Thông báo kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp
 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHỨC
*
Số 231 - TB/BTCTW
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2022
 

THÔNG BÁO

Kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính

lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc

và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021

-----

Thực hiện Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn Luật Cán bộ, công chức về nâng ngạch công chức; Kế hoạch số 30-KH/BTCTW, ngày 17/8/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp đối với cán bộ, công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021; theo Báo cáo số 146-BC/BTCTW ngày 13/6/2022 của Hội đồng thi nâng ngạch Trung ương về kết quả kỳ thi nâng ngạch (sau khi chấm phúc khảo ngày 18/5/2022), Ban Tổ chức Trung ương thông báo:

1. Công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021 gồm 433 cán bộ, công chức (có danh sách kèm theo). Trong đó:

1.1. Cán bộ, công chức đủ điều kiện để cấp có thẩm quyền xem xét, bổ nhiệm ngạch là những công chức có điểm số các môn thi đều đạt[1] theo quy định tại Điều 38, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ.

1.2. Căn cứ hướng dẫn thẩm quyền ra quyết định bổ nhiệm, nâng bậc, nâng ngạch lương đối với cán bộ, công chức, viên chức[2], lãnh đạo các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp ủy trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xem xét, bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp cho từng cán bộ, công chức theo đúng quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể như sau:

a) Bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện (nêu tại Tiết 1.1 Điểm 1 Thông báo này), ứng với số vị trí việc làm còn thiếu[3] đã được cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức phê duyệt.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị chưa xác định xong vị trí việc làm của cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị thì bổ nhiệm với số dư là 20%[4], cụ thể:

- Lãnh đạo (thủ trưởng) cơ quan, đơn vị xem xét, bổ nhiệm trong số cán bộ, công chức đủ điều kiện theo thứ tự kết quả điểm từ trên xuống (nếu cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị cử dự thi đều đủ điều kiện bổ nhiệm ngạch chuyên viên cao cấp nêu tại Tiết 1.1 Điểm 1 của Thông báo hoặc số cán bộ, công chức không đủ điều kiện bổ nhiệm ít hơn 20% số công chức dự thi).

- Trường hợp số cán bộ, công chức dự thi của cơ quan, đơn vị không đủ điều kiện bổ nhiệm bằng hoặc lớn hơn 20% thì lãnh đạo (thủ trưởng) cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp cho số cán bộ, công chức có đủ điều kiện còn lại.

1.3. Việc bổ nhiệm ngạch, xếp lương đối với chuyên viên cao cấp được thực hiện thống nhất theo quy định tại Thông tư số 02/2007/TT-BNV, ngày 25/05/2007 của Bộ Nội vụ.

2. Thời điểm bổ nhiệm ngạch chuyên viên cao cấp đối với cán bộ, công chức trúng tuyển tính từ ngày 01/6/2022.

3. Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo này, Vụ (Ban) Tổ chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các cấp ủy trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tham mưu, trình lãnh đạo (thủ trưởng) cơ quan, đơn vị, tổ chức ban hành và chịu trách nhiệm về các quyết định bổ nhiệm ngạch, xếp lương đối với công chức trúng tuyển theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước.

4. Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo kết quả việc bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chức trúng tuyển (theo mẫu gửi kèm) về Ban Tổ chức Trung ương để theo dõi.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, địa phương, đơn vị phản ánh về Ban Tổ chức Trung ương (qua Vụ Chính sách cán bộ) để được xem xét, giải quyết.

 

Nơi nhận:

- Đ/c Trưởng ban (để b/c),

- Các đ/c Phó Trưởng Ban,

- Các ban Đảng ở Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương,

- Các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương,

- Tạp chí XDĐ (để đăng tin),

- Lưu VP, Vụ CSCB (03 bản).

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

(Đã ký)

 

 

Hoàng Đăng Quang


[1] Môn Ngoại ngữ, Kiến thức chung là điểm đạt (trả lời đúng 50% số câu hỏi trở lên); Môn Viết đề án và Bảo vệ đề án đạt từ 50 điểm trở lên cho mỗi môn.

[2] Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 22/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương.

[3] Vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị đã được cấp thẩm quyền phê duyệt hoặc được phê duyệt tạm thời.

[4] Trường hợp tỉ lệ 20% có số lẻ sau dấu phẩy thì được làm tròn số. Nếu số lẻ (sau dấu phẩy) dưới 5 thì làm tròn số với số trước dấu phẩy, nếu số lẻ (sau dấu phẩy) từ 5 trở lên thì làm tròn số với 1 đơn vị được thêm vào trước dấu phẩy. Ví dụ 1: 2,4 = 2. Ví dụ 2: 3,5 = 4.
-----------------------------

Kết quả điểm thi: Ket qua diem 2021.xlsx

Mẫu báo cáo kết quả: Mẫu báo cáo.docx

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất