5 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cán bộ

Mai Văn Chính Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

Kết quả

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trên cơ sở kế thừa được những kết quả, kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIII, Chương trình làm việc toàn khóa cũng như hằng năm của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả nhiều đề án, nhiệm vụ, nhất là tham mưu với BCH Trung ương ban hành 1 nghị quyết, 1 quy định, 1 kết luận; tham mưu với Bộ Chính trị ban hành 9 kết luận, 7 quy định, 9 quyết định, 2 kế hoạch; Ban Bí thư ban hành 3 quy định, 1 quyết định, 4 kết luận và ban hành theo thẩm quyền 16 văn bản hướng dẫn về công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ. Công tác cán bộ đạt được nhiều kết quả tích cực nổi bật sau:

Một là, tham mưu về công tác nhân sự và bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (khóa XIII) bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, có tính kế thừa, phát triển và chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ, phân công Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng và nhân sự các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước (khóa XIV, XV). Tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư giới thiệu 149 đồng chí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; nguyên tắc và địa bàn ứng cử đại biểu Quốc hội của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư (khóa XIII); giới thiệu bổ sung 18 nhân sự ứng cử chức danh chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Tham mưu thực hiện chế độ, chính sách và khen thưởng quá trình cống hiến đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng (khóa XII) không tái cử, nghỉ hưu theo quy định; thực hiện chính sách lương đối với các đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XIII), các đồng chí giữ các chức vụ bộ trưởng và tương đương trở lên.

Hai là, tham mưu đổi mới và nâng cao chất lượng công tác cán bộ; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định, quy chế liên quan đến công tác cán bộ và quản lý cán bộ, như: Kết luận số 08-KL/TW ngày 15-6-2021 của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 30-QĐ/TW ngày 19-8-2021 của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình bổ nhiệm, chính sách, chế độ đối với chức danh trợ lý, thư ký; Kết luận số 14-KL/TW ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Quy định số 41-QĐ/TW ngày 1-11-2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27-12-2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; Kết luận số 27-KL/TW ngày 21-2-2022 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26-4-2019 và Kết luận số 71-KL/TW ngày 24-3-2020; Kết luận số 33-KL/TW ngày 1-4-2022 của Ban Bí thư về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm; Kết luận số 35-KL/TW ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28-4-2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ; Kết luận số 39-KL/TW ngày 18-7-2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước; Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18-8-2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; Thông báo Kết luận số 20-TB/TW ngày 8-9-2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị xử lý kỷ luật. Kịp thời ban hành hướng dẫn một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử; về công tác quy hoạch cán bộ, về tuổi và thời gian công tác hội cựu chiến binh; về thực hiện Điểm 3, Thông báo số 20-TB/TW của Bộ Chính trị để các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện.

Ba là, tham mưu thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về kịp thời nghiên cứu, tham mưu ban hành cơ chế điều động, thay thế cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật do liên quan đến tham nhũng, tiêu cực (Thông báo số 21-TB/BCĐTW ngày 2-5-2022); theo đó, cùng với việc kiên trì thực hiện Quy định số 41-QĐ/TW ngày 1-11-2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ đã tham mưu với Bộ Chính trị ban hành Thông báo Kết luận số 20-KL/TW ngày 8-9-2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị xử lý kỷ luật, chủ động ban hành Hướng dẫn thực hiện Điểm 3, Thông báo số 20-TB/TW của Bộ Chính trị,… để triển khai thực hiện trong hệ thống chính trị. Từ khi ban hành Thông báo số 20 đến nay, Trung ương đã xem xét, cho thôi giữ chức vụ để nghỉ công tác, nghỉ hưu hoặc bố trí công tác khác đối với 13 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật; qua đó, bước đầu thực hiện hiệu quả chủ trương khuyến khích cán bộ từ chức nếu không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ khi có sai phạm và góp phần thực hiện phương châm “có vào, có ra, có lên, có xuống” trong công tác cán bộ.

Bốn là, tham mưu thực hiện tốt công tác nhân sự thường xuyên bảo đảm nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy trình, nhất là kịp thời kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý của các địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc diện Trung ương quản lý. Cụ thể: Phân công, chỉ định, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, luân chuyển cán bộ, xét phong, thăng quân hàm cấp tướng trong lực lượng vũ trang đối với 705 lượt nhân sự; phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch đối với 243 lượt nhân sự bảo đảm tiêu chuẩn, thận trọng, dân chủ, chặt chẽ. Tham mưu nhân sự của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam..., góp phần ổn định tình hình, tổ chức thành công đại hội ở một số đơn vị. Tổ chức hội nghị gặp mặt các đồng chí Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) và cán bộ Trung ương điều động, luân chuyển để lắng nghe ý kiến góp ý, kinh nghiệm công tác của những cán bộ này. Đồng thời, quán triệt, yêu cầu các đồng chí tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ đang đảm nhiệm, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược trước mắt cũng như lâu dài.

Năm là, tiếp tục đổi mới công tác thẩm định nhân sự theo hướng đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng và cá nhân liên quan. Theo đó, thực hiện nghiêm túc việc thẩm định các văn bản, đề án về công tác cán bộ theo quy định và thực hiện nghiêm Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, các chức danh cán bộ khác theo phân cấp và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Tổ chức hội nghị phối hợp công tác thẩm định nhân sự phục vụ các đại hội của Đảng và công tác nhân sự thường xuyên; tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác thẩm định nhân sự. Từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan đã thẩm định, đề xuất không xem xét đối với 32 lượt cán bộ chưa bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Sáu là, tăng cường kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện quy định, quy chế, kết luận về công tác cán bộ. Kịp thời trao đổi với một số địa phương, đơn vị, thường trực cấp ủy, tổ chức đảng có dư luận, vấn đề phức tạp trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Năm 2022, đã kiểm tra, giám sát 15 địa phương, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương về kết quả triển khai thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là trong công tác cán bộ, quản lý cán bộ. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả công tác kiểm tra với khảo sát thực hiện các đề án được BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến tình hình chung của đất nước, đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban Tổ chức Trung ương đã có nhiều nỗ lực, nêu cao trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, tập trung nghiên cứu tham mưu, hoàn thành khối lượng công việc lớn, cơ bản bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiến độ thời gian trong việc sửa đổi, bổ sung, từng bước hoàn thiện các quy chế, quy định liên quan đến công tác cán bộ, nhất là công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; miễn nhiệm, từ chức và phân công, bố trí công tác đối với cán bộ bị kỷ luật… Công tác cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý cơ bản đáp ứng yêu cầu của Đảng; bảo đảm nguyên tắc, chặt chẽ, thận trọng, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình; kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, phòng, chống chạy chức, chạy quyền. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện vẫn còn một số hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong giai đoạn mới với nhiều việc khó, phức tạp, mới phát sinh, đòi hỏi phải nghiên cứu sâu sắc, thận trọng, kỹ lưỡng.

Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Để tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chủ trương, nghị quyết của BCH Trung ương, quy chế, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cán bộ như sau:

1. Tiếp tục tổ chức nghiên cứu sâu những chủ trương, quan điểm về công tác cán bộ; tăng cường công tác nghiên cứu, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn, tạo nhận thức thống nhất và quyết tâm cao trong triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định về công tác cán bộ trong toàn hệ thống chính trị.

2. Tập trung sơ kết, tổng kết, đánh giá kỹ lưỡng để tham mưu với BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo ban hành mới, sửa đổi, bổ sung Quy định số 262-QĐ/TW ngày 08-10-2014 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do BCH Trung ương bầu tại Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 8 (năm 2023); xây dựng, trình Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; tham mưu thành lập các tiểu ban chuẩn bị phục vụ Đại hội XIV của Đảng; tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng; công tác quy hoạch BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XIV) và lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031; phương hướng công tác nhân sự BCH Trung ương (khóa XIV) và triển khai công tác nhân sự BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031; Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử Đại hội XIV của Đảng.

3. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nhất là tham mưu xây dựng các quy định, quy chế về công tác cán bộ như sửa đổi, bổ sung Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; chính sách đối với cán bộ làm việc trong lĩnh vực, địa bàn đặc thù, phức tạp, trọng yếu; quy định về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng; cơ chế, chính sách phát hiện, lựa chọn, trọng dụng, bố trí, sắp xếp cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội, cán bộ trẻ vào vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp; quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tổ chức - cán bộ và quản lý cán bộ, thí điểm chủ trương người đứng đầu lựa chọn, giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để thực hiện quy trình bầu cử, bổ nhiệm cấp phó của mình; bí thư cấp ủy giới thiệu để bầu ủy viên BTV và chịu trách nhiệm về việc giới thiệu của mình; giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ trong quy hoạch, miễn nhiệm đối với cấp trưởng cấp dưới trực tiếp.

4. Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác nhân sự thường xuyên, kịp thời kiện toàn chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành, địa phương thuộc diện Trung ương quản lý bảo đảm nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình theo quy định. Hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo thuộc diện Trung ương quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị, góp phần thực hiện chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ cán bộ và phục vụ hiệu quả công tác tham mưu.

5. Chú trọng đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Duy trì nền nếp, kịp thời tổ chức các hội nghị quán triệt, thông tin kịp thời các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy của cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, ý thức tự giác rèn luyện đạo đức, gương mẫu nêu gương trong công tác và cuộc sống.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất