Quảng Bình học và làm theo gương Bác


Các tập thể nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình do có thành tích xuất sắc qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (tháng 5-2019).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã có Kế hoạch số 18-KH/TU ngày 30-8-2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để triển khai nội dung học và làm theo Bác đến các cấp ủy, tổ chức đảng. Căn cứ nội dung Chỉ thị 05 và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Việc học và làm theo Bác được gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

Để đưa việc học tập và làm theo Bác lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, công tác tuyên truyền được các cấp ủy quan tâm, có nhiều sáng tạo, đổi mới. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã mời các báo cáo viên có kinh nghiệm ở Trung ương về truyền đạt trực tiếp qua sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình. Nhờ vậy, nội dung học và làm theo Bác được lan tỏa nhanh chóng, ấn tượng. Những tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác cũng được tuyên truyền bằng nhiều hình thức, để nhân rộng cái hay, cái đẹp trong xã hội.

Công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ trở thành việc làm thường xuyên của các cấp ủy đảng. Nội dung tuyên truyền gắn với việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ, góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa, giá trị và vai trò to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với xây dựng chuẩn mực đạo đức và thực hiện cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong, tinh thần phục vụ, ý thức công tác của cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực, rõ nét. Qua đó, đã chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chống bệnh thành tích, hình thức, nhũng nhiễu, tiêu cực; nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Nhiều nội dung trọng tâm, mang tính đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo sự chuyển biến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Thông qua các hoạt động cụ thể, đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, các điển hình tiên tiến làm theo Bác. Những kết quả đó góp phần thực hiện các mục tiêu chương trình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng của Quảng Bình.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn, trở thành công việc thường xuyên của mỗi cấp ủy, chính quyền, của mỗi một cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Quảng Bình xác định thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Một là,
tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức về việc cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, học tập chuyên đề hằng năm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo động lực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Đẩy mạnh việc làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, nhất là trong thực hiện các khâu đột phá, các chương trình trọng điểm nhằm góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng của tỉnh.

Hai là,
thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị phải gắn với thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Việc học và làm theo Bác cũng gắn với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương.

Đảng bộ tỉnh quyết tâm thực hiện phương châm hành động xuyên suốt nhiệm kỳ, đó là “Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, biến lời nói thành hành động” và Quy định số 01-QĐ/TU về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu trong quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ba là,
thực hiện tốt các nội dung đột phá mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là về đổi mới công tác cán bộ gắn với thực hiện chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  Tăng cường công tác quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm với công việc, với nhân dân; giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên về đổi mới phong cách làm việc, sâu sát cơ sở, khắc phục tình trạng quan liêu trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang. Đổi mới phương pháp, phong cách làm việc, trước hết là đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy và cá nhân người đứng đầu.

Bốn là,
đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở kỷ cương, trách nhiệm, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả. Tập trung làm tốt, tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc liên quan đến người dân và các tổ chức. Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành, giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, nổi cộm, gây bức xúc kéo dài trong nhân dân, nhất là các vấn đề liên quan đến việc triển khai các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh.

Năm là, đ
ẩy mạnh thông tin tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giáo dục truyền thống quê hương tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng hình thức đa dạng, phù hợp. Tiếp tục đẩy mạnh việc sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc; xây dựng văn hóa, con người Quảng Bình đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập ngày càng sâu rộng.

Sáu là,
đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề theo hướng thiết thực hơn, gắn với nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và đồng chí bí thư chi bộ, ý thức, trách nhiệm của đảng viên trong sinh hoạt chuyên đề. Mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục xây dựng và nhân rộng những mô hình mới hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo và thiết thực. Lựa chọn và phát động thực hiện các chủ đề thiết thực, sát với thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Chú trọng xây dựng những mô hình mới có hiệu quả trên các lĩnh vực, nhất là trong việc “xóa đói, giảm nghèo”, nâng cao thu nhập cho người dân, tạo công ăn việc làm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình, công trình trọng điểm của tỉnh, hoàn thành chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới năm 2019 và các năm tiếp theo. Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi, 30 năm Ngày tái lập tỉnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất