Về việc tổng kết, đề xuất biên chế khối Đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2022-2026

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

*

Số 1905 - CV/BTCTW

V/v tổng kết, đề xuất biên chế khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2022-2026

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2021

      Kính gửi:

- Các ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương,

- Các đảng đoàn trực thuộc Trung ương,

- Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối

trực thuộc Trung ương,

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn

Triển khai Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế nhiệm kỳ 2021-2026; để kịp thời tiến hành tổng kết thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016-2021, đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026 của hệ thống chính trị, Ban Tổ chức Trung ương với nhiệm vụ được giao đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc khối các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và địa phương từ cấp huyện trở lên tiến hành tổng kết và đề xuất biên chế theo Đề cương báo cáo mẫu và biểu mẫu thống kê (gửi kèm).

Đây là công việc rất quan trọng từ nay đến cuối năm 2021, thời gian không nhiều, đề nghị các đồng chí tập trung chỉ đạo:

1. Các cơ quan, đơn vị, cấp ủy trực thuộc tiến hành tổng kết thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016 - 2021 và đề xuất biên chế giai đoạn 2022 - 2026.

2. Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, cấp ủy trực thuộc; tổng hợp báo cáo chung, gửi về Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 15/11/2021 để thẩm định, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên,

- Đ/c Trưởng Ban (để báo cáo),

- Các đ/c Phó Trưởng Ban,

- Các vụ I, II, III, V (để theo dõi)

- Lưu VP, Vụ TCCBCQ.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đã ký

Nguyễn Quang Dương


THÔNG TIN CHUNG

(kèm theo Công văn số 1905 - CV/BTCTW, ngày 09/10/2021)

1. Tổng hợp biểu mẫu

Ban Tổ chức Trung ương cung cấp bản điện tử Đề cương báo cáo và các biểu mẫu trên Website của Tạp chí Xây dựng Đảng tại địa chỉ: www.xaydungdang.org.vn/Home/vankientulieu; đồng thời, gửi qua địa chỉ lotusnote của ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương. Kính đề nghị các đồng chí tải về, thực hiện đúng các biểu mẫu theo quy định; trong đó:

- Các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tổng hợp biểu 1A 1B.

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở Trung ương tổng hợp biểu 11A 11B.

- Các ban Đảng, Cơ quan Đảng ở Trung ương tổng hợp biểu 12A 12B.

- Các đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương tổng hợp biểu 13.

- Đảng ủy Khối trực thuộc Trung ương tổng hợp biểu 14A 14B.

2. Cách thức thống kê

- Đối với trường hợp kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy và cơ quan chuyên môn của chính quyền có nhiệm vụ tương đồng cấp tỉnh, cấp huyện thì thống kê thuộc biên chế của cơ quan Đảng.

- Đối với thực hiện thí điểm hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn (hoặc tham mưu) thuộc Ủy ban nhân dân có chức năng, nhiệm vụ tương đồng cấp tỉnh, cấp huyện thì biên chế của cơ quan hợp nhất thống kê vào biên chế của cơ quan Đảng.

- Đối với trường hợp thí điểm trưởng ban dân vận cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thì thống kê biên chế thuộc cơ quan Đảng.

- Đối với trường hợp người đứng đầu cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy đồng thời là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp của cấp ủy thì thống kê biên chế thuộc cơ quan Đảng.

- Đối với trường hợp bí thư (phó bí thư) cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND (chủ tịch UBND, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội) thì thống kê biên chế thuộc cơ quan Đảng.

- Đối với các địa phương Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết của Quốc hội, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường là công chức lãnh đạo, quản lý; thuộc biên chế của UBND quận mà không phải là biên chế công chức cấp xã. Tuy nhiên, để thuận lợi cho việc tổng hợp thì đề nghị các địa phương nêu trên vẫn thống kê tại mục I, Biểu 5.

3. Thông tin trao đổi

- Liên hệ Đ/c Dương Thanh Văn, ĐT: 0985.293.888/080.42170 hoặc Đ/c Đỗ Thị Hương Nhung, ĐT: 0973.352.935/080.42680.

- Ngoài việc gửi Báo cáo tổng hợp chung và các biểu mẫu về Ban Tổ chức Trung ương (qua Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan) theo đúng thời gian quy định; đề nghị các đồng chí gửi văn bản điện tử qua địa chỉ lotusnote mạng thông tin diện rộng của Đảng: Vu TCCBCQ/BTCTW/DCS/VN@BTCTW hoặc qua hòm thư công vụ: vutochuccbcq@btctw.dcs.vn.

Đề cương báo cáo

Các biểu mẫu

CV1905

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất