Tây Ninh đánh giá bước đầu thực hiện Đề án số 03 gắn với việc rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá kết quả bước đầu thực hiện Đề án số 03.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá kết quả bước đầu thực hiện Đề án số 03.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy bám sát 7 nhiệm vụ, giải pháp trong đề án, đã tích cực, chủ động tham mưu BTV Tỉnh ủy và ban hành 11 văn bản như: Chỉ thị, Quy định, Kế hoạch, Hướng dẫn, Công văn, bài viết đăng trên Bản thông tin nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tạp chí Xây dựng Đảng để cụ thể hóa, phân công, giao trách nhiệm, tuyên truyền, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 03[1]. Trong đó, có 2 nội dung chỉ đạo thiết thực nhất là: (1) Chủ trương hỗ trợ đảng viên có hoàn cảnh khó khăn nhằm thực hiện tốt chính sách giảm nghèo và giúp đảng viên ổn định tư tưởng, an tâm, gắn bó với tổ chức đảng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; (2) Hướng dẫn việc phân công nhiệm vụ, chuyển sinh hoạt đảng, miễn công tác và sinh hoạt đảng cho đảng viên nhằm quản lý chặt chẽ việc sinh hoạt đảng, linh hoạt trong việc tạm miễn sinh hoạt đảng tạo điều kiện cho đảng viên đi làm ăn xa thuận lợi trong sinh hoạt đảng đã góp phần kéo giảm tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt đảng, xin ra khỏi Đảng.

Kết quả bước đầu 

Qua hơn 1 năm thực hiện Đề án số 03 gắn với việc rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, với sự chỉ đạo quyết liệt của BTV Tỉnh ủy, sự tập trung nỗ lực, sự quyết tâm của các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị, bước đầu đạt được một số kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, đảng viên, cụ thể: Đã vận động đóng góp vốn hỗ trợ đảng viên đúng tiến độ theo Kế hoạch số 90-KH/TU của BTV Tỉnh ủy gần 5 tỷ đồng; rà soát, phát hiện 35 đảng viên đưa vào danh sách cần được chi bộ giáo dục, giúp đỡ và sau 12 tháng theo dõi, giúp đỡ, có 6 đảng viên chi bộ xem xét, quyết định đưa ra khỏi Đảng[2]; có 171 đảng viên vi phạm đến mức phải xóa tên hoặc tự xin ra khỏi Đảng (trong đó, có 19 đảng viên đi ra nước ngoài định cư lâu dài được cấp ủy có thẩm quyền xem xét, cho ra khỏi Đảng đúng theo Quy định số 127-QĐ/TW của Ban Bí thư). Như vậy, từ đầu năm 2021 đến 30-11-2022 toàn tỉnh có 152 đảng viên bị xóa tên, xin ra khỏi Đảng[3]; bình quân hằng năm kéo giảm từ 50% đến gần 58% đảng viên bị xóa tên và xin ra khỏi Đảng so với cùng kỳ của năm trước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình tổ chức triển khai thực hiện Đề án số 03 còn gặp những khó khăn, hạn chế như: Triển khai vận động đóng góp vốn hỗ trợ đảng viên theo Kế hoạch số 90-KH/TU của BTV Tỉnh ủy gần 5 tỷ đồng nhưng chưa có đảng viên đúng đối tượng được hỗ trợ 70% lãi suất do Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Tây Ninh cho vay. Có đảng bộ còn lúng túng trong thực hiện quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Năm 2022, có 2 đảng bộ có số đảng viên bị xóa tên và xin ra khỏi Đảng cao hơn số trước thực hiện của Đề án phân bổ[4].

Hạn chế trên là do, việc khảo sát đối tượng đảng viên có hoàn cảnh khó khăn để xây dựng Kế hoạch số 90-KH/TU chưa sát với đối tượng thụ hưởng theo quy định; công tác tuyên truyền của một số cấp ủy, tổ chức đảng về chính sách hỗ trợ 70% lãi suất cho vay để giúp đỡ những đảng viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh chưa thật sự sâu rộng, đảng viên chưa nắm, chưa hiểu rõ nên chưa có đảng viên được đề nghị hỗ trợ; một vài cấp ủy chưa nghiên cứu kỹ Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Quy định của BTV Tỉnh ủy về rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng nên lúng túng trong quá trình thực hiện; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện sinh hoạt đảng và quản lý, đối chiếu danh sách đảng viên với tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện chưa thường xuyên.

Giải pháp

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đưa vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ để phổ biến, tuyên truyền cho đảng viên nắm rõ chủ trương của BTV Tỉnh ủy về hỗ trợ 70% lãi suất cho đảng viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh đã vay vốn thuộc một trong các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh quy định.

Hai là, tiếp tục thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW, ngày 12-4-2021 của Ban Tổ chức Trung ương; Quy định số 1114-QĐ/TU, ngày 21-9-2021 của BTV Tỉnh ủy “về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng trong Đảng bộ tỉnh Tây Ninh”; và thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ, chuyển sinh hoạt đảng, quản lý sinh hoạt đảng, miễn công tác và sinh hoạt đảng cho đảng viên theo Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU, ngày 18-3-2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ba là, tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề về phân công nhiệm vụ, chuyển sinh hoạt đảng, đối chiếu danh sách đảng viên, quản lý sinh hoạt đảng, miễn công tác, sinh hoạt đảng cho đảng viên.

Bốn là, trong năm 2023 tổ chức sơ kết việc thực hiện Đề án số 03 gắn với rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng và tham mưu BTV Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu, sự tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đã đề ra trong Đề án và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung, quyết liệt, linh hoạt và sáng tạo của các cấp ủy, trực tiếp là người đứng đầu các cấp ủy, bí thư các chi bộ, tình trạng đảng viên bị xóa tên, đưa ra khỏi Đảng sẽ được kéo giảm ít nhất 50% so với nhiệm kỳ 2015-2020 không những thực hiện đạt được mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đề ra, mà còn góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

------------------------------

[1] Tham mưu BTV Tỉnh uỷ ban hành 5 văn bản: (1) Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 2-11-2021 “về tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên”; (2) Quy định số 1114-QĐ/TU, ngày 21-9-2021 “về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng trong đảng bộ tỉnh Tây Ninh”; (3) Quy định số 1575-QĐ/TU, ngày 25-3-2022 về trách nhiệm và phân công cấp uỷ viên cấp tỉnh dự sinh hoạt với chi bộ, đảng bộ cơ sở thuộc địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách, theo dõi”; (4) Quy định số 2018-QĐ/TU, ngày 3-8-2022 “về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ và cả năm trong Đảng bộ tỉnh Tây Ninh”; (5) Kế hoạch số 90-KH/TU, ngày 18-7-2022 “về hỗ trợ đảng viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025”; Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành 6 văn bản: (1) Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU, ngày 18-3-2022 một số vấn đề cụ thể về phân công nhiệm vụ, chuyển sinh hoạt đảng, quản lý sinh hoạt đảng, miễn công tác và sinh hoạt đảng cho đảng viên; (2) Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU, ngày 12-8-2022 “một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; (3) Hướng dẫn số 09-HD/BTCTU, ngày 12-8-2022 “một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh”; (4) Công văn số 2229-CV/BTCTU, ngày 16-8-2022 hướng dẫn “một số nội dung về hỗ trợ đảng viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh”; (5) Công văn số 2468-CV/BTCTU, ngày 10-11-2022 hướng dẫn “nội dung tuyên truyền về hỗ trợ đảng viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh”; (6) Viết bài đăng trên Bản thông tin nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (2 kỳ), Tạp chí Xây dựng Đảng - Ban Tổ chức Trung ương (2 kỳ).

[2] Năm 2021: 3 đảng viên (xóa tên 3); năm 2022: 3 đảng viên (xóa tên 2, khai trừ 1).

[3] Đảng viên bị xóa tên theo Đề án số 03-ĐA/TU: năm 2021: 97 đ/c; năm 2022: 55 đ/c.

[4] Trảng Bàng, Tân Biên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất