Về việc xác định trình độ lý luận chính trị

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

*

Số  2045 - CV/BTCTW

V/v xác định trình độ lý luận chính trị

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2016

 

            Kính gửi: - Các tỉnh uỷ, thành uỷ;

                                 - Các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương;

                               - Các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước đặc biệt.

 

Thời gian qua, các cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị và cơ sở đào tạo đã phối hợp tổ chức thực hiện xác định trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên theo Quy định số 256-QĐ/TW, ngày 16-9-2009 của Ban Bí thư “về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đã học đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh”; góp phần thống nhất về tiêu chuẩn trình độ lý luận chính trị trong Đảng; làm cơ sở xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ... Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số nơi còn thực hiện chưa nghiêm túc Quy định số 256-QĐ/TW; có trường hợp còn áp dụng và xác định theo Quy định số 12-QĐ/TC-TTVH, ngày 09-01-2004 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) đã hết hiệu lực thi hành từ ngày 16-9-2009.

Thực hiện Quy định 256-QĐ/TW, ngày 16-9-2009 của Ban Bí thư về việc xác định trình độ lý luận chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị và cơ sở đào tạo:

1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của Quy định 256-QĐ/TW của Ban Bí thư bảo đảm cấp giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị đúng đối tượng, đúng nguyên tắc, đúng thẩm quyền.

2. Từ ngày 16-9-2009, Quy định số 256-QĐ/TW của Ban Bí thư có hiệu lực thì Quy định số 12-QĐ/TC-TTVH, ngày 09-01-2004 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) bị bãi bỏ. Những trường hợp xác định trình độ lý luận chính trị theo Quy định số 12-QĐ/TC-TTVH sau ngày 16-9-2009 là không có giá trị pháp lý.

3. Việc cấp giấy xác nhận tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị do Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã cấp trước đây cho các trường hợp là cán bộ, đảng viên, đúng đối tượng, được cấp có thẩm quyền cử đi học, được công nhận có giá trị tương đương cao cấp lý luận chính trị. Các trường hợp đã được cấp, nhưng khi đi học là sinh viên, không thuộc đối tượng học cao cấp lý luận chính trị, không có giá trị công nhận tương đương cao cấp lý luận chính trị; các trường hợp này, sau khi học xong, được xem xét tham dự các lớp hoàn chỉnh kiến thức để được cấp bằng cao cấp lý luận chính trị do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hằng năm.

Từ ngày 01-6-2016, việc cấp giấy xác nhận tương đương cao cấp lý luận chính trị đối với học viên học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền do Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện, trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền và chỉ áp dụng cho các trường hợp là cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng học cao cấp lý luận chính trị, tốt nghiệp đại học (văn bằng 2) đối với các chuyên ngành lý luận chính trị (khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng, xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, chính trị học). Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thẩm định nội dung, chương trình đào tạo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thực hiện chặt chẽ quy trình xác nhận tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị cho các đối tượng nêu trên.

Ban Tổ chức Trung ương thông báo để các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị và các cơ sở đào tạo thực hiện.

 

 Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Bí thư (để báo cáo);

- Lãnh đạo Ban;

- Các vụ, đơn vị thuộc Ban;

- Học viện Chính trị QG Hồ Chí Minh;

- Lưu VP, Vụ ĐT,BDCB (3b).

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

                           Mai Văn Chính

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất