Kế hoạch thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
                 BAN TỔ CHỨC                
  *

Số 99- KH/BTCTW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

    Hà Nội, ngày  30  tháng 8 năm 2017

 KẾ HOẠCH

Tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức

trong cơ quan, đơn vị của Đảng, mặt trận Tổ quốc

và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017

______________________

 

- Căn cứ Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

- Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15-3-2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (sau đây viết tắt là Nghị định số 24/2010/NĐ-CP); Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12-4-2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (sau đây viết tắt là Nghị định số 29/2012/NĐ-CP); Quyết định số 1696-QĐ/BTCTW ngày 29-5-2017 của Ban Tổ chức Trung ương về việc ban hành Quy chế xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội (sau đây viết tắt là Quyết định số 1696-QĐ/BTCTW); các văn bản hướng dẫn Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Ban Tổ chức Trung ương ban hành Kế hoạch thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017 như sau:

I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

1. Phạm vi

Các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cơ sở.

2. Đối tượng

Là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác, làm việc trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Cụ thể như sau:

2.1. Đối tượng dự thi nâng ngạch công chức([1])

- Cán bộ, công chức hiện đang công tác, làm việc ở trong các cơ quan tham mưu của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương;

- Cán bộ, công chức hiện đang công tác, làm việc ở các cấp ủy trực thuộc Trung ương.

Cán bộ, công chức dự thi ở từng ngạch công chức cần đảm bảo đúng vị trí, đối tượng và đủ tiêu chuẩn theo các quy định tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15-8-2017 của Bộ Nội vụ “Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09-10-2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30-12-2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức”.

2.2. Đối tượng dự xét thăng hạng viên chức

- Viên chức hiện đang công tác, làm việc ở các cơ quan tham mưu của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương;

- Viên chức hiện đang công tác, làm việc ở các cấp ủy trực thuộc Trung ương; các đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Khi viên chức dự xét thăng hạng chức danh, cần đảm bảo đúng tiêu chuẩn, yêu cầu vị trí theo quy định của Luật Viên chức; các văn bản hướng dẫn đối với từng chức danh viên chức và quy định tại Quyết định số 1696-QĐ/BTCTW.

II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Thành lập Hội đồng thi nâng ngạch và Hội đồng xét thăng hạng

1.1. Đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức hạng II

Căn cứ Điều 31 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, Quyết định số 1696-QĐ/BTCTW và hướng dẫn tại Kế hoạch này, cấp ủy trực thuộc Trung ương; các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương thành lập Hội đồng thi nâng ngạch, Hội đồng xét thăng hạng viên chức. Trường hợp tổ chức thi và xét trong cùng thời gian có thể thành lập chung Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng chức danh hạng II.

1.2. Đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp và xét thăng hạng viên chức hạng I

- Căn cứ Điều 31 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, Ban Tổ chức Trung ương thành lập Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp và tổ chức thi. Thời gian, địa điểm tổ chức thi được thực hiện theo Điểm 2, Mục II của Kế hoạch này.

- Căn cứ Quyết định số 1696-QĐ/BTCTW, Ban Tổ chức Trung ương thành lập 03 Hội đồng xét thăng hạng viên chức hạng I đối với từng nhóm viên chức và ủy quyền cho các cơ quan: (1) Văn phòng Trung ương Đảng, (2) Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và (3) Báo Nhân dân làm đầu mối chủ trì tổ chức xét thăng hạng chức danh viên chức theo quy định.

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi nâng ngạch thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng xét thăng hạng thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 31 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

2. Thời gian tổ chức thi nâng ngạch và xét thăng hạng

2.1. Thời gian tổ chức thi nâng ngạch

- Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên chính; lập danh sách công chức đủ điều kiện dự thi cùng với Kế hoạch gửi về Ban Tổ chức Trung ương (qua Vụ Chính sách cán bộ) trước ngày 30-9-2017.

- Ban Tổ chức Trung ương dự kiến tổ chức kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp vào tháng 11-2017 tại Hà Nội.

2.2. Thời gian tổ chức xét thăng hạng

- Các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng Kế hoạch xét thăng hạng theo thẩm quyền và lập danh sách viên chức hạng II([2])gửi cùng với Kế hoạch về Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 30-9-2017.

- Ban Tổ chức Trung ương dự kiến sẽ tổ chức xét thăng hạng viên chức hạng I năm 2017 vào tháng 11-2017 tại 03 Hội đồng nêu tại tiết 1.2. Điểm 1 Mục II của Kế hoạch này.

Các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; cấp ủy trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thi và xét thăng hạng đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý xong trước ngày 31-10-2017 và báo cáo kết quả về Ban Tổ chức Trung ương theo quy định.

3. Đề thi và kinh phí

3.1. Đề thi

Riêng đối với các kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính, đề thi và đáp án chấm thi của các môn thi Kiến thức chung, Chuyên môn nghiệp vụ do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp cùng Bộ Nội vụ (theo khoản 3 Điều 2 Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15-8-2017 của Bộ Nội vụ) cung cấp. Các cơ quan, đơn vị căn cứ Kế hoạch thi của đơn vị mình để liên hệ với Ban Tổ chức Trung ương([3]) chuẩn bị Đề thi, đáp án thi.

3.2. Kinh phí

Mức thu phí dự thi nâng ngạch, dự xét thăng hạng và sử dụng phí dự thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức căn cứ quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11-11-2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

4. Chỉ tiêu nâng ngạch và xét thăng hạng

4.1. Chỉ tiêu nâng ngạch công chức

Để giữ ổn định, Ban Tổ chức Trung ương thống nhất giao chỉ tiêu nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2017 của các cơ quan, đơn vị bằng với chỉ tiêu đã giao năm 2016. Trường hợp cơ quan, đơn vị có nhu cầu ít hơn hoặc cử số người dự thi thấp hơn chỉ tiêu nâng ngạch đã giao thì Ban Tổ chức Trung ương sẽ điều chỉnh giảm xuống để đảm bảo nguyên tắc thi cạnh tranh trong kỳ thi.

4.2. Chỉ tiêu thăng hạng viên chức

Đây là năm đầu tiên thực hiện việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo Luật Viên chức; các cơ quan, đơn vị (chưa xác định được vị trí việc làm) có trách nhiệm rà soát, tổng hợp nhu cầu xét thăng hạng và đăng ký chỉ tiêu thăng hạng năm 2017 về: Văn phòng Trung ương Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Báo Nhân dân (theo đúng từng loại chức danh được Quy định trong 03 Quy chế) trước ngày 30-9-2017, để 03 cơ quan trên tổng hợp, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu phân bổ chỉ tiêu thăng hạng đảm bảo được mối tương quan chung.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; các đơn vị sự nghiệp ở Trung ương căn cứ Kế hoạch này để chủ động tổ chức thực hiện.

- Ban hành Kế hoạch thi nâng ngạch, Kế hoạch xét thăng hạng và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Thành lập Hội đồng: thi nâng ngạch; xét thăng hạng viên chức.

- Có văn bản cử cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp kèm danh sách trích ngang (theo mẫu), hồ sơ đăng ký dự thi và danh sách cán bộ, công chức được miễn thi môn ngoại ngữ, tin học gửi về Ban Tổ chức Trung ương (qua Vụ Chính sách cán bộ) trước ngày 15-10-2017 (đồng thời gửi tệp điện tử qua hòm thư btctw.cs@gmail.com).

- Có văn bản đề nghị xét thăng hạng viên chức hạng I kèm theo danh sách trích ngang (theo mẫu), hồ sơ dự xét thăng hạng của viên chức gửi về Văn phòng Trung ương Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Báo Nhân dân tương ứng với chức danh đề nghị xét trước ngày 15-10-2017.

- Báo cáo về Ban Tổ chức Trung ương kết quả thi nâng ngạch và kết quả xét thăng hạng viên chức của cơ quan, đơn vị mình.

2. Giao Vụ Chính sách cán bộ chủ trì, phối hợp với các vụ, đơn vị tham mưu, giúp Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương tổ chức thực hiện theo Kế hoạch này và trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, giám sát các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

3. Đối chiếu với Kế hoạch này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ động xây dựng Kế hoạch thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức ngành Kiểm tra của Đảng theo quy định hiện hành của Luật Cán bộ, công chức và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, cơ quan, đơn vị phản ảnh về Ban Tổ chức Trung ương (qua Vụ Chính sách cán bộ, điện thoại: 080.45522; 080.45016) để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận                                                          

- Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW;

- Các ban của Đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương;

- Cơ quan TW của MTTQVN và các đoàn thể chính trị-xã hội;

- Các ban chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;

- Bộ Nội vụ (để phối hợp);

- Lãnh đạo Ban;

- Các cục, vụ, đơn vị trực thuộc Ban;

- Lưu VP, Vụ CSCB (4b).

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thanh Bình

 

 [1] Được quy định cụ thể tại Kế hoạch số 36-KH/BTCTW ngày 05-9-2016 của Ban Tổ chức Trung ương v/v tổ chức thi nâng ngạch cán bộ, công chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội.

[2] Các chức danh viên chức khác (nếu có) không thuộc 03 Quy chế này, sẽ được các cơ quan, đơn vị quản lý tổng hợp báo cáo về Ban Tổ chức Trung ương để phối hợp với Nhà nước tổ chức thi chung.

[3] Liên hệ với Ban Tổ chức Trung ương qua số điện thoại: 080.45016; 080.45652.

Tải Mẫu đăng ký dự thi

Tải Mẫu đề nghị xét thăng hạng

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất