Đảng bộ huyện An Minh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng, ban hành quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT Huyện ủy theo nhiệm kỳ. Hằng năm, căn cứ chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Huyện ủy, các chi, đảng bộ trực thuộc và UBKT hai cấp đều kịp thời xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và chỉ đạo tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung về: Kiểm tra đối với đảng viên; kiểm tra đối với các chi bộ trực thuộc; kiểm tra đối với đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tài chính đảng; giải quyết tố cáo đối với đảng viên.

Trong năm 2017, cấp ủy huyện tiến hành 3 cuộc kiểm tra, 1 cuộc giám sát, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết. Cấp ủy cơ sở kiểm tra 16 cuộc đối với 19 tổ chức Đảng và kiểm tra chấp hành đối với 551 đảng viên; giám sát 13 tổ chức đảng và 467 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra 2 cấp đã kiểm tra được 22 cuộc, với 22 tổ chức cơ sở Đảng; giám sát 13 cuộc với 13 tổ chức cơ sở đảng. Qua kiểm tra, giám sát đã xử lý kỷ luật 2 tổ chức Đảng và 30 đảng viên, trong đó: khiển trách 19 đảng viên, cảnh cáo 7 đảng viên, cách chức 4 đảng viên. Nhận và giải quyết 4/4 đơn tố cáo có liên quan đến 4 đảng viên. Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện giám sát thường xuyên trực tiếp định kỳ đối với 8 đảng ủy trực thuộc. Nhìn chung, cấp ủy và UBKT Huyện ủy đều đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền, xác định rõ nội dung, đối tượng, phương pháp tiến hành trong công tác kiểm tra, giám sát. Kết quả kiểm tra cho thấy, các chi, đảng bộ, đảng viên cơ bản chấp hành Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế của ngành và quy định những điều đảng viên không được làm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện còn một số hạn chế như: Chỉ tiêu thực hiện kiểm tra đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm còn chưa đạt yêu cầu; việc xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát theo chuyên đề còn chưa nhiều, hiệu quả khắc phục sau kiểm tra chưa cao...

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, Huyện ủy, UBKT Huyện ủy tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, UBKT các cấp và cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về vai trò vị trí, ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát của đảng trong tình hình mới; làm cho đảng viên thấy được kiểm tra, giám sát là việc không thể thiếu trong các hoạt động lãnh đạo của Đảng. Tiếp tục quan tâm kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra đảm bảo số lượng và chất lượng để tiếp tục phát huy và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy, trước hết là người đứng đầu là những tấm gương sáng, mẫu mực về đạo đức, lối sống, xác định đúng đắn và nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Ngoài chỉ đạo xây dựng Quy chế hoạt động, chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm, Huyện ủy xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và tổ chức kiểm tra, giám sát có trọng tâm, sát với yêu cầu, nhiệm vụ. Bên cạnh những nội dung kiểm tra, giám sát theo chương trình của cấp ủy cấp trên; chú trọng công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Tăng cường giám sát theo chuyên đề, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII; Kế hoạch số 34-KH/HU, ngày 27-10-2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ… nhằm đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng các tổ chức Đảng thực sự trong sạch vững mạnh.  

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất