Lâm Đồng nghiên cứu, học tập các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nhà báo Nhị Lê, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản giới thiệui về các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những nội dung cơ bản trong 3 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm: “Di chúc”, “Đạo đức cách mạng” và tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. 

Năm 2018 là năm kỷ niệm 60 năm ra đời các tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; năm 2019 tròn 50 năm thực hiện Di chúc và tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Người. Trong đó, “Đạo đức cách mạng” và “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” là những tác phẩm nhằm giáo dục, bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên, đồng thời xây dựng Đảng cầm quyền liêm chính, trí tuệ và hành động, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân gắn với từng hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam. 

Đặc biệt, “Di chúc” của Bác là sự hội tụ trí tuệ, truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc với tinh hoa văn hóa của nhân loại. Qua thời gian, Đảng và nhân dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc về giá trị lý luận và thực tiễn của bản “Di chúc” Người để lại. Việc nghiên cứu, học tập và thực hiện “Di chúc” của Bác là việc quan trọng, cấp thiết.

Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về ý nghĩa, những giá trị to lớn của các tác phẩm và giúp các địa phương có những định hướng để tiếp tục thực hiện tốt Di chúc và các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm thiêng liêng, sự trân trọng của mỗi đảng viên, cán bộ và nhân dân đối với Bác Hồ kính yêu trong sự nghiệp đổi mới của đất nước hiện nay. 


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất