Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

TS. Bùi Văn Huấn - ThS. Trịnh Quang Hưng Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Giang trò chuyện với đại biểu dự hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003-2023.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Giang trò chuyện với đại biểu dự Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003-2023.

Những kết quả nổi bật

Những năm qua, Uỷ ban MTTQ các cấp tỉnh Bắc Giang đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong cán bộ của MTTQ tỉnh và đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh. Chú trọng triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 về “Đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; vận động cán bộ, đảng viên tích cực nghiên cứu nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới... 

Ủy ban MTTQ tỉnh đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để tạo sự lan tỏa, khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng tham gia. Không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo sự chỉ đạo của từng cấp ủy, chính quyền; xây dựng, tổ chức lực lượng, vận động và tập hợp đông đảo nhân dân tham gia. Sử dụng những hình thức khác nhau như viết tin bài, chia sẻ thông tin tích cực, tuyên truyền cho nhân dân nhận diện những thông tin có nội dung xấu độc.

Phối hợp với Báo Bắc Giang biên tập và phát hành Thông tin công tác Mặt trận có nội dung liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. MTTQ các huyện, thành phố tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở về các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ chủ trì, phát động. Chủ động làm tốt công tác tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Căm-pu-chia và về chủ quyền biển. Tiếp tục phát huy hiệu quả tuyên truyền trên mạng xã hội (nhóm zalo Tuyên truyền - Dư luận xã hội; Trang cộng đồng “MTTQ tỉnh Bắc Giang”), qua đó kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở, đồng thời nêu cao ý thức cảnh giác cách mạng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. 

Tăng cường đoàn kết các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn, tạo nền tảng vững chắc để đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, tích cực tuyên truyền đồng bào dân tộc, các tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đến nay đã vận động 100% các cơ sở tôn giáo và nhà riêng tín đồ tôn giáo trên địa bàn treo cờ Tổ quốc nhân dịp ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Phối hợp tuyên truyền, vận động người có uy tín, các chức sắc, chức việc và các tín đồ tôn giáo tham gia xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, sống “Tốt đời đẹp đạo” góp phần vào sự phát triển chung kinh tế - xã hội của địa phương. 

Với truyền thống “thương người như thể thương thân”, Uỷ ban MTTQ các cấp trong tỉnh cùng với các tổ chức thành viên đã huy động từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân, các tổ chức tôn giáo ủng hộ thực hiện chương trình an sinh xã hội, xây mới, sửa chữa 1.586 nhà đại đoàn kết nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà nhân đạo cho hộ nghèo với tổng số tiền hỗ trợ trên 34,9 tỷ đồng; chủ trì phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ phát động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được trên 6,8 tỷ đồng. Phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Bắc Giang, Chi nhánh Bắc Giang II hỗ trợ xây dựng trường học trị giá 10 tỷ đồng, tặng 10 xe đạp, 5 máy tính cho nhà trường, học sinh nghèo vượt khó; phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang ủng hộ 1.000 chiếc cặp cho học sinh nghèo vượt khó; phối hợp Công ty TNHH Luxshare - ICT (Vân Trung) ủng hộ 1.000 chiếc giường trị giá trên 1,8 tỷ cho các trường dân tộc nội trú trong tỉnh...

Một số hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai một số nội dung đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở MTTQ các cấp tỉnh Bắc Giang còn chậm. Chất lượng, hiệu quả thực hiện cuộc vận động nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tham gia đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch ở một số địa phương chưa cao, chưa có nhiều giải pháp mang tính đột phá. Hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ cơ sở còn hạn chế, góp ý đối với chính quyền các cấp, các cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức của MTTQ cơ sở chưa thường xuyên. 

Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập này được xác định là do cấp ủy, chính quyền một số nơi chưa quan tâm tạo điều kiện để MTTQ các cấp thực hiện đúng vai trò, vị trí của công tác Mặt trận. MTTQ ở một số địa phương còn thiếu chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền để kịp thời đề ra các giải pháp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Nhiệm vụ, giải pháp

Thời gian tới, để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Bắc Giang tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 115-KL/TU ngày 9-7-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2021-2025; kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp; chất lượng hoạt động của các hội đồng tư vấn, tổ tư vấn, ban tư vấn; các ủy viên Ủy ban MTTQ, ban công tác Mặt trận khu dân cư. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động; xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận có bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tâm huyết, có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

2. Đẩy mạnh việc nghiên cứu và tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách có hệ thống, bài bản, đi vào chiều sâu gắn liền với nghiên cứu, tổng kết thực tiễn việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đấu tranh với những quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho mọi tầng lớp nhân dân tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Tích cực tuyên truyền trên Báo Đại đoàn kết, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Giang, Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ tỉnh, mạng xã hội... về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương; những thông tin có nội dung tích cực, định hướng cho nhân dân trước những thông tin có nội dung sai trái, xấu độc, kịp thời định hướng, tránh để các thế lực thù địch có cơ hội lôi kéo, mua chuộc. Tiếp tục “Nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020-2025”. Tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết dân tộc; phối hợp tổ chức Ngày hội quốc phòng toàn dân, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

3. Đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ các cấp và ban công tác Mặt trận khu dân cư. Tăng cường cảnh giác trước các hoạt động của các cá nhân, nhân danh tổ chức xã hội, lợi dụng diễn đàn để phát biểu, phản biện xã hội, xuyên tạc, phủ nhận những thành quả mà nhân dân tỉnh nhà đã đạt được. Quan tâm làm tốt nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nhân dân, tăng cường tuyền truyền, vận động, không để nhân dân bị lợi dụng. Phát huy tốt vai trò chủ trì thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường mối liên hệ giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước. 

4. Nâng cao hiệu quả tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, HĐND, tập hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị Nhân dân phản ánh tại kỳ họp Quốc hội và HĐND các cấp. Phối hợp thực hiện tốt việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Đổi mới hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng công tác tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phối hợp thực hiện tốt công tác giáo dục cảm hoá, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, không để các thế lực thù địch lợi dụng mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, những hạn chế, khuyết điểm, vấn đề xã hội bức xúc để chống phá. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất