Cập nhật, bổ sung số liệu về báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và 4 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

                       BAN TỔ CHỨC                                            *                       

                          Số 10364 - CV/BTCTW  

V/v cập nhật, bổ sung số liệu Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và 04 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

                                                   

Kính gửi: 

- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương,

- Các đảng ủy trực thuộc Trung ương,

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,

- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội,

- Ban Công tác đại biểu, Viện nghiên cứu lập pháp,

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,

- Các ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương

- Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh,

- Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia.

Để có cơ sở đánh giá toàn diện, kịp thời báo cáo Bộ Chính trị Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương và 04 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương; các đảng ủy trực thuộc Trung ương; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Ban Công tác đại biểu, Viện nghiên cứu lập pháp; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (sau đây gọi là các ban, bộ, ngành Trung ương); các ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương tiếp tục cập nhật, bổ sung số liệu báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và 04 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương mình, tính đến thời điểm 31/12/2019. Cụ thể như sau:

- Cập nhật, bổ sung số liệu tại các phụ lục thống kê kèm theo báo cáo của địa phương, cơ quan, đơn vị mình đã thực hiện trước đó theo yêu cầu Công văn 8456-CV/BTCTW, ngày 26/6/2019 của Ban Tổ chức Trung ương. Đồng thời, cập nhật, bổ sung các nhận xét, đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết tương ứng với các số liệu chốt tại thời điểm mới 31/12/2019.

- Báo cáo rõ kết quả giảm chi ngân sách nhà nước do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế của các tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trong các năm 2017, 2018 và 2019 và dự toán năm 2020 của địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương và các ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương nghiêm túc thực hiện, cập nhật, hoàn thiện báo cáo và các phụ lục, biểu mẫu (kèm theo), gửi về Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 15/02/2020, theo địa chỉ: Ban Tổ chức Trung ương (qua Vụ Tổ chức – Điều lệ), số 2A Hoàng Văn Thụ - Ba Đình - Hà Nội; Điện thoại: 08045136; Fax: 080.45048; hòm thư điện tử: huongNX@BTCTW.dcs.vn; namnq@BTCTW.dcs.vn

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các đồng chí!

Nơi nhận:

- Như trên,

- Đ/c Trưởng Ban (để b/c),

- Các đ/c Lãnh đạo Ban,

- Đ/c Trợ lý Trưởng Ban,

- Các vụ I, II, III, V (để đôn đốc),

- Thành viên Tổ Biên tập,

- Lưu VP, TCĐL.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(đã ký)

 

Mai Văn Chính
Tải Bieu mau giam chi NSNN.xlsx
Tải PL co quan DP (Truong 20.01.2020).xlsPhản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất