Cùng nhau gìn giữ hòa bình trên mỗi ngọn sóng của Biển Đông

Đã thành thông lệ, hàng năm, tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền các địa phương về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại. Thông điệp của Tuần lễ biển và hải đảo năm 2016 là “Vì sự bền vững của biển cả”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất