Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương thông báo thi tuyển công chức năm 2020

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN BẢO VỆ, CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁN BỘ

*
             Số 257 - TB/BBVCSSKCB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

Thi tuyển công chức năm 2020
-----

Căn cứ nhu cầu sử dụng công chức, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương thông báo thi tuyển công chức năm 2020 như sau:

I. CÁC VỊ TRÍ THI TUYỂN

Kế toán: 01 chỉ tiêu

II. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN

1. Điều kiện

Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức. Ngoài ra, phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tiêu chuẩn khung năng lực của vị trí cần tuyển theo khoản 2 mục II Thông báo này.

- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Tiêu chuẩn

Đối với vị trí kế toán

Nhóm yêu cầu

Các yêu cầu cụ thể

Trình độ chuyên môn

. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán

Bồi dưỡng, chứng chỉ

· Ngoại ngữ: trình độ B hoặc tương đương

· Tin học: Văn phòng

Kiến thức bổ trợ

·  Chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật Nhà nước về công tác tài chính, tài sản.

. Kiến thức ngành Tổ chức, xây dựng Đảng; kiến thức về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ.

· Quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên trở lên

Kỹ năng

· Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; Internet

· Các phần mềm quản lý tài chính, tài sản

· Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán IMAS; Sử dụng thành thạo phần mềm quản lý và tổng hợp tài sản cố định của Bộ Tài chính.

Kinh nghiệm

· Có ít nhất 3 năm làm công tác tài chính, kế toán.

Phẩm chất cá nhân

 . Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan.

 . Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, giữ nguyên tắc; cẩn thận, kiên nhẫn; có khả năng phân tích, tổng hợp.

· Điềm tĩnh, tập trung, trí nhớ tốt

· Khả năng sáng tạo

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ dự tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm).

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao công chứng Giấy khai sinh; chứng minh nhân dân/căn cước công dân; các văn bằng, bảng điểm kết quả học tập; các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

- Bản dịch công chứng các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ (nếu học ở nước ngoài).

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- 03 ảnh 3 x 4 chụp trong 6 tháng gần nhất.

Túi đựng hồ sơ ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và danh mục hồ sơ. Không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển.

2. Hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.

- Bản nhận xét, đánh giá của đơn vị nơi công tác đối với ứng viên đã công tác sau khi tốt nghiệp (xác nhận trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao).

- Kết quả xác minh tiêu chuẩn chính trị (Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương phối hợp với A03-Bộ Công an thực hiện).

IV. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi đến ngày 04/03/2020 (tính theo dấu bưu điện).

- Địa điểm tiếp nhận:

Phòng Kế hoạch-Tổng hợp, Văn phòng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương

Địa chỉ: số 04 Thiền Quang, Hai Bà Trưng, Hà Nội

V. CÁC MÔN THI VÀ HÌNH THỨC THI

1. Vòng 1

Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính (hoặc trắc nghiệm trên giấy).

1.1. Các môn thi

a. Môn kiến thức chung:

Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước;

công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

Thời gian thi 60 phút.

b. Môn ngoại ngữ: Ngoại ngữ gồm 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

Thời gian thi 30 phút.

Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

c. Môn tin học: Tin học gồm 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Thời gian thi 30 phút.

Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp sau:

+ Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.

1.2. Xác định kết quả Vòng 1

Kết quả thi Vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp Vòng 2.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Hình thức thi: Thi phỏng vấn hoặc thi viết.

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

 

- Các đồng chí Lãnh đạo Ban

(để báo cáo),

- Lưu VP.

TL. TRƯỞNG BAN

CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký

Phạm Xuân ThuCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………………, ngày ….. tháng ….. năm ………

(Dán ảnh 4x6)
(3)

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Vị trí dự tuyển(1): ……………………………………………………

…………………………………

Đơn vị dự tuyển(2): ……………………………………………. ………………………………………………………………………

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:…………………… Ngày, tháng, năm sinh:……………..

Nam □

Nữ □

Dân tộc:…………… Tôn giáo:……………………………………………………………

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân:…………………

Ngày cấp: …………… Nơi cấp:………..

Số điện thoại di động để báo tin:…………………. Email:…………………………

Quê quán: ………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay (để báo tin):…………………………………

Tình trạng sức khỏe: ………………, Chiều cao:……………., Cân nặng:………….. kg

Thành phần bản thân hiện nay:……………………………………………………

Trình độ văn hóa:………………………………………………… …………………

Trình độ chuyên môn: ………………………………………Loại hình đào tạo:………

II. THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cơ sở đào tạo cấp

Trình độ văn bằng, chứng chỉ

Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm)

Ngành đào tạo

Hình thức đào tạo

Xếp loại bằng, chứng chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)

Miễn thi ngoại ngữ do: ………………………………………………………………

Miễn thi tin học do: …………………………………………………………………

IV. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ

(Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ không phải điền thông tin ở mục này).

Đăng ký dự thi ngoại ngữ: ………………………………………………………………..

V. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

 

 

NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất