Một số giải pháp xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức ở Học viện Hậu cần
Thiếu tướng Phạm Đức Dũng, Giám đốc Học viện cùng Thiếu tướng Hà Tuấn Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện trao huy hiệu Bác Hồ cho học viên giỏi tốt nghiệp ra trường năm 2018.

Những năm qua, trước những yêu cầu mới đặt ra từ thực tiễn công cuộc đổi mới và phát triển đất nước Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị quan trọng về xây dựng Đảng. Quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong Đảng bộ Quân đội, trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Hậu cần đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm xây dựng Đảng bộ Học viện Hậu cần trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trên cơ sở  Nghị quyết lãnh đạo của Đảng bộ Học viện, các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động với nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh toàn diện, tăng cường rèn luyện cán bộ, đảng viên trên tất cả các mặt, tập trung vào xây dựng tác phong công tác, đạo đức lối sống mẫu mực. Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, lấy công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, xây dựng hệ thống các quy chế, quy định nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác lãnh đạo. Đối với đảng viên, phải phát huy tính tiền phong gương mẫu, tự giác phấn đấu và rèn luyện, kiên định về chính trị, đấu tranh chống suy thoái về chính trị tư tưởng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” bằng hành động cụ thể.

Bằng các giải pháp lãnh đạo tập trung, thống nhất, trong đó có việc phát huy vai trò của ủy ban kiểm tra đảng các cấp, tăng cường sự giám sát, phản biện của các tổ chức: Hội đồng quân nhân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên…, công tác xây dựng đảng ở Học viện Hậu cần những năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng ở tất cả các tổ chức cơ sở đảng được duy trì và phát huy hiệu quả; phương pháp, phong cách lãnh đạo của cấp ủy viên, người đứng đầu được đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; phẩm chất, năng lực, uy tín của đội ngũ cán bộ chủ trì và cấp ủy viên các cấp được nâng cao; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng được tiến hành nền nếp, có hiệu quả, đoàn kết nội bộ được tăng cường, tỷ lệ cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng có sai phạm giảm nhiều so với trước đây. Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, đội ngũ cán bộ, giảng viên ngày càng được kiện toàn về số lượng và cơ cấu, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu giáo dục, đào tạo của Học viện.

Thiếu tướng Hà Tuấn Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Hậu cần
giao lưu cùng cán bộ, sĩ quan trẻ năm 2018.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số hạn chế: năng lực lãnh đạo của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn yếu, việc tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đảng viên còn lơ là, chưa có giải pháp, biện pháp khắc phục khuyết điểm, hạn chế của tổ chức đảng và đảng viên nhất là sau các đợt kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Một số cấp ủy cơ sở còn có hiện tượng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, vẫn còn cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, việc đấu tranh chống các biểu hiện trung bình chủ nghĩa, làm việc cầm chừng, trách nhiệm thấp thông qua sinh hoạt đảng chưa hiệu quả. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa làm tốt công tác quản lý, đánh giá cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, sinh hoạt tự phê bình, phê bình còn hạn chế, thiếu quyết liệt. Chưa có nhiều giải pháp đột phá nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng tổ chức đảng thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức.

Những năm tới, việc nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội đang đặt ra yêu cầu cao và toàn diện đối với công tác giáo dục, đào tạo cán bộ của các nhà trường quân đội nói chung và đào tạo cán bộ, sĩ quan chỉ huy hậu cần của Học viện Hậu cần nói riêng. Nhận thức rõ điều này, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện đã định hướng công tác lãnh đạo đối với cấp ủy và tổ chức đảng các cấp trong toàn Đảng bộ vào các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong đào tạo, quản lý đội ngũ cán bộ, giảng viên và học viên. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, các văn kiện hướng dẫn, chỉ thị của Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng đảng, Đảng bộ Học viện đã triển khai nhiều chương trình hành động, trong đó tập trung vào một số giải pháp chủ yếu sau: 

Một là, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI,XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo và làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ thuộc quyền. Tăng cường giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối tin tưởng đường lối, chủ trương của Đảng, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đảng bộ Học viện phải là một khối đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động; mỗi tổ chức đảng, đảng viên phải chủ động, nhạy bén đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội của các thế lực thù địch; phòng, đấu tranh phòng chống có hiệu quả “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Để làm tốt nhiệm vụ này, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì các cấp phải tăng cường các biện pháp giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng; gắn công tác tư tưởng với công tác tổ chức, chính sách và các biện pháp quản lý hành chính, chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng và Quy định về những điều đảng viên không được làm. Chủ động nghiên cứu, dự báo, đánh giá tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ; giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng nảy sinh, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng, sự đồng thuận trong cơ quan, đơn vị. Cùng với giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, cấp ủy và tổ chức đảng các cấp phải tập trung bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo đội ngũ cán bộ hậu cần “sáng” về phẩm chất, đạo đức; “giỏi” về chuyên môn, nghiệp vụ, có tinh thần, thái độ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, nói đi đôi với làm.

Hai là, tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải quán triệt và chấp hành nghiêm Quy định 104-QĐ/QUTW ngày 16-2-2017 của Quân ủy Trung ương “Một số vấn đề cơ bản về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; Quyết định 99-QĐ/TW ngày 3-10-2017 của Ban Bí thư về việc ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận 18-KL/TW ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới”. Để nâng cao năng lực lãnh đạo, các cấp ủy, tổ chức đảng phải duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt, đổi mới phong cách, phương pháp công tác; làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng. Để nâng cao sức chiến đấu, mỗi cấp ủy viên, tổ chức đảng và đảng viên phải luôn coi trọng xây dựng tổ chức đảng về đạo đức, tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI,XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện nghiêm Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp; kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm, với phương châm “tự soi, tự sửa”, tự phê bình và phê bình. Tăng cường mối đoàn kết, thống nhất; nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, hiệu lực của tổ chức chỉ huy, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị.

Ba là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên vững mạnh ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Quán triệt sâu sắc quan điểm của Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Đảng bộ Học viện phải tập trung làm tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, cao đẹp, gương mẫu, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, đạo đức trong sáng, nói đi đôi với làm; thực hiện tốt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp, bảo đảm sự kế thừa, phát triển vững chắc. Tiếp tục quán triệt và triển khai Nghị quyết 769-NQ/QUTW ngày 21-12-2012 của Quân ủy Trung ương “Về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”; đồng thời, lãnh đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy trình công tác cán bộ; chủ động xây dựng và điều hành thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, phương pháp công tác đối với đội ngũ cán bộ các cơ quan; nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn, thực tế chức trách, phương pháp sư phạm cho đội ngũ giảng viên. Quán triệt các quy định của Bộ Chính trị (khóa XII), của Quân ủy Trung ương về luân chuyển cán bộ và quản lý, đánh giá cán bộ, xây dựng, hoàn thiện Quy định về tiêu chuẩn, chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; về luân chuyển và điều động thực tế cán bộ; hướng dẫn bổ sung quy trình rà soát, quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp theo hướng dẫn của Quân ủy Trung ương. Quán triệt, xây dựng chương trình hành động, quyết tâm cao trong thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ theo đúng quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước và Quân đội; phù hợp đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm đúng, đủ chế độ, tiêu chuẩn, động viên cán bộ yên tâm công tác, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ Học viện phải chủ động thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; phát hiện sớm và tiến hành kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Trong kiểm tra, giám sát phải lấy công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị làm trọng tâm; lấy Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI,XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị làm công cụ; lấy ý thức tự giác chấp hành Điều lệ Đảng và Quy định về những điều đảng viên không được làm để quy chiếu khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân, động cơ vi phạm... Công tác kiểm tra, giám sát phải chặt chẽ, công tâm, khách quan; gắn kiểm tra tổ chức đảng với kiểm tra, giám sát cấp ủy viên, cán bộ chủ trì cùng cấp về thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp, chấp hành nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, đoàn kết nội bộ, thực hiện nhiệm vụ đảng viên và chức trách, nhiệm vụ được giao. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, bảo đảm đúng nguyên tắc, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Bên cạnh đó, phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng, chú trọng và tạo điều kiện tốt nhất để các tổ chức quần chúng cũng như mọi cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên tích cực tham gia xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Mặt khác, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần thể hiện rõ thái độ cầu thị, lắng nghe ý kiến đóng góp của quần chúng để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất