Thông báo thực hiện nội quy kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2021

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

                            *

Số 208 - TB/BTCTW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2022


 

                        

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện nội quy kỳ thi nâng ngạch

chuyên viên cao cấp năm 2021

______

Để bảo đảm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2021 đúng quy định của pháp luật, an toàn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Hội đồng thi nâng ngạch thông báo một số nội dung sau:

1. Cán bộ, công chức dự thi và những người tham gia tổ chức, phục vụ kỳ thi thực hiện nghiêm các quy định sau:

1.1. Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (ban hành kèm theo Thông tư số 6/2020/TT-BNV, ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ).

1.2. Các quy định của Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về công tác phòng chống, kiểm soát dịch Covid - 19, cụ thể là:

- Tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 và có kết quả test PCR âm tính (có giá trị trong vòng 72 giờ) trước khi vào địa điểm tổ chức kỳ thi. Thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

- Trong quá trình diễn ra kỳ thi, hằng ngày phải tự xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp test nhanh và báo cáo kết quả với trưởng đoàn. Trường hợp, phát hiện có người bị dương tính thì trưởng đoàn phải báo cáo Hội đồng thi và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh để tiến hành cách ly theo đúng quy định, nếu có hành vi dấu, không khai báo sẽ bị hủy kết quả thi và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để lây lan dịch bệnh.  

1.3. Cán bộ, công chức dự thi tự túc chi phí xét nghiệm, điều trị Covid-19 (nếu có) và ăn, ở tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

2. Đối với các thí sinh bị nhiễm Covid-19 trong quá trình tổ chức kỳ thi, sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thi, nếu có nguyện vọng và được xác nhận đã khỏi bệnh (theo quy định của Bộ Y tế), sẽ được sắp xếp để tiếp tục dự thi các môn thi còn thiếu.

3. Đề nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bố trí chỗ ăn, ở cho cán bộ, công chức tham dự kỳ thi; tổ chức thực hiện việc test nhanh Covid-19 trước giờ khai mạc kỳ thi; xây dựng nội quy, quy chế, các phương án bảo đảm an toàn, cấp cứu y tế trong các tình huống xảy ra, góp phần tổ chức kỳ thi thành công.

Nơi nhận:

- Đ/c Trưởng Ban (để b/c),

- Học viện CTQGHCM (để ph/h),

- Cán bộ, công chức dự thi (đăng tải trên

website: xaydungdang.org.vn),

- Thành viên Hội đồng thi,

- Ban giám sát kỳ thi,

- Tổ Giúp việc HĐ,

- Lưu VP, Vụ CSCB

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

 

(đã ký)

Hoàng Đăng Quang

Nội quy kỳ thi: Noi quy (thong tu 06).docx

Quy chế thi trắc nghiệm trên máy tính: Quy che thi trac nghiem tren may tinh.docx

----------------------
         Hướng dẫn nội dung các môn thi trong kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất