Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới
Quang cảnh tọa đàm.

Quang cảnh tọa đàm.

Dự và chủ trì tọa đàm có đồng chí Lê Công Lý - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Hiệp Trung - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Dự tọa đàm còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh, Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang, Trường Cao đẳng Luật miền Nam, thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, trung tâm chính trị các huyện, thị xã, thành phố, ban tuyên giáo, tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Từ năm 2018 đến nay, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, tiếp tục đổi mới phương thức triển khai, phương pháp tiếp cận nghiên cứu trong công tác lý luận. Khẳng định mạnh mẽ và cụ thể hóa những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các giá trị bền vững phù hợp với thực tiễn tỉnh. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đã đổi mới mạnh mẽ tài liệu, giáo trình học tập theo hướng giảng dạy, truyền thụ đầy đủ những nội dung cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo, tăng cường liên hệ, vận dụng những nguyên lý, phương pháp luận vào thực tiễn công tác của cán bộ, đảng viên; nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từng bước đổi mới theo hướng phù hợp với từng đối tượng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và phương pháp công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ. Ðổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền về giá trị, những nội dung cơ bản, cốt lõi và những nội dung được Ðảng ta vận dụng, phát triển mới của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở bằng nhiều hình thức như: mở các chuyên trang, chuyên mục, viết bài trên các báo, tạp chí, qua mạng xã hội trên in-tơ-nét như các nhóm Zalo, Facebook, Fanpage,… Qua đó nâng cao nhận thức, bảo vệ quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định đi lên con đường chủ nghĩa xã hội của Việt Nam là nhất quán, đúng đắn từ đó phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đại biểu thị xã Long Mỹ tham gia thảo luận.

Đại biểu thị xã Long Mỹ tham gia thảo luận.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời gian quan việc vận dụng các nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, đảng viên có lúc có nơi chưa được quan tâm đúng mức. Công tác quán triệt, triển khai học tập Chỉ thị số 23-CT/TW ở một số đơn vị chất lượng chưa cao, ý thức học tập của một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế. Chưa có nhiều chương trình, đề tài, đề án tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận phục vụ việc ban hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch của tỉnh và địa phương, đơn vị; các tác phẩm chính luận chuyên sâu để đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh chưa nhiều.

Hội nghị tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời gian tiếp theo. Trong đó tập trung làm tốt công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, tổng kết và chỉ đạo thực tiễn của cấp ủy, chỉ huy các cấp để giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra; làm tốt công tác xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Đồng chí Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận.

Đồng chí Lê Công Lý - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Công Lý - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao các ý kiến tham gia thảo luận chân tình, thẳng thắn của các đơn vị, địa phương; đồng thời yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trước hết là người đứng đầu tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Thật sự coi trọng việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc định hướng phát triển và hoạt động thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị một cách thiết thực và hiệu quả; bám sát thực tiễn, định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Ðảng trên lĩnh vực lý luận chính trị.

Tiếp tục đổi mới phương thức triển khai, phương pháp tiếp cận nghiên cứu trong công tác lý luận. Khẳng định mạnh mẽ và cụ thể hóa những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các giá trị bền vững phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Trên nền tảng đó, nghiên cứu, xây dựng và phát triển hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam trong thời kỳ mới…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất