Đảng bộ ​Agribank: Nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2024

Ngày 11-7-2024, tại Hà Nội, Đảng ủy Agribank tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Đảng ủy Agribank dự Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Đảng bộ Agribank kết nối trực tuyến với Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị thông qua điểm cầu của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và triển khai đến điểm cầu các tổ chức đảng trực thuộc trong toàn Đảng bộ.

Đảng bộ Agribank: Chủ động, sáng tạo trong triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới", đồng thời triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội III Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ X, Đảng ủy Agribank đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong triển khai hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024, đạt được nhiều kết quả quan trọng, số lượng và chất lượng tác phẩm dự thi được nâng lên.

1

Mới nhất

Xem nhiều nhất