Huyện Phù Cát chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ cơ sở
Huyện ủy Phù Cát họp bàn các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.

Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác giáo dục LLCT, huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) đã xây dựng kế hoạch sát với tình hình và nhu cầu thực tiễn của đội ngũ cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở; đa dạng hóa các loại hình bồi dưỡng, chủ động lồng ghép nội dung bồi dưỡng, nâng cao trình độ LLCT với việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh ủy, của huyện. Đồng thời, đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Huyện ủy giao cho Trung tâm bồi dưỡng Chính trị chủ động phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bình quân hằng năm mở từ 10 đến 14 lớp, với số lượng từ 600 đến 800 lượt học viên tham gia học tập. Các loại hình đào tạo chủ yếu là các lớp bồi dưỡng LLCT cho cảm tình Đảng, đảng viên mới; tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ hội, ngành, tổ chức đoàn thể; bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tuyên giáo, dân vận cơ sở; cấp ủy viên, bí thư chi bộ cơ sở... Ngoài ra, từ năm 2010 đến nay, huyện Phù Cát đã cử 27 đồng chí học cao cấp LLCT, 327 đồng chí đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính.

Từ thực tiễn công tác cho thấy, cán bộ cơ sở sau khi được đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ LLCT đã trưởng thành hơn, vận dụng tốt lý luận vào thực tiễn, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, giữ vững ổn định chính trị và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào đạo, bồi dưỡng LLCT cho cán bộ chủ chốt các cấp trong huyện, thời gian tới, Ban Thường vụ huyện ủy sẽ tập trung chỉ đạo việc quy hoạch, chọn cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng đúng đối tượng. Đào tạo, bồi dưỡng theo hướng lồng ghép, kết hợp giữa đào tạo bồi dưỡng LLCT với chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước, tin học và kỹ năng hành chính… nâng cao năng lực phù hợp với từng vị trí chức danh, bảo đảm gắn kết giữa lý luận và thực tiễn. Chú trọng công tác quản lý nhà nước trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; gắn trách nhiệm của cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức với công tác đào tạo, bồi dưỡng. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức sát thực. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất