Về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

BAN TỔ CHỨC

*

Số: 3993-CV/BTCTW

V/v kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017

        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

        Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017


         

                 

                 Kính gửi: Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương 


Thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị giao, Ban Tổ chức Trung ương đang thực hiện Đề án "Xây dựng Quy định của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị"; do vậy, việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017 vẫn thực hiện theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW, ngày 25-9-2014 của Ban Tổ chức Trung ương. Để phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tập thể, cá nhân thời gian qua, nhất là năm 2016, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các đồng chí quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thêm một số vấn đề sau:

1. Tích hợp, bổ sung, cụ thể hóa các nội dung có liên quan tại Công văn số 1825-CV/BTCTW, ngày 18-11-2016 về việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016 và nội dung sinh hoạt chi bộ theo tinh thần NQTW4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW; Công văn số 2952-CV/BTCTW, ngày 20-6-2017 về việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng; Công văn số 3723-CV/BTCTW, ngày 25-9-2017 về việc triển khai các quy định của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ của Ban Tổ chức Trung ương để chỉ đạo, hướng dẫn việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tập thể, cá nhân nghiêm túc và bảo đảm chất lượng.

2. Cấp ủy cấp trên gợi ý đúng, trúng nội dung kiểm điểm (bằng văn bản) và yêu cầu tập thể, cá nhân hoàn thành báo cáo giải trình nội dung gợi ý trước khi tiến hành kiểm điểm. Báo cáo kiểm điểm của tập thể, bản tự kiểm điểm của cá nhân phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, sâu sắc, đầy đủ nội dung, đánh giá đúng ưu điểm, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm và xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để kiểm điểm.

3. Trong kiểm điểm, các tập thể, cá nhân phải trung thực, thắng thắn, đoàn kết; khắc phục tình trạng hình thức, nể nang, né tránh, ngại va chạm, "dĩ hòa vi quý", khen ngợi lẫn nhau, ít góp ý cho nhau về khuyết điểm, yếu kém; đồng thời, phải làm rõ vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Mỗi tập thể, cá nhân căn cứ vào chương trình hành động của tập thể, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2017 của cá nhân để tự phê bình và phê bình một cách cầu thị, nghiêm túc. Từng thành viên trong tập thể phải tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện báo cáo kiểm điểm của tập thể và góp ý cho các cá nhân khác trong tập thể; dành thời gian thỏa đáng để kiểm điểm sâu sắc, khắc phục tình trạng thời gian tổ chức kiểm điểm ngắn làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác kiểm điểm.

4. Việc đánh giá, phân loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân phải đảm bảo thực chất, phù hợp với ưu điểm, khuyết điểm và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng tập thể, nhiệm vụ được giao của từng cá nhân; khắc phục tình trạng chạy theo thành tích, tập thể còn nhiều hạn chế, khuyết điểm nhưng 100% cá nhân vẫn được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ hoặc cá nhân có yếu kém, khuyết điểm nhưng vẫn phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

5. Các cấp ủy cấp trên tăng cường chỉ đạo, phân công cấp ủy viên hướng dẫn, đôn đốc, trực tiếp dự, chỉ đạo việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tập thể, cá nhân, chú trọng những nơi có gợi ý kiểm điểm; nghiêm túc rút kinh nghiệm và chỉ đạo kiểm điểm lại ở những nơi chưa đạt yêu cầu. Đồng thời, tổ chức kiểm tra công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng của cấp dưới và việc sửa chữa, khắc phục khuyết điểm của các tập thể, cá nhân đã được chỉ ra qua kiểm điểm.        

                                                                        

Nơi nhận:

- Như trên,

- Thường trực Ban Bí thư (để báo cáo),

- Đồng chí Trưởng Ban (để báo cáo),

- Các đồng chí Phó trưởng Ban,

- Văn phòng Ban, Vụ Đảng viên, Vụ Địa phương I, II, III, Vụ IV,

- Lưu VP, Vụ CSĐ.

K/T TRƯỞNG BAN

 PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

 Hà Ban

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất