Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng Diễn đàn giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính đảng mác-xít trên thế giới
Tư tưởng Hồ Chí Minh ra đời là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin
Tối 28-7-2022, Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương dẫn đầu tham dự Diễn đàn giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính đảng mác-xít trên thế giới bằng hình thức trực tuyến.

Tại Diễn đàn, đồng chí Lê Hoài Trung tuyên đọc Thư chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới Diễn đàn. Trong Thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá cao việc Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức Diễn đàn với chủ đề “Xây dựng Chủ nghĩa Mác thế kỷ XXI phù hợp với thực tiễn đất nước và thời đại”, cho rằng, đây là dịp để chúng ta tưởng nhớ và tri ân C.Mác, Ph.Ăng-ghen, V.I.Lê-nin - những nhà tư tưởng vĩ đại, nhà cách mạng lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đồng thời khẳng định những đóng góp to lớn, giá trị trường tồn của Chủ nghĩa Mác - Lênin và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm vận dụng, phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin vào tình hình thực tiễn của mỗi đảng, mỗi nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc đạt được trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong đó có sự vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, hình thành nên hệ thống lý luận chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Từ sau Đại hội XVIII đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là hạt nhân, lý luận chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Chủ nghĩa Mác - Lênin.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, ở Việt Nam, với chủ nghĩa yêu nước sâu sắc, quyết tâm giành lại độc lập cho dân tộc và ước muốn nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đó mang tên Nguyễn Ái Quốc đã đến với Chủ nghĩa Mác - Lênin. Tư tưởng Hồ Chí Minh ra đời là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, những bài học kinh nghiệm của phong trào cộng sản, công nhân thế giới vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, là sự kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Trong hơn 90 năm qua, Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam, được quán triệt trên những vấn đề quan trọng, trong quá trình Đảng lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước phồn vinh, vì hạnh phúc của nhân dân. Chủ nghĩa Mác - Lênin đã, đang và sẽ tiếp tục là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam trong thời đại mới.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn các chính đảng mác-xít, lực lượng tiến bộ trên thế giới, trong đó có Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc, đã ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam qua các thời kỳ. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn coi trọng và sẵn sàng mở rộng hợp tác với chính đảng mác-xít và các lực lượng tiến bộ trên thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, hữu nghị, dân chủ và thịnh vượng chung, đồng thời không ngừng phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, đại diện Đảng ta đã trình bày tham luận, nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử và thời đại của Chủ nghĩa Mác - Lênin, quá trình vận dụng, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, cũng như một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cũng có Thư chúc mừng gửi Diễn đàn, trong đó khẳng định Chủ nghĩa Mác có tính mở và không ngừng phát triển, chỉ có bản địa hóa, thời đại hóa mới có thể phát triển. Ở Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc kiên trì kết hợp giữa nguyên lý Chủ nghĩa Mác với thực tiễn Trung Quốc và văn minh Trung Hoa; bày tỏ sẵn sàng cùng các chính đảng mác-xít trên thế giới tăng cường giao lưu, không ngừng làm phong phú và phát triển Chủ nghĩa Mác.

Các nhà lãnh đạo các chính đảng mác-xít nhất trí cho rằng, Chủ nghĩa Mác kể từ khi ra đời đến nay, chứng kiến nhiều thăng trầm của lịch sử nhân loại và trải qua thực tiễn đầy biến động của thế giới, vẫn luôn thể hiện sức sống mãnh liệt và giá trị trường tồn; khẳng định những giá trị khoa học và chân lý của Chủ nghĩa Mác, đồng thời đặt ra một số yêu cầu đối với việc vận dụng Chủ nghĩa Mác vào thực tiễn trong thời đại ngày nay. Lãnh đạo các chính đảng mác-xít cũng chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng Cộng sản, nhân dân Trung Quốc giành được trong xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời gian qua và đánh giá cao việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không ngừng hoàn thiện lý luận, làm phong phú Chủ nghĩa Mác qua thực tiễn.

Các chính đảng mác-xít cũng trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm liên quan đến tình hình thế giới, khu vực, nhất trí tăng cường đoàn kết, giao lưu kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác nhằm khắc phục những khó khăn chung hiện nay, duy trì ổn định xã hội, phục hồi kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh thế giới và phát triển của toàn nhân loại.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời chúc đến Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính đảng mác-xít nhiều thắng lợi mới.

Khoảng 300 lãnh đạo và đại biểu của hơn 100 chính đảng mác-xít đến từ 70 quốc gia trên thế giới đã tham dự Diễn đàn.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất