Hướng dẫn Kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHỨC
*
Số 08-HD/BTCTW


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2021HƯỚNG DẪN

Kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng

----

- Căn cứ Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

- Căn cứ ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc giao Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng,

Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung về kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp tư nhân, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tư nhân phát triển lành mạnh, hiệu quả, bền vững theo quy định của pháp luật; khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

2. Thực hiện chủ trương kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng nhằm xây dựng, củng cố, phát triển đội ngũ đảng viên gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân.

3. Coi trọng chất lượng, bảo đảm chặt chẽ về tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản có liên quan của Đảng.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

1. Phạm vi

Thực hiện thống nhất trong toàn Đảng về chủ trương kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng.

2. Đối tượng

Cá nhân sở hữu toàn bộ hoặc sở hữu phần vốn, tài sản chi phối, đồng thời giữ một trong các chức danh là giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên hợp danh trong các doanh nghiệp: doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, công ty cổ phần (không phân biệt quy mô doanh nghiệp).

III. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN; THỦ TỤC, THẨM QUYỀN

1. Tiêu chuẩn, điều kiện

Chủ doanh nghiệp tư nhân được xem xét kết nạp vào Đảng phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng, các văn bản có liên quan của Đảng và đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

1.1. Đối với cá nhân chủ doanh nghiệp

- Có nguyện vọng và động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn.

- Là người có uy tín trong doanh nghiệp và tại nơi cư trú; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ của mỗi tổ chức; quan tâm chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

1.2. Đối với doanh nghiệp

- Thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động xã hội.

2. Thủ tục, thẩm quyền

2.1. Thủ tục: Thủ tục kết nạp và kết nạp lại vào Đảng đối với chủ doanh nghiệp tư nhân được thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hiện hành của Trung ương.

2.2. Thẩm quyền: Trên cơ sở đề nghị của cấp ủy cơ sở (nơi doanh nghiệp có trụ sở chính), ban thường vụ huyện ủy và tương đương xem xét, quyết định kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng.

Đối với doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ khối trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy, ban thường vụ đảng ủy khối xem xét, quyết định kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Hướng dẫn đến các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc nhằm thống nhất về nhận thức, trách nhiệm, mục đích, yêu cầu của việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng; cụ thể hóa Hướng dẫn này phù hợp với thực tiễn của địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả. Định kỳ hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Tổ chức Trung ương.

2. Ban thường vụ cấp uỷ cấp trên trực tiếp cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cấp uỷ trực thuộc trong việc tạo nguồn và thực hiện quy trình, thủ tục theo quy định về việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng.

3. Những nơi chưa có tổ chức đảng, việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng thực hiện theo Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương.

Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW, ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng; được phổ biến đến chi bộ, đảng viên và có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Bộ Chính trị, Ban Bí thư (để báo cáo),
- Các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương,
- Đồng chí Trưởng Ban (để báo cáo),
- Các đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức TW,
- Các Cục, Vụ, đơn vị trong Ban,
- Lưu Văn phòng, Vụ CSĐ, ĐV.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN


(đã ký)


Hoàng Đăng Quang


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất