Thi đua kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị tổ chức phát động các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11-6-1948 - 11-6-2013).

Chỉ thị nêu rõ, trong giai đoạn khó khăn, gian khổ, ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc để khơi dậy tinh thần yêu nước của toàn dân, tạo nên sức mạnh tinh thần và vật chất vô cùng to lớn, đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác hết sức vẻ vang.

Tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn được Đảng và Nhà nước ta phát triển và vận dụng một cách sáng tạo trong từng giai đoạn cách mạng.

Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên phạm vi cả nước đã có những chuyển biến tích cực. Truyền thống thi đua yêu nước của nhân dân ta là động lực tinh thần quý báu, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước.

Để thiết thực kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức phát động các phong trào thi đua bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương ngay từ đầu năm 2013, gắn với tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm 2012, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc được tổ chức bằng các hình thức thích hợp, tiết kiệm, kết hợp với việc gặp mặt, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước và trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' của cơ quan, địa phương, đơn vị nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác, 19-5-2013 và Ngày truyền thống Thi đua yêu nước, 11-6-2013.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các bộ, ngành, địa phương chủ động phát hiện, khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích; chú trọng khen thưởng xứng đáng cho các cá nhân trực tiếp công tác, chiến đấu, lao động, học tập; khen thưởng tập thể nhỏ có nhiều thành tích; phát hiện nhân tố mới xuất hiện từ các phong trào thi đua để khen thưởng.

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương và UBND thành phố Hà Nội tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc một cách thiết thực, trang trọng và tiết kiệm bằng việc tổ chức Lễ báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hội thảo...

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương mở chuyên mục giới thiệu các gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức giao lưu các gương điển hình tiên tiến trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan báo chí khác ở trung ương và địa phương.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên về việc tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp đẩy mạnh các hoạt động chào mừng 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Nguồn: Chinhphu.vn

----------------------------

(*) Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 10-1-2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11- 6- 1948 -11- 6- 2013).  

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất