Bình Dương ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Ngày 2-3-2022, BTV Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII cho cán bộ chủ chốt trên địa bàn tỉnh.. Ảnh: TL.
Tuyên truyền, quán triệt, triển khai Kết luận

 Theo đó, cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, quán triệt Kết luận của Trung ương, Kế hoạch của Bộ Chính trị, Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; thời gian tổ chức của từng cấp, đơn vị phải đảm bảo tiến độ chung của Trung ương và của tỉnh; hình thức phong phú, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng đảng bộ, địa phương, đơn vị, bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch COVID- 19; kết hợp triển khai, phổ biến Quy định số 37-QĐ/TW của BCH Trung ương và Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Khóa XIII.

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, hiệu quả về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, vi phạm các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và BTV Tỉnh ủy. Bổ sung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vào nội dung sinh hoạt định kỳ của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội. Khắc phục những hạn chế khuyết điểm đã được chỉ ra trong thời gian qua: Từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đề ra nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình cụ thể tiến hành khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của cấp mình, cũng như của cấp dưới trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời chủ động đề ra giải pháp nhận diện, phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng tham nhũng, tiêu cực, nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cấp ủy, tổ chức đảng và toàn hệ thống chính trị; xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các tập thể, cá nhân vi phạm.

Cụ thể hóa Kết luận của Trung ương và Kế hoạch của Bộ Chính trị:

Từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch chuyên đề thực hiện Kết luận của Trung ương, Kế hoạch của Bộ Chính trị, bám sát Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy; xác định nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể; tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác và chương trình kiểm tra, giám sát cả nhiệm kỳ, hằng năm nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất; chấn chỉnh, xử lý nghiêm, kịp thời những tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu thực hiện chưa tốt, không chấp hành nghiêm túc.

Tăng cường đổi mới nội dung công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

Tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức đào tạo, bồi dưỡng, học tập lý luận chính trị theo hướng linh hoạt; nội dung cần chọn lọc, bổ sung các vấn đề thực tiễn, cả về những ưu điểm cũng như hạn chế, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm phù hợp với từng cấp, từng đối tượng cụ thể. Coi trọng việc bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; ý thức trách nhiệm, kỷ luật công vụ và lòng tự trọng của cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, chiến sỹ..., tạo sự chuyển biến tích cực, thực chất trong nhận thức chính trị và hành động về tầm quan trọng của nghiên cứu, học tập lý luận chính trị; đề cao ý thức tự giác, trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của mỗi cá nhân. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn nhằm bổ sung, hoàn thiện nội dung các tài liệu, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị các cấp. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; quản lý chặt chẽ các trang tin điện tử, nhất là mạng xã hội; làm tốt công tác dư luận xã hội, định hướng thông tin, nâng cao chất lượng, hiệu quả các buổi họp báo, hội nghị thông tin thời sự; chủ động hơn nữa trong dự báo tình hình, xử lý thông tin; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng in-tơ-net, mạng xã hội để xuyên tạc sự thật, kích động, gây rối, chia rẽ đoàn kết nội bộ. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, các lớp cập nhật kiến thức cho từng đối tượng.

Chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng:

Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng, trong đó có nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong công tác và sinh hoạt, gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện và nêu gương; chấp hành nghiêm các quy định của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 9-4-2019 của BTV Tỉnh ủy về nêu gương của cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu. Đề cao tính chiến đấu trong sinh hoạt cấp ủy, thường vụ cấp ủy và tổ chức đảng. Thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, quy trình công tác. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; việc sửa chữa, khắc phục khuyết điểm của cấp ủy cấp dưới và tổ chức, cá nhân liên quan. Rà soát, thực hiện việc phân công cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo dự sinh hoạt chi bộ theo Quy định số 13-QĐ/TU ngày 26-12-2018 của BTV Tỉnh ủy về việc dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ; cấp ủy viên, cán bộ được phân công thực hiện nghiêm túc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo phân công. Tiếp tục thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo theo quy định: bảo đảm mục đích, yêu cầu và thực chất.  

 Bổ sung, hoàn thiện các quy định, hướng dẫn:

Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu, đặc biệt là các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của cấp ủy và UBND các cấp; đề cao bản lĩnh và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, từ người đứng đầu đến chuyên viên, nhất là khi tham mưu giải quyết, xử lý các vụ việc quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trong xây dựng, ban hành cơ chế chính sách, các văn bản chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực. Từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tổ chức thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả, hiệu lực các văn bản ban hành; bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với các quy định của cấp trên và thực tiễn.

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực:

Tăng cường sự quyết tâm, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; nhất là việc tự kiểm tra, phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực có nhiều nguy cơ và dư luận về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp về kinh tế, có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực mà dư luận xã hội quan tâm thời gian qua; xử lý dứt điểm những vụ án, vụ việc chậm tiến độ. Thực hiện có hiệu quả kiểm soát quyền lực và tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tăng cường hoạt động của ủy ban kiểm tra các cấp:

Từng cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm; kịp thời bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và chỉ đạo của cấp trên. Tăng cường và thường xuyên kiểm tra cấp ủy trực thuộc việc thực hiện Điều lệ Đảng và Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28-7-2020 của Trung ương, hướng dẫn của Ủy ban kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; về thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp dưới.

Kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng:

Các cấp ủy làm tốt vai trò lãnh đạo đối với HĐND, UBND cùng cấp trong việc thể chế hóa các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, kết luận của Đảng và của cấp ủy, BTV cấp ủy, nhất là về cơ chế, chính sách, về thực hiện các chương trình hành động, chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan nhà nước:

Các cơ quan quản lý nhà nước các cấp tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Đề án của tỉnh, các chỉ đạo của cấp trên theo hướng nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động trên lĩnh vực, chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện cải cách hành chính mạnh mẽ hơn nữa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường trách nhiệm, kỷ luật công vụ, nhất là người đứng đầu; ngăn chặn kịp thời, hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội quần chúng. Phát huy vai trò giám sát, phản biện trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là các đơn vị dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Tổ chức, thực hiện                                          

Kế hoạch đã nêu rõ phân công thực hiện các nhiệm vụ cụ thể đối với 14 đầu mối cơ quan, địa phương, đơn vị; nhấn mạnh từng đơn vị phải xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, đồng thời thực hiện theo lộ trình đề ra; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, thỉnh thị ý kiến cấp trên; chỉ đạo tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất