5 giải pháp phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên tại Đảng bộ Vietcombank Sở Giao dịch


Phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên là vấn đề sống còn đối với Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa. Đại hội XIII nhấn mạnh nhiệm vụ: “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm", những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa”. 

Tháng 10-2021, trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh: “Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn luôn là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này". 

Nhìn lại quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm chăm lo giáo dục, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhờ đó, “đa số cán bộ, đảng viên có quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ”, động viên, khích lệ nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, đưa công cuộc đổi mới ở nước ta đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. 


Thực tiễn cho thấy từ Đại hội VI của Đảng đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các khóa đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, trong ba nhiệm kỳ gần đây, Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) đều thể hiện quyết tâm, sự kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ Đảng. Nhờ đó, công tác xây dựng Đảng đã thu được nhiều thành tựu quan trọng. Đa số cán bộ, đảng viên có ý thức tự giác, luôn nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân yêu mến, tin tưởng. 

Tuy nhiên, hiện nay, vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã và đang diễn ra sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” dẫn đến tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu nhân dân, trái với chuẩn mực đạo đức của người cộng sản “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, làm cho nhân dân bất bình, lo lắng. 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thời gian qua, Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch đã thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, quần chúng theo định hướng Đại hội XIII của Đảng. Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, kịp thời phổ biến, quán triệt và lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn, quy định, quyết định của Đảng ủy cấp trên tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Đồng thời, đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục, bồi dưỡng chính trị, học tập nghị quyết, kết hợp chặt chẽ việc phổ biến, quán triệt làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn với gợi mở vấn đề thực tế đang đặt ra và thảo luận, trao đổi, phát huy tìm tòi, sáng tạo của cá nhân; chú trọng tính hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng; thường xuyên cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

Hai là, tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc, chế độ, quy định và đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; xác định rõ vai trò và phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thực hiện nghiêm các nguyên tắc, chế độ, tích cực đổi mới hình thức và nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch và các chi bộ liên tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm mục đích ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Bên cạnh thực hiện nghiêm nguyên tắc sinh hoạt đảng, Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch luôn thực hiện đúng quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra và quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; kiên quyết khắc phục các biểu hiện dân chủ hình thức, độc đoán chuyên quyền, cá nhân chủ nghĩa, lấy danh nghĩa tập thể để trục lợi hoặc tranh công, đổ lỗi... 

Trong sinh hoạt, tập trung lãnh đạo, giải quyết những vấn đề thiết thực, cụ thể, trọng tâm, trọng điểm; xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, khắc phục khâu yếu kém của cơ quan, đơn vị và nguyện vọng chính đáng của quần chúng, cán bộ, đảng viên. Nghị quyết lãnh đạo của chi bộ ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, khả thi và cụ thể hóa bằng kế hoạch để thực hiện, gắn liền với khâu kiểm tra, giám sát; kịp thời, phát hiện và có giải pháp xử lý hiệu quả vấn đề nảy sinh.

Ba là, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc trong công tác tổ chức - cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực. Ban Chấp hành Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác tổ chức - cán bộ. Thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, tuân thủ nguyên tắc quy hoạch cấp ủy làm cơ sở cho quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Công tác kiện toàn, bổ sung cấp ủy, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, đúng quy trình. Công tác đánh giá cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ lãnh đạo được thực hiện đúng quy trình, quy định. Công tác đánh giá cán bộ được thực hiện hàng tháng thông qua chấm điểm KPI (chỉ số đánh giá hiệu quả công việc), bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, đánh giá đúng mức độ hoàn thành công việc, mức độ đóng góp của cán bộ đối với hoạt động kinh doanh của Vietcombank Sở giao dịch. Kết quả KPI hàng tháng được công khai để cán bộ, đảng viên chủ động nắm bắt tình hình thực hiện và cũng được coi là căn cứ để Vietcombank Sở Giao Dịch xem xét khen thưởng hằng quý cho cán bộ có thành tích xuất sắc, là cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm hằng năm.

Triển khai thực hiện tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ nhằm nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn cho cán bộ, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, khuyến khích mạnh mẽ mọi sáng kiến, cải tiến trong công tác khách hàng, công việc chuyên môn nhằm ứng dụng vào thực tiễn hoạt động đạt hiệu suất cao nhất trong thực hiện chỉ tiêu kinh doanh và các nhiệm vụ khác. Cử các cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú, cử đảng viên dự bị tham dự lớp Bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới, xét kết nạp đảng viên.

Bốn là, nâng cao đạo đức cách mạng, trình độ chính trị và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch đã quán triệt, cụ thể hóa tiêu chí phấn đấu của cán bộ, đảng viên theo nội dung, yêu cầu các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; coi trọng việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Mặt khác, phát huy cao độ vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc tự giác rèn luyện, tìm tòi, học tập để nâng cao trình độ mọi mặt cho bản thân mình.

Năm là, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng ở tổ chức cơ sở đảng. Đảng bộ và các chi bộ tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên về phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, kịp thời phát huy ưu điểm, uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch các chế độ, chính sách và phát huy vai trò giám sát của quần chúng đối với hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên. Bảo vệ, khuyến khích các tổ chức và cá nhân tích cực phát hiện, kiên quyết đấu tranh với các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị. Kiên quyết xử lý nghiêm minh những người suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nói, viết, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước để răn đe, giáo dục đảng viên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất