Kế hoạch tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên cao cấp đối với cán bộ, công chức cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2020

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

*

Số 270 - KH/BTCTW

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

    Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2020

                                      

KẾ HOẠCH

Tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên ngạch

chuyên viên cao cấp đối với cán bộ, công chức cơ quan của Đảng,

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2020

-----

 

- Căn cứ Luật Cán bộ, công chức;

- Căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

- Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (sau đây viết tắt là Nghị định số 24/2010/NĐ-CP); Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị định 161/2018/NĐ-CP và Thông tư 03/2019/TT-BNV) và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.

Ban Tổ chức Trung ương ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp đối với cán bộ, công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2020, như sau:

I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

1. Phạm vi

Các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương.

2. Đối tượng

Cán bộ, công chức đang công tác, làm việc trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương đảm bảo được các yêu cầu:

- Thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Đáp ứng yêu cầu về vị trí việc làm của ngạch chuyên viên cao cấp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ THI

1. Điều kiện dự thi

Trong quá trình tổ chức kỳ thi cần đảm bảo các điều kiện dự thi của cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và lưu ý các nội dung sau:

a) Cơ quan quản lý cán bộ, công chức có nhu cầu về vị trí việc làm của ngạch chuyên viên cao cấp (dựa trên số lượng vị trí việc làm còn thiếu so với cơ cấu ngạch chuyên viên cao cấp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt của từng cơ quan, đơn vị).

b) Được cơ quan sử dụng cán bộ, công chức đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm công tác liền kề trước năm dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang thực hiện việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền.

c) Về thời gian giữ ngạch: có thời gian giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương từ đủ 06 năm (72 tháng) trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm cuối (đủ 12 tháng) liên tục giữ ngạch chuyên viên chính tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.

Trường hợp cơ quan, tổ chức chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt vị trí việc làm thì Vụ (Ban) Tổ chức của các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp ủy trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng vị trí việc làm tạm thời ngạch chuyên viên cao cấp của cơ quan, tổ chức mình, trình Lãnh đạo cơ quan, tổ chức hoặc Thường vụ cấp ủy địa phương phê duyệt vị trí của ngạch chuyên viên cao cấp còn thiếu và số người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi (Khoản 1, 2 Mục II của Kế hoạch này) gửi về Ban Tổ chức Trung ương thẩm định theo quy định.

2. Tiêu chuẩn dự thi

Người dự thi cần đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ và trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ. 

Trường hợp cán bộ, công chức dự thi có chứng chỉ ngoại ngữ khác với quy định nêu trên nhưng có cam kết sử dụng thành thạo ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức xác nhận bằng văn bản được xem là đủ tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ để tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp.

III. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Thành lập Hội đồng thi

Hội đồng thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội gồm đại diện một số cơ quan Đảng, đoàn thể ở Trung ương do Ban Tổ chức Trung ương thành lập và được ủy quyền tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức. Trong đó:

- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là thành viên Hội đồng, có trách nhiệm chuẩn bị: Địa điểm dự thi; hệ thống kiến thức, tài liệu thi (thông tin trên mạng); đội ngũ giáo viên, giảng viên và cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi.

- Bộ phận giúp việc Hội đồng thi([1]) có trách nhiệm tổng hợp danh sách cán bộ, công chức đăng ký dự thi của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các cấp ủy địa phương cùng một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Hội đồng thi.

2. Nội dung, hình thức thi

Kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp gồm 2 vòng thi với số lượng các môn thi của từng vòng được thực hiện theo quy định tại Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP. Hình thức thi cụ thể ở vòng 1 (thi trắc nghiệm trên máy vi tính hoặc trên giấy), Ban Tổ chức Trung ương sẽ thông báo cùng với công văn triệu tập công chức dự thi.

Việc tổ chức thi nâng ngạch công chức được thực hiện theo Quy chế, nội quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức thi

Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Nội vụ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và đại diện các cơ quan Đảng, đoàn thể ở Trung ương dự kiến tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (địa chỉ: số 135 Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội). Thời gian dự kiến: Quý IV/2020.

4. Kinh phí dự thi nâng ngạch

Mức thu phí và sử dụng phí dự thi nâng ngạch công chức căn cứ quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị căn cứ Kế hoạch này chịu trách nhiệm quyết định, rà soát số lượng cán bộ, công chức ứng với ngạch dự thi còn thiếu theo yêu cầu vị trí việc làm, đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi và có văn bản cử cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp kèm danh sách tổng hợp trích ngang (theo Mẫu), hồ sơ đăng ký dự thi gửi về Ban Tổ chức Trung ương (qua Vụ Chính sách cán bộ) trước ngày 30/9/2020 (đồng thời gửi tệp điện tử qua hòm thư: btctw.cs@gmail.com). Sau thời hạn nêu trên, nếu các cơ quan, đơn vị chưa có văn bản cử cán bộ, công chức dự thi thì được hiểu là không có nhu cầu thi.

2. Ban Tổ chức Trung ương ban hành Thông báo công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch (do Hội đồng thi báo cáo), đồng thời ra quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên cao cấp và xếp lương đối với từng cán bộ, công chức trúng tuyển.

3. Kế hoạch này được đăng tải trên Website: xaydungdang.org.vn (Mục Văn kiện - Tư liệu). Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Thường trực Hội đồng thi Trung ương (qua số điện thoại: 080.45522).

 

Nơi nhận:                                                                 

- Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối

trực thuộc TW,

- Các ban của Đảng,

- Học viện CTQGHCM,

- Cơ quan TW của MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội,

- Bộ Nội vụ (để phối hợp),

- Lãnh đạo Ban,

- Các cục, vụ, đơn vị trực thuộc Ban,

- Lưu VP, Vụ CSCB (4b).

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

 

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thanh Bình[1] Là những cán bộ, công chức cơ quan Đảng, đoàn thể do Hội đồng thi thành lập.


Tải Mẫu tổng hợp cán bộ, công chức dự thi nâng ngạchPhản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất