Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước tình hình mới

Trải qua gần 90 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác bằng trí tuệ, bản lĩnh và nghị lực, bằng chủ trương, đường lối đúng đắn, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, cho đất nước. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là yêu cầu khách quan, là nhiệm vụ thường xuyên, liên quan trực tiếp đến vận mệnh, sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Người khẳng định: “Đảng là đội tiên phong của giai cấp và dân tộc. Để làm tròn nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc, Đảng phải mạnh, toàn Đảng tư tưởng phải nhất trí, hành động phải nhất trí. Cho nên chỉnh Đảng là việc chính, phải đặc biệt chú trọng”(1). Người còn nhấn mạnh: “Nói về Đảng, một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”(2). 

Thấm nhuần và quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta xác định là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, được thể hiện nhất quán, xuyên suốt từ Cương lĩnh, Điều lệ, các văn kiện đại hội Đảng toàn quốc cho đến các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư qua các thời kỳ cách mạng, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, như Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII (tháng 2-1999) về “Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI (tháng 1-2012) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Ngoài ra, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng, đồng thời xác định một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”(3); gần đây nhất, ngày 30-10-2016, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Kế thừa, phát huy những thành tựu đã đạt được, nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, trách nhiệm to lớn của lực lượng công an nhân dân trong bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, giữ gìn an ninh, trật tự của đất nước, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các địa phương, cấp ủy các cấp trong Công an nhân dân luôn chú trọng, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong từng đơn vị, công an địa phương. 

Thực hiện Điều lệ Đảng, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hệ thống tổ chức đảng trong Công an nhân dân từng bước được kiện toàn tương ứng với tổ chức, bộ máy của Bộ Công an và theo hướng cấp ủy ở đơn vị, công an địa phương nào thì lãnh đạo trực tiếp, toàn diện các mặt công tác ở đơn vị, công an địa phương đó. Công an địa phương đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, về mọi mặt của cấp ủy địa phương, đồng thời chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương, đảng ủy công an cấp trên về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng công an nhân dân. Đặc biệt, để tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, về mọi mặt đối với lực lượng công an nhân dân, Bộ Chính trị khóa XII chỉ định các đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tham gia Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020. Số lượng, cơ cấu, chất lượng đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp; tổ chức cơ quan tham mưu, giúp việc; cơ quan và đội ngũ cán bộ chuyên trách về công tác đảng cũng được tăng cường, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ. Việc xây dựng và phát triển đảng viên được thực hiện đúng nguyên tắc, bảo đảm số lượng và chất lượng, tập trung phát triển đảng viên ở các đơn vị trực tiếp chiến đấu, là cán bộ khoa học - kỹ thuật, học viên các trường công an nhân dân.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã đi đầu trong việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đến nay, Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” đã được Bộ Chính trị phê duyệt, đồng thời ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15-3-2018, về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức quán triệt và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết đặc biệt quan trọng này. Cùng với việc kiện toàn tổ chức, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của từng cấp ủy, căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, các cấp ủy trong Công an nhân dân thường xuyên chú trọng cải tiến, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo. Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy các đơn vị, công an địa phương xác định những vấn đề trọng tâm, ban hành các chủ trương, giải pháp phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin, quán triệt, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được tiến hành thường xuyên, gắn kết chặt chẽ với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”. Công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị từng bước được đổi mới và đạt kết quả tích cực. Công tác nghiên cứu, tổng kết các chuyên đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Công an nhân dân được quan tâm đúng mức.

Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, của Đảng ủy Công an Trung ương và cấp ủy công an các cấp được triển khai thực hiện nghiêm túc. Quan điểm của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an là kiên quyết xử lý nếu có vi phạm, “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”; việc xử lý cán bộ sai phạm chỉ làm tăng thêm uy tín và sức mạnh của lực lượng công an. Vì vậy, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chủ động triển khai nhiều biện pháp để phòng ngừa, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý cán bộ, đảng viên trong Công an nhân dân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy trình, quy chế công tác, vi phạm pháp luật, giải quyết dứt điểm nhiều vụ, việc tồn đọng từ những năm trước; kiên quyết thay thế một số đồng chí giám đốc công an cấp tỉnh không còn đủ uy tín, năng lực mà không chờ đến hết nhiệm kỳ. Qua đó, có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh đối với cán bộ, đảng viên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao sức mạnh và uy tín của lực lượng công an nhân dân, được nhân dân và dư luận xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Nhờ vậy, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng công an nhân dân luôn vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; tuyệt đại bộ phận cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng luôn giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc, nêu cao ý chí tấn công tội phạm, tinh thần phục vụ nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ dù khó khăn, gian khổ và hiểm nguy. 

Thực tiễn cho thấy, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Công an nhân dân thời gian qua đã góp phần quyết định nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Công an nhân dân, là nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức rất lớn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Công an nhân dân vẫn còn những hạn chế, thiếu sót, như không ít cán bộ, đảng viên còn có biểu hiện hình thức trong học tập lý luận chính trị, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; một bộ phận cán bộ có tư tưởng trung bình chủ nghĩa, ngại khó, ngại khổ, né tránh trách nhiệm, kén việc, chọn vị trí công tác, ý thức tổ chức kỷ luật kém; những biểu hiện hư hỏng, suy thoái về đạo đức, lối sống vẫn còn nhiều và nghiêm trọng, cá biệt có một số cán bộ, đảng viên cấp cao vi phạm rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, hình ảnh và truyền thống của lực lượng công an nhân dân; nhận thức của cấp ủy một số đơn vị, công an địa phương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa thực sự đầy đủ; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng ở nhiều nơi còn “lỏng lẻo”, chưa nghiêm; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng chưa đủ sức động viên, nâng cao ý chí cách mạng của cán bộ, đảng viên; nhiều việc làm sai, vi phạm không được phê phán kịp thời, xử lý triệt để.

Thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, tác động trực tiếp đến an ninh của đất nước. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển với tốc độ và quy mô chưa từng có làm thay đổi nhận thức, phong cách quản lý, làm việc và cách thức giao tiếp của con người, tác động đa chiều trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Các thế lực thù địch, phản động tăng cường thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” các lực lượng vũ trang, tập dượt “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố” với nhiều phương thức, thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt hơn; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội còn nhiều diễn biến phức tạp. 

Bối cảnh đó đang đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ hết sức nặng nề, khẩn trương đối với lực lượng công an nhân dân trong bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, giữ gìn an ninh, trật tự, đồng thời đòi hỏi phải tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Công an nhân dân, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, xứng đáng là chỗ dựa tuyệt đối tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72 và khắc ghi lời dạy của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 13 (năm 1959): “Công an là vũ khí sắc bén, là trụ cột của Đảng, Đảng giao cho Công an nhiệm vụ bảo vệ Đảng. Công an phải thấy Đảng giao vận mệnh của Đảng cho mình. Vì vậy, Đảng lựa chọn công an trong những người trung thành nhất với Đảng, những người chỉ biết sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình”, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Công an nhân dân cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, cấp ủy, thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương cần thống nhất nhận thức, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và có vai trò đặc biệt quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trước tình hình hiện nay. Theo đó, “xây dựng Đảng rốt cuộc là xây dựng tổ chức và xây dựng con người, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đường lối chính trị trong mỗi giai đoạn cách mạng”(4); “xây dựng Đảng luôn luôn phải đi đôi chỉnh đốn Đảng; hay nói cách khác, đổi mới, chỉnh đốn Đảng là một bộ phận không tách rời của công tác xây dựng Đảng”(5); kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Vì vậy, phải tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, đề cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, công tác tổ chức cán bộ là khâu đột phá. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết ở từng đơn vị, công an địa phương, góp phần đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống trong Công an nhân dân.

Hai là, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15-3-2018, của Bộ Chính trị, về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, đề xuất phương án kiện toàn các tổ chức đảng trong Công an nhân dân phù hợp với mô hình tổ chức mới của Bộ Công an; tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25-7-2016, của Ban Chấp hành Trung ương, về “Thi hành Điều lệ Đảng” và sửa đổi Quy định số 72-QĐ/TW, ngày 24-2-2017, của Bộ Chính trị, “Về tổ chức đảng trong Công an nhân dân”. Xây dựng cơ quan đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị trong Công an nhân dân bảo đảm chuyên sâu, chuyên trách, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đề xuất kiện toàn Đảng ủy Công an Trung ương, rà soát, kiện toàn các cấp ủy trong Công an nhân dân bảo đảm số lượng, độ tuổi, cơ cấu hợp lý, thực sự tiêu biểu, đoàn kết, thống nhất về ý chí, hành động, có tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới để lãnh đạo các mặt công tác công an. Cụ thể hóa khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Công an nhân dân theo Quy định số 89-QĐ/TW, ngày 04-8-2017, của Bộ Chính trị, về “Khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp” và theo Quy định số 90-QĐ/TW, ngày 04-8-2017, của Bộ Chính trị, về “Tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý”; phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử theo Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19-12-2017, của Bộ Chính trị, “Về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”. Chú trọng đổi mới công tác tuyển chọn, nhận xét, đánh giá, quản lý, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ theo đúng tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018, của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp trong Công an nhân dân, bảo đảm không ngừng tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với các mặt công tác công an, trọng tâm là đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương.

Ba là, cấp ủy và lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong lực lượng công an nhân dân phải thường xuyên tăng cường công tác tư tưởng và giáo dục chính trị. Quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên trong lực lượng công an nhân dân, phấn đấu thực sự là những đảng viên tiên phong, tiêu biểu nhất trong đội ngũ đảng viên của Đảng về tư tưởng chính trị. Chú trọng giáo dục nâng cao nhận thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, ý chí và tinh thần cách mạng tiến công, hành động theo “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”, xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ công an luôn vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, trước những tác động phức tạp của tình hình; kiên quyết phê phán, khắc phục những biểu hiện ngại khó, ngại khổ, lơ là trách nhiệm trong công tác, tư tưởng trung bình chủ nghĩa ở một bộ phận cán bộ, đảng viên. Muốn vậy, từng cấp ủy viên các cấp, trước hết là người đứng đầu cấp ủy phải gương mẫu trong tự phê bình và phê bình, tự kiểm điểm, tự điều chỉnh mình, thấu suốt và thực hiện tốt phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”; đồng thời tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, mệnh lệnh công tác, điều lệnh công an nhân dân.

Bốn là, tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ về đạo đức, lối sống, tác phong công tác, thái độ vì nhân dân phục vụ. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phải hướng tới sự tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, nhân cách của cán bộ, chiến sĩ thông qua hành động thực tế, thống nhất giữa lời nói và việc làm; luôn cảnh giác trước những cám dỗ về danh lợi, vật chất, tránh sa vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, hẹp hòi, thiếu kỷ luật. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện quy chế làm việc, quy trình, chế độ công tác, kỷ cương, kỷ luật, giữ gìn lễ tiết, tác phong; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật đảng.

Năm là, tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tạo sự thống nhất cao trong nhận thức về tính chất nguy hại của tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cần nhận thức rõ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có nguyên nhân bắt đầu từ sự tha hóa, dẫn đến dao động về lý tưởng, bản lĩnh chính trị, kéo theo sự suy thoái về đạo đức, lối sống. Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nội bộ lực lượng công an nhân dân đã thẳng thắn chỉ ra 17 biểu hiện cụ thể của suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một số cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo, chỉ huy với tính chất, mức độ khác nhau. Để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, trước hết là đợt sinh hoạt chính trị về nhận diện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên trong Công an nhân dân và “thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; cán bộ, đảng viên vi phạm phải có hình thức xử lý kịp thời, chính xác, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng...; đồng thời, tiến hành rà soát, sàng lọc và đưa ngay những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng”(6).

GS, TS,Thượng tướng Tô Lâm
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an

--------------------------------------------------------

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 7, tr. 396
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr. 301
(3) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr. 217
(4) Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, ngày 19-1-2018
(5) Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, ngày 9-12-2016
(6) Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr. 45


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất