Báo, tạp chí của Đảng làm tốt vai trò cơ quan ngôn luận và lý luận chính trị của Đảng, diễn đàn của nhân dân
Các đồng chí lãnh đạo chủ trì Hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng có nhiều chuyển biến tích cực

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu cho biết, thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị khóa VIII, Kết luận số 29-KL/TW ngày 25-8-2012 của Ban Bí thư khóa XI và Thông báo kết luận số 173-TB/TW ngày 6-4-2020 của Ban Bí thư khóa XII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, những năm qua, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại TP. Hồ Chí Minh đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của báo, tạp chí của Đảng tiếp tục nâng lên. Việc đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng được duy trì và phát triển. Chất lượng báo, tạp chí của Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh được nâng lên; nội dung và hình thức tiếp tục được đổi mới; công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng có nhiều chuyển biến tích cực.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại Hội nghị.

 Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị.

“TP. Hồ Chí Minh mong muốn sẽ luôn tiếp tục đón nhận sự quan tâm chỉ đạo từ Trung ương Đảng, Ban Bí thư, các bộ, ban, ngành Trung ương; sự hợp tác, phối hợp phát triển hiệu quả, thiết thực, cụ thể của các tỉnh, thành phố. Trong đó mong các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản tiếp tục quan tâm hướng dẫn, phối hợp, hỗ trợ; mong muốn Ngành Tuyên giáo, cơ quan báo và tạp chí của Đảng, các tỉnh phía Nam ủng hộ, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng nói chung và việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng nói riêng; đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa tình cảm của cả nước và bạn bè quốc tế với TP. Hồ Chí Minh và ngược lại, góp phần vì sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh và cũng là của cả nước, với tinh thần vì cả nước, cùng cả nước” -  đồng chí Nguyễn Văn Hiếu bày tỏ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Thực hiện tốt mục tiêu tuyên truyền “đúng, trúng, kịp thời, hấp dẫn”

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, những năm qua, các báo, tạp chí của Đảng luôn nỗ lực đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức, làm tốt vai trò cơ quan ngôn luận và lý luận chính trị của Đảng, diễn đàn của nhân dân; phổ biến kịp thời các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, góp phần nâng cao trình độ, nhận thức chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nâng cao dân trí, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân; tích cực đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, chú trọng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, luận giải thuyết phục các vấn đề mà cuộc sống đặt ra; là nguồn kiểm chứng thông tin tin cậy đối với bạn đọc. Báo, tạp chí của Đảng thực sự “là tài liệu sinh hoạt Đảng và công tác tuyên truyền quan trọng”.

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao phó, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của độc giả, nhất là trong bối cảnh các phương tiện truyền thông xã hội phát triển mạnh mẽ như hiện nay; báo, tạp chí của Đảng phải tiếp tục đề cao yêu cầu đổi mới phương thức truyền thông, thực hiện tốt mục tiêu tuyên truyền “đúng, trúng, kịp thời, hấp dẫn”. Chú trọng mở các chuyên trang, chuyên mục, lựa chọn chủ đề được bạn đọc quan tâm, tổ chức các đợt tuyên truyền trọng điểm gắn với các sự kiện chính trị nổi bật, phổ biến kịp thời quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi trong các chủ trương, chính sách, phân tích, làm rõ những điểm mới và những giải pháp cơ bản để tổ chức thực hiện hiệu quả...

Đồng chí Lê Quốc Minh cho rằng, cùng với việc tích cực đổi mới phương thức truyền thông, tăng cường tính định hướng dư luận, nâng cao tính sắc bén trong đấu tranh tư tưởng, lý luận trong tình hình mới, cũng cần nhìn nhận sự cần thiết của việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị khóa VIII.

Chia sẻ một số kết quả, sau 3 năm triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW ngày 6-4-2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về mua và đọc  báo, tạp chí của Đảng, đồng chí Lê  Quốc Minh cho biết, nhiều đảng bộ, chi bộ, cán bộ, đảng viên đã nâng cao nhận thức việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng dần đi vào nền nếp. Đã xuất hiện những mô hình, cách làm hay; nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, nhân rộng thông qua những bài viết, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trên báo, tạp chí của Đảng. Công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng tại các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa ngày càng được chú trọng, nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, kết hợp hài hòa giữa mục tiêu kinh doanh và phục vụ nhiệm vụ chính trị. Tại một số địa phương, đơn vị, số lượng mua báo, tạp chí của Đảng có tăng qua các năm.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất