Quy chế tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính trong kỳ thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

*

Số  5990 -QĐ/BTCTW

        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                     Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2014

 

Quyết định

về việc ban hành Quy chế tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính  trong kỳ thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các

đoàn thể chính trị - xã hội

 


                   

- Căn cứ Quyết định số 79-QĐ/TW, ngày 10-4-2012 của Bộ Chính trị (khoá XI) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương;

- Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV, ngày 30-12-2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15-3-2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

- Căn cứ Quyết định số 5861-QĐ/BTCTW, ngày 30-6-2014 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính; từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2014;

- Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ,

 

Quyết định

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính trong kỳ thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội  được tổ chức hằng năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2014, Chánh Văn phòng Ban, Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo bồi dưỡng cán bộ và cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2014 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :

- Như Điều 3;

- Các thành viên Hội đồng;

- Lãnh đạo Ban;

- Các Vụ: Chính sách cán bộ,

  Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ;

- Tạp chí xây dựng Đảng ;

- Phòng CNTT;

- Lưu VP, Vụ CSCB.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quynh

 

 ---------------------------------   

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

*

 

       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

         Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2014

 

QUY  CHẾ

 Tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính  trong kỳ thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng,Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5990 -QĐ/BTCTW-QĐ/BTCTW,

 ngày 11-8- 2014 của Ban Tổ chức Trung ương

______

 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng

          Quy chế này được áp dụng trong việc tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính  đối với môn thi chuyên môn nghiệp vụ (trong đó có nội dung tin học văn phòng) trong kỳ thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được tổ chức hằng năm.

          Quy định này quy định quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, Hội đồng thi nâng ngạch, Ban coi thi trắc nghiệm trên máy tính, giám thị tham gia kỳ thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2014.

Điều 2. Trách nhiệm của cán bộ, công chức dự thi

          1. Cán bộ, công chức dự thi (sau đây gọi tắt là người dự thi) có mặt tại địa điểm dự thi theo đúng thời gian và địa điểm ghi trong giấy báo dự thi để làm thủ tục dự thi.

          2. Trước khi vào phòng thi, người dự thi xuất trình chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ hợp lệ khác (có ảnh kèm theo); nhận phòng thi và nghe phổ biến Quy định thi. Nếu phát hiện sai sót hoặc nhầm lẫn về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh… người dự thi phải báo cáo Hội đồng thi để điều chỉnh.

          3. Người dự thi có mặt tại phòng thi theo đúng ngày, giờ quy định. Người dự thi không có mặt (nếu không được Hội đồng thi cho phép) ở phòng thi trước khi giám thị cho phép người dự thi đăng nhập vào hệ thống thi trắc nghiệm trên máy tính thì không được dự thi.

          4. Trước khi làm bài thi trên máy tính, người dự thi nhập đúng số báo danh và mật khẩu đã được giám thị cấp để truy cập vào hệ thống phần mềm thi trắc nghiệm trên máy tính.

5. Khi vào phòng thi, người dự thi phải tuân thủ các quy định sau đây:

- Ký xác nhận vào danh sách dự thi của của giám thị.

- Giữ trật tự trong phòng thi và ngồi đúng theo hướng dẫn của giám thị; không được hút thuốc trong phòng thi.

- Không mang vào phòng thi các loại tài liệu, điện thoại, máy ảnh, phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao chép dữ liệu bên ngoài như: USB Flash, USB HDD…, các thiết bị ghi âm, ghi hình, thiết bị chứa đựng thông tin có thể lợi dụng để làm bài thi và các vật dụng khác; thi sinh mang theo các loại tài liệu hoặc các vật dụng trái phép, sử dụng hay chưa sử dụng đều bị đình chỉ thi; nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, truyền tải dữ liệu đề thi, bất kỳ thông tin nào liên quan đến đề thi, câu hỏi thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào.

          - Nghiêm cấm mọi hình thức thi hộ, thi kèm; người dự thi phải tuân thủ mọi sự hướng dẫn của giám thị; người dự thi không được nhìn bài của nhau, không được trao đổi trong khi thi và không thực hiện các hành vi gian lận khác.

          - Chỉ được phép sử dụng hệ thống thi trắc nghiệm trên máy tính; ngoài ra, người dự thi không được sử dụng bất cứ ứng dụng nào khác của máy tính.

- Khi phát hiện máy tính không sử dụng được do bị hỏng phải kịp thời báo cho giám thị để xem xét giải quyết.

- Nghiêm cấm các hành vi làm hỏng hệ thống máy tính phục vụ thi.

6. Người dự thi có thắc mắc cần hỏi giám thị phải hỏi công khai; giữ gìn trật tự, im lặng trong phòng thi; trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo giám thị để giải quyết. Trong thời gian làm bài, người dự thi không được ra ngoài phòng thi.

          7. Có quyền tố giác những người vi phạm Quy định thi cho giám thị, Trưởng ban coi thi hoặc Hội đồng thi nâng ngạch.

Điều 3. Điểm thi; phúc khảo bài thi; khiếu nại về bài thi

1.     Không phúc khảo đối với các bài thi trắc nghiệm trên máy tính.

2. Trường hợp người dự thi phát hiện câu hỏi đề thi có sai sót, phải viết đơn ngay sau khi kết thúc ca thi, đề nghị Ban coi thi, Hội đồng thi nâng ngạch xem xét, giải quyết. Không giải quyết các đơn khiếu nại của người dự thi ngoài thời gian trên.

Điều 4. Xử lý thí sinh vi phạm Quy định thi

          Đối với người dự thi vi phạm Quy định thi đều phải lập biên bản, kèm tang vật (nếu có) và ghi rõ hình thức kỷ luật, hai giám thị phòng thi và người dự thi vi phạm ký vào biên bản; Nếu người dự thi vi phạm cố tình không ký biên bản, giám thị mời 02 người dự thi trong phòng thi ký làm chứng.

Tùy mức độ nặng nhẹ để xử lý vi phạm theo các hình thức sau đây:

1. Khiển trách, áp dụng đối với những người dự thi vi phạm lỗi một lần: nhìn bài, trao đổi bài với người khác. người dự thi bị khiển trách trong khi thi sẽ bị trừ 20% số điểm thi.

2. Cảnh cáo đối với người dự thi vi phạm một trong các lỗi sau đây:

a) Đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi vẫn tiếp tục vi phạm Quy định thi.

b) Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với người khác; cho người khác chép bài hoặc chép bài của người khác. Nếu người bị xử lý có đủ bằng chứng chứng minh mình bị quay cóp thì Chủ tịch hội đồng thi có thể xem xét giảm từ mức kỷ luật cảnh cáo xuống mức khiển trách.

Người vi phạm hình thức cảnh cáo trong khi thi bị trừ 40% số điểm thi.

3. Đình chỉ thi đối với người dự thi vi phạm một trong các lỗi sau đây:

a) Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi vẫn tiếp tục vi phạm Quy chế thi.

b) Khi vào phòng thi mang theo tài liệu; phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm, ghi hình, thiết bị chứa đựng thông tin có thể lợi dụng để làm bài thi; vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, các vật dụng gây nguy hại khác.

c) Đưa đề thi ra ngoài khu vực thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi; viết, vẽ những nội dung không liên quan đến bài thi.

d) Cố ý làm hỏng hệ thống máy tính phục vụ thi.

Người dự thi bị đình chỉ thi trong khi thi sẽ bị điểm không (0); phải ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định của Trưởng Ban coi thi.

4. Hủy kết quả bài thi đối với trường hợp thi hộ, đồng thời đề nghị xử lý theo Quy định của pháp luật đối với người thi hộ và người được thi hộ. Hủy kết quả bài thi đối với những người thi kèm. Chủ tịch hội đồng thi quyết định hủy kết quả bài thi.

Điều 5. Trách nhiệm của Giám thị phòng thi, Giám thị kiêm kỹ thuật viên máy tính, Kỹ thuật viên phần mềm, Giám thị hành lang

1. Quy định chung

Không được mang theo điện thoại di động trong khi làm nhiệm vụ; không được giúp đỡ người dự thi làm bài dưới bất kỳ hình thức nào; phải có mặt đúng giờ và thường xuyên tại phòng thi để làm các nhiệm vụ theo quy định.

2. Nhiệm vụ Giám thị phòng thi

a) Kiểm tra phòng thi, cấp số báo danh và mật khẩu cho người dự thi, hướng dẫn người dự thi ngồi đúng vị trí theo quy định.

b) Khi có hiệu lệnh, Giám thị 1 gọi tên người dự thi vào phòng thi; Giám thị 2 kiểm tra các vật dụng thí sinh mang vào phòng thi, hướng dẫn người dự thi ngồi đúng chỗ quy định. Giám thị tuyệt đối không để người dự thi mang vào phòng thi mọi tài liệu và vật dụng đã bị cấm theo quy định.

- Hướng dẫn người dự thi các quy định về làm bài thi, nội quy thi.

- Thực hiện nhiệm vụ coi thi theo nội quy, quy chế của kỳ thi.

- Giám thị chỉ được trả lời người dự thi công khai trong phạm vi quy định.

- Không được cho người dự thi ra ngoài phòng thi khi đang thi. Nếu người dự thi bị đau ốm bất thường hoặc có nhu cầu chính đáng nhất thiết phải tạm thời ra khỏi phòng thi thì giám thị phải báo cáo cho Trưởng ban coi thi kịp thời giải quyết.

- Người dự thi vi phạm quy định thi, giám thị phải lập biên bản xử lý theo đúng quy định.

- Khi có tình huống bất thường xảy ra, phải báo cáo ngay cho Trưởng ban coi thi để báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi giải quyết.

- Giám thị phải bảo vệ đề thi trong khi thi, không để lọt ra ngoài phòng thi. Giám thị và những người làm nhiệm vụ phục vụ kỳ thi không được thảo luận, sao chép, giải đề, mang đề ra ngoài hoặc giải thích đề thi cho người dự thi.

3. Nhiệm vụ Giám thị kiêm kỹ thuật viên máy tính

a) Bảo đảm hệ thống máy tính trong phòng thi hoạt động tốt, nếu máy tính bị hư hỏng phải có trách nhiệm sửa chữa hoặc thay thế kịp thời.

b) Kiểm tra máy tính trong phòng thi trước, trong và sau quá trình thi.

c) Phối hợp với Giám thị hàng lang, Giám thị 1, Giám thị 2 kiểm tra các vật dụng của người dự thi mang vào phòng thi, hướng dẫn người dự thi ngồi đúng chỗ quy định;  tuyệt đối không để người dự thi mang vào phòng thi mọi tài liệu và vật dụng đã bị cấm theo quy định.

4. Nhiệm vụ Giám thị hành lang

a) Giám sát mọi hoạt động bên ngoài phòng thi.

b) Phối hợp Giám thị phòng thi, Giám thị kiêm kỹ thuật viên máy tính, hướng dẫn người dự thi trước, trong, sau quá trình thi.

c) Theo dõi người dự thi khi ra ngoài phòng thi trong quá trình đang thi (nếu có).

Nếu giám thị, kỹ thuật viên máy tính, giám thị hành lang nào vi phạm Quy định, tùy mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

 

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất