Kinh nghiệm sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ tỉnh Kiên Giang
Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang trao phần thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW (ngày 25-2-2019).

Các cấp ủy đảng đã coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên. Các chuyên đề hằng năm được triển khai, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng trong đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Hằng năm đều đưa nội dung thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của mỗi cán bộ, đảng viên.

Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị chọn một số nội dung mang tính đột phá hoặc những vấn đề người dân quan tâm để thực hiện, có phân công trách nhiệm và thời gian hoàn thành. Nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc được giải quyết. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, nhất là giới thiệu những cách làm hay, gương điển hình tiên tiến. Việc giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện với nhiều hình thức phù hợp. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến được chú trọng.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện các phong trào, cuộc vận động, mô hình học tập và làm theo Bác đã có trước đây; đồng thời, thực hiện thêm một số phong trào, cuộc vận động, mô hình mới có hiệu quả. Điển hình là mô hình “Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân”, “Nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm hình sự” (Công an tỉnh); “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Tết Quân - Dân” (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), “Tất cả cán bộ, đảng viên mỗi tháng dành 1-2 ngày giúp dân thực hiện những phần việc xây dựng nông thôn mới” (xã Thạnh Yên, U Minh Thượng). Nhiều cơ quan, đơn vị thực hành tiết kiệm trong sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm, tiếp khách, giảm hội họp... Các tầng lớp nhân dân tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới, giao thông nông thôn, giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, một số cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 còn chưa quyết liệt, nhất là gắn việc thực hiện Chỉ thị này với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); chưa thật sự xem đây vừa là nhiệm vụ lâu dài, vừa là yêu cầu cấp bách hiện nay. Trong tổ chức thực hiện còn thiếu chủ động, sáng tạo, trông chờ hướng dẫn cấp trên. Thực hiện Chuyên đề năm 2018, một số cấp ủy chưa chọn được vấn đề đột phá hoặc bức xúc để bổ sung vào chương trình, kế hoạch chỉ đạo thực hiện. Nhiều nơi chỉ đạo và đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng vẫn còn mang tính hình thức. Một số nơi tuy xác định được vấn đề nổi cộm, bức xúc, nhưng chỉ đạo giải quyết hiệu quả chưa cao. Sự chuyển biến trong học tập và làm theo Bác chưa nhiều, chưa rõ nét. Công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa sâu rộng, nội dung và hình thức chậm đổi mới. Việc đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, bất mãn, cơ hội chính trị, hiệu quả chưa cao. Mặt trận và các đoàn thể chưa thực hiện tốt vai trò phản biện, giám sát, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Một số cấp ủy chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, còn khoán cho cơ quan thường trực. Vai trò tham mưu, hướng dẫn tổ chức thực hiện của cơ quan thường trực còn hạn chế, chưa đề xuất được nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả trong thực hiện chỉ thị.

Từ những kết quả đạt được và hạn chế trong 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tỉnh Kiên Giang rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Một là, phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cơ quan thường trực trong thực hiện chỉ thị. Đây là yếu tố quyết định đến chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo Bác. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo và tổ chức sơ kết, đánh giá 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và kịp thời triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2018. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, ý thức cảnh giác trước quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị,  đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hai là, phải thực hiện tốt phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”; nói đi đôi với làm, nhận thức và hành động phải luôn nhất quán, từ kết quả hành động để đánh giá nhận thức; lấy các điển hình tiên tiến, mặt tích cực, tiến bộ để từng bước đẩy lùi và khắc phục mặt tiêu cực, yếu kém. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tổ công tác theo dõi, chỉ đạo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các khâu, các bước trong quy trình công tác tổ chức cán bộ. Chú trọng nắm tình hình, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ.

Ba là, từng cấp ủy, chi bộ đảng phải bám sát nội dung Chuyên đề để xác định vấn đề đột phá, bức xúc hạn chế cần phải giải quyết để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, xác định rõ biện pháp, lộ trình và tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, tạo kết quả cụ thể, thiết thực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị chọn một số công việc đột phá, những vấn đề bức xúc để bổ sung vào chương trình, kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; có phân công trách nhiệm và thời gian hoàn thành. Tất cả đảng viên (trừ đảng viên miễn sinh hoạt, miễn công tác) đưa nội dung thực hiện vào bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018. Đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu trong bản cam kết có liên hệ chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và đề ra biện pháp khắc phục. Trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cuối năm 2018, từng tập thể và cán bộ, đảng viên đều kiểm điểm nội dung đăng ký thực hiện Chuyên đề năm 2018. Tỉnh chọn Chủ đề về “Kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới”đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Bốn là, phát huy tốt vai trò của báo chí, truyền thông, giám sát của nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị 05. Báo Kiên Giang và các trang thông tin điện tử duy trì chuyên trang, chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kiên Giang, đài truyền thanh huyện, thành phố phát trực tiếp bài giảng Chuyên đề năm 2018 trên sóng phát thanh và truyền hình, các cụm loa truyền thanh để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi. Bản tin sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt tổ nhân dân tự quản và các đoàn thể của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bản tin nội bộ của một số huyện, ngành tỉnh tiếp tục duy trì chuyên trang về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều địa phương tổ chức thi viết, kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về Chủ đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tiếp tục được thực hiện... đã tạo được ấn tượng và sức lan tỏa trong xã hội.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến; đồng thời, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, cách làm kém hiệu quảCác huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc thực hiện kiểm tra, giám sát 138 chi bộ, đảng bộ cơ sở và 79 cá nhân người đứng đầu; đảng ủy cơ sở kiểm tra, giám sát 526 chi bộ và 526 cá nhân người đứng đầu; chi bộ thực hiện kiểm tra, giám sát 994 đảng viên. Cơ quan tham mưu tăng cường khảo sát, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện. Qua đó, giúp cho các địa phương, cơ quan, đơn vị và cơ sở kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện; đồng thời phát hiện và biểu dương nhiều tập thể, cá nhân điển hình, những mô hình tốt, cách làm hay trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; uốn nắn, phê bình những nơi làm chưa tốt. Qua đó, cấp tỉnh tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 51 tập thể và 49 cá nhân; cấp huyện (tương đương) tặng Giấy khen cho 166 tập thể và 274 cá nhân; đảng ủy cơ sở tặng Giấy khen cho 289 tập thể và 651 cá nhân và cấp chi bộ tặng Giấy khen cho 470 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. năm 2018.

Trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh Kiên Giang tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư và các kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đặc biệt là chú trọng việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của cán bộ, công chức, viên chức gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nói đi đôi với làm; góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, bộ máy chính quyền liêm chính, hành động, sáng tạo, gần dân, hết lòng vì nhân dân. Tiếp tục gắn kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và nhiệm vụ chính trị được giao. Tập trung chỉ đạo đưa nội dung học tập, làm theo Bác và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng.

Năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc. Tổ chức hội thảo khoa học với Chủ đề “Kiên Giang 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969-2019); tổ chức giao lưu, gặp mặt các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất