Đảng là đạo đức, là văn minh

Ngày 3-2-1930, mùa Xuân cách đây 89 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đảng với mùa Xuân hòa quyện như một lẽ tự nhiên, một cuộc hội ngộ “đẹp như cùng hẹn trước”.Sự kiện lịch sử trọng đại này là cuộc gặp gỡ tất yếu giữa chủ nghĩa Mác - Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam được hun đúc suốt mấy chục năm đầy gan góc, hy sinh oanh liệt của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và mỗi người Việt Nam yêu nước, thương nòi.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định, sức hấp dẫn của lý tưởng cộng sản không chỉ ở mức sống vật chất cao, mà trước hết là ở giá trị đạo đức, ở phẩm chất của người cộng sản, nhất là ở những người cộng sản cầm quyền. Người chỉ rõ: Phong trào cộng sản quốc tế trở thành lực lượng quyết định vận mệnh loài người chẳng những là do chiến lược, sách lược thiên tài của cách mạng vô sản, mà còn do những phẩm chất đạo đức cao quý làm cho chủ nghĩa cộng sản trở thành sức mạnh vô địch.

Chính tấm gương đạo đức của những lãnh tụ hàng đầu như V.I.Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với nhân loại. Theo gương Bác Hồ vĩ đại, đã có biết bao cán bộ, đảng viên, chiến sĩ ta sẵn sàng chấp nhận những thiệt thòi về vật chất, hy sinh cả tính mạng để theo đuổi giá trị cao cả vì nước quên thân, vì dân phục vụ, liêm khiết, thanh cao, công bằng, chính trực... Chính những tấm gương cộng sản mẫu mực, từ những cống hiến không mệt mỏi vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân ấy, Bác Hồ đã tự hào khẳng định: Đảng ta là đạo đức, là văn minh một cấu trúc ngữ nghĩa giản đơn để người dân dễ dàng hiểu được bản chất của một Đảng cầm quyền. Và, quan trọng hơn, để mỗi đảng viên đều nhận thức và thấm nhuần bản chất của Đảng để rèn luyện và giữ gìn phẩm chất của chính mình, xây dựng nên Đảng trong sạch, vững mạnh được Bác khẳng định: Đảng ta thật là vĩ đại! Đảng ta vĩ đại vì nó bao trùm cả nước, đồng thời vì nó gần gũi tận trong lòng của mỗi đồng bào ta. Đảng ở nhân dân mà ra, vì nhân dân mà hy sinh phấn đấu, ngoài lợi ích của nhân dân, của giai cấp, Đảng không có lợi ích nào khác. Đó chính là sự vĩ đại của Đảng ta - như nhà thơ Tố Hữu viết trong bài “Ba mươi năm đời ta có Đảng”:

Đảng ta đó trăm tay nghìn mắt

                                                    Đảng ta đây xương sắt da đồng

         Đảng ta muôn vạn công nông

         Đảng ta muôn vạn tấm lòng niềm tin.

Tuy nhiên, truyền thống đó hiện nay đang bị thách thức nghiêm trọng. Những vấn đề đạo đức xã hội thường nổi cộm khi cách mạng chuyển giai đoạn: từ chiến tranh sang hòa bình, từ nông thôn vào thành thị, từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường... Những thay đổi trong đời sống kinh tế - xã hội tác động vào nhận thức, tư tưởng của con người, gây nên những biến động về quan điểm giá trị, trong đó có giá trị về đạo đức. Nhưng dù giá trị đạo đức của xã hội có biến động như thế nào thì lý tưởng của người đảng viên cộng sản vẫn không hề thay đổi. Đó là: Làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành như Bác khẳng định.

Đạo đức nào cũng gắn với lợi ích, bởi tách khỏi lợi ích thì nó như một thứ đạo đức tôn giáo, chỉ là một “sự bất lực đưa ra hành động” như C.Mác đã nói. Song, nói tới lợi ích trong đạo đức là phải nói đến sự kết hợp hài hòa, đúng đắn lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân với lợi ích của mỗi cá nhân. Đó chính là lý tưởng chung, quan niệm chung về giá trị đạo đức của người đảng viên cộng sản: Kết hợp thống nhất việc nước việc nhà, ích nước lợi nhà, làm giàu cho Tổ quốc, làm giàu cho xã hội và làm giàu cho bản thân. Nếu tất cả mọi người đảng viên đều tâm niệm một niềm ham muốn tột bực như Bác Hồ thì chắc chắn không ai có thể “diễn biến hòa bình” được chúng ta.

Ôn lại chặng đường 89 năm lịch sử vẻ vang của Đảng, chúng ta tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh đã tôi luyện nên đội ngũ những đảng viên cộng sản luôn luôn tiêu biểu cho đạo đức, trí tuệ, danh dự của người Việt Nam thời đại mới. Và, thành tựu của 89 năm phấn đấu dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng đã đưa đất nước ta đứng trước vận hội mới nhưng có cả những thách thức mới. Thách thức và thời cơ đan xen, đòi hỏi Đảng ta phải tiếp tục “là đạo đức, là văn minh” theo quan điểm Hồ Chí Minh mới hoàn thành được sứ mệnh lịch sử của mình. Chèo lái con thuyền kinh tế đất nước ra biển lớn hội nhập vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế phải là những cán bộ, đảng viên có đủ đức, tài, mà trước tiên phải có đạo đức cách mạng trong sáng, nói đi đôi với làm, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết; gắn bó máu thịt với quần chúng nhân dân là một trong những nguyên tắc sống còn - cội nguồn tạo nên sức mạnh của Đảng. Do vậy, bất luận trong hoàn cảnh, điều kiện nào, Đảng phải luôn ở trong dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh.

Mừng Đất nước đổi mới, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xem đây là công việc thường xuyên hằng ngày. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra... Đây là phương sách tốt nhất để tạo sự đồng thuận giữa Đảng với nhân dân, để mùa Xuân về ai ai cũng phấn khởi, nỗ lực thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.   


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất