. Chính vì vậy, ngay sau cuộc trường chinh chống Pháp, dân tộc ta lại phải đương đầu với đế quốc Mỹ xâm lược. Trước sức mạnh vượt trội của kẻ thù, Đảng ta đưa ra đường lối kháng chiến chống Mỹ phù hợp với từng miền. Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nữa kêu gọi cả nước đứng lên chống Mỹ xâm lược với khẩu hiệu: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Lời kêu gọi của Người cổ vũ tinh thần, tiếp thêm sức mạnh niềm tin để miền Bắc giữ vững nền độc lập tự do, là hậu phương lớn tiếp tục cùng nhân dân miền Nam “đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào”.

Thực hiện chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do” với niềm tin vào Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, nhân dân Việt Nam trung dũng, kiên cường, càng đánh càng thắng. Bằng thắng lợi của chiến dịch mang tên Hồ Chí Minh lịch sử vào ngày 30-4-1975 đất nước ta vang khúc khải hoàn. Từ đây non sông liền một dải, đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đất nước ta đang trên đường đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập thế giới. Giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu như đang mỉm cười, dõi theo từng bước tiến mới, quan trọng của Việt Nam trên hành trình trở thành nước công nghiệp hiện đại. Trong mỗi bước của dân tộc, hình ảnh, tư tưởng, tấm gương đạo đức sáng ngời của Người luôn là niềm tin vững chắc, soi sáng con đường đi lên của đất nước. Tại Đại hội lần thứ VII, Đảng ta đã chính thức đưa vào văn kiện: Lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2007), Đảng ta phát động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tư tưởng, tấm gương đạo đức sáng ngời của Người luôn soi sáng con đường đi lên của dân tộc, là niềm tin vững chắc để Đảng và nhân dân ta tiếp tục con đường Người đã lựa chọn, xây dựng đất nước ta “to đẹp hơn, đàng hoàng hơn”, “ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” như sinh thời Bác hằng mong muốn.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất