Triệu tập cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2021

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH

*

Số  2867  - CV/BTCTW

V/v triệu tập cán bộ, công chức dự thi

nâng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2021

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 


Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2022 

               

                Kính gửi:  - Các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng ủy khối Trung ương,

                                 - Các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

                                   và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương

 

Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/BTCTW, ngày 17/8/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp đối với cán bộ, công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021; căn cứ kết quả thẩm định danh sách đăng ký dự thi, Hội đồng thi nâng ngạch Trung ương thông báo:

1. Triệu tập cán bộ, công chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi theo quy định (danh sách kèm theo).

2. Để bảo đảm an toàn về phòng, chống dịch Covid - 19, đề nghị các cơ quan, địa phương thông báo đến từng cán bộ, công chức được triệu tập dự thi về các nội dung sau:

2.1. Thời gian thi

- Từ 14h00 ngày 20/3/2022: Đại diện các đoàn (trưởng đoàn) đến làm thủ tục dự thi tại Hội trường 4, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

- Sáng ngày 21/3/2022:

+ Từ 07h00 đến 9h00: Test nhanh Covid – 19 cho toàn bộ cán bộ, công chức dự thi tại nhà A19 - Trung tâm Y tế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

 + Từ 10h00 đến 11h30: Khai mạc kỳ thi, hướng dẫn nội quy, quy chế thi và trao đổi, giải đáp (tại Hội trường 1).

- Từ chiều ngày 21/3 đến ngày 27/3/2022: Thi các môn (có lịch thi cụ thể kèm theo).

2.2. Địa điểm thi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội).

2.3. Lệ phí thi

Mức thu: 1.200.000đ/người (Một triệu hai trăm nghìn đồng chẵn) theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng và phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Hình thức thanh toán: Nộp một lần, bằng hình thức chuyển khoản về Ban Tổ chức Trung ương (trước ngày 15/3/2022), số tài khoản 37130.1058587 tại Kho bạc Nhà nước Ba Đình, Hà Nội, nội dung: (tên cơ quan hoặc tên cá nhân) chuyển khoản phí dự thi nâng ngạch CVCC 2021. Cán bộ, công chức dự thi gửi Giấy chuyển tiền cho Trưởng đoàn để kiểm tra và đối chiếu khi đến làm thủ tục dự thi.

2.4. Hội đồng thi đã đăng tải nội dung Hướng dẫn các môn thi, Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung và Công văn triệu tập trên website www.xaydungdang.org.vn (mục Văn kiện - Tư liệu).

2.5. Cán bộ, công chức dự thi thực hiện nghiêm túc quy định của Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó: Tiêm đủ liều vaccine phòng Covid - 19 và có kết quả test PCR âm tính trước khi về dự thi[1].

2.6. Cán bộ, công chức của các địa phương và cơ quan Trung ương (ngoài Hà Nội) có nhu cầu ở trong Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, báo Trưởng đoàn hoặc đại diện đoàn đăng ký số lượng, ngày đến nhận phòng trong giờ hành chính theo số điện thoại 024.3793.1113 hoặc số điện thoại 0986.759.577 (đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy).

2.7. Cán bộ, công chức xuất trình thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác (có dán ảnh) trong quá trình thi (có Nội quy kèm theo).

3. Các cơ quan, địa phương lập danh sách cán bộ, công chức dự thi (theo mẫu biểu gửi kèm) và cử Trưởng đoàn (đối với đoàn có từ 2 người trở lên) để quản lý các thành viên, đại diện cho đoàn làm thủ tục dự thi; đề xuất, kiến nghị các nội dung liên quan đến kỳ thi với Hội đồng thi (nếu có).

 Danh sách và các giấy tờ (xét nghiệm covid, chứng nhận tiêm chủng, giấy chuyển tiền, các tài liệu khác…) do Trưởng đoàn nộp cho Hội đồng thi khi làm thủ tục dự thi.

Quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị phản ánh về Hội đồng thi (qua Đồng chí Đỗ Phương Đông, số điện thoại 080.45522, 0982.067.999 và đồng chí Trương Quốc Bảo, số điện thoại 080.45077, 0904.314.525).

 

Nơi nhận:

- Như trên,

- Lãnh đạo Ban,

- Ban Tổ chức (Vụ Tổ chức - Cán bộ) các cấp

ủy trực thuộc TW, các cơ quan Đảng, Mặt trận

Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội,

- Các thành viên Hội đồng thi,

- Ban Giám sát,

- Các cục, đơn vị: ĐT&BDCB, Văn phòng Ban:

 Phòng Tài vụ, Phòng CNTT, Tạp chí Xây dựng Đảng,

- L­ưu VP, Vụ CSCB.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Hoàng Đăng Quang

Phụ lục các văn bản đính kèm:

Danh sách cán bộ, công chức được triệu tập: DS triệu tập.xlsx

Lịch thi: LỊCH THI (CVCC2021).doc

Mẫu biểu báo cáo: Mẫu biểu báo cáo.docx


[1] Cán bộ, công chức dự thi mang theo giấy xét nghiệm Covid-19 có giá trị trong vòng 72 giờ (tính đến thời điểm làm thủ tục dự thi); chứng nhận tiêm chủng Covid-19 (bản giấy hoặc qua sổ sức khỏe điện tử hoặc các hình thức thông tin chứng minh khác).

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất