Từ con đường huyền thoại đến hành trình đổi mới của Vietcombank (tiếp theo và hết)
Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch trong chuyến hành trình Về nguồn năm 2023 tại Ngã ba Đồng Lộc.

Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch trong chuyến hành trình Về nguồn 2023 tại Ngã ba Đồng Lộc.

Bài 2: Hành trình đổi mới của Vietcombank

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng sự nghiệp đổi mới đất nước

Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là ngọn cờ dẫn dắt sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc mà còn có giá trị bền vững và sức sống mãnh liệt, tiếp tục soi đường, chỉ lối cho Đảng và dân tộc ta trên con đường đổi mới.

Trong bản Di chúc thiêng liêng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần nhắc đến việc kiến thiết lại đất nước sau chiến tranh và coi đây là công việc của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Dù không trực tiếp sử dụng khái niệm “đổi mới”, nhưng trong Di chúc của Người, đổi mới được thể hiện rất rõ ràng, đậm nét không chỉ nội dung, mục đích mà còn nổi bật tính chất, đặc điểm và tầm vóc lịch sử của nó, như một cuộc cách mạng. Có thể nhận ra định nghĩa về đổi mới của Người, khi Người viết “đây là một cuộc chiến đấu khổng lồ chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi”. Trong đó, việc “hàn gắn vết thương chiến tranh” được coi là công việc “cực kỳ to lớn, phức tạp và khó khăn”(1).

Công cuộc đổi mới phải do Đảng khởi xướng, do đó, Người xác định việc cần phải làm trước tiên là xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Ý tưởng này là sự cụ thể hóa, sự phát triển hợp lô-gic và nhất quán với điều Người đã đề cập trong bản Di chúc được viết lần đầu từ tháng 5-1965, “trước hết nói về Đảng” với lời căn dặn đầu tiên là giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng từ Trung ương tới chi bộ. Người đồng thời nói rõ mục đích của việc xây dựng Đảng là “làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân”(2). Người tin tưởng rằng, “làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy, chúng ta cũng nhất định thắng lợi”(3). Đây là vấn đề vô cùng hệ trọng bởi thực tế cho thấy Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội, sự nghiệp cách mạng thành hay bại đều tùy thuộc vào năng lực và sức chiến đấu của Đảng, đặc biệt là phẩm chất đạo đức, tính tiên phong và sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, làm nên uy tín và ảnh hưởng sâu rộng của Đảng trong quần chúng. Xây dựng Đảng làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh không những là một trong những nội dung trọng yếu của đổi mới mà còn là điều kiện căn bản, là nhân tố quyết định thành công của đổi mới trong tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Không chỉ thể hiện tư duy đổi mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn nhận thức sâu sắc cội rễ sức mạnh để hiện thực hóa đổi mới đó là Nhân dân. Trong Di chúc, Người nhắc đến vai trò của Nhân dân khi đổi mới, tái thiết đất nước: “Để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này, cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục nhân dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân”(4). Người khẳng định quan điểm Đảng là linh hồn của đổi mới; cán bộ, đảng viên phải đi tiên phong trong sự nghiệp đổi mới. Trọng trách tập hợp lực lượng nhân dân, phát huy vai trò nhân dân thuộc về Đảng, Đảng phải ra sức dựa vào dân, giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân. Đảng phải vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng của Việt Nam để thực hiện đường lối, chủ trương đúng đắn, đổi mới phải xuất phát từ nhu cầu khách quan của thực tiễn, phù hợp với điều kiện thực tiễn và giải quyết hiệu quả những đòi hỏi của thực tiễn.

Tư tưởng đổi mới cũng như chân lý phải dựa vào Nhân dân – cái gốc của mọi thành công trong sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đảng kế thừa, phát triển trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là những luận điểm căn bản và hết sức quan trọng, có giá trị và ý nghĩa định hướng cho đường lối và các quyết sách đổi mới của Đảng sau này. Tại các kỳ đại hội kể từ Đại hội lần thứ VI của Đảng năm 1986, Đảng ta đều rút ra các bài học về đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế, trong đó tiếp tục khẳng định đổi mới phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; đổi mới phải vì lợi ích của Nhân dân, dựa vào Nhân dân, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của Nhân dân và đổi mới, hội nhập quốc tế bảo đảm cho phát triển bền vững.

Sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam được soi sáng bởi chính tư duy, trí tuệ Việt Nam trên cơ sở kế thừa, phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, với "kim chỉ nam" là tư tưởng Hồ Chí Minh. Công cuộc tái thiết, đổi mới, hội nhập để phát triển đất nước sau chiến tranh đã được tiến hành đồng bộ với nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta và đã thu được nhiều thắng lợi.

Đồng Lộc hôm nay – một màu xanh tươi mới

55 năm đã trôi qua, đến với Đồng Lộc hôm nay là một màu xanh của sức sống vươn lên mạnh mẽ. Đảng bộ và Nhân dân thị trấn Đồng Lộc đã nắm bắt đường lối, chủ trương của Đảng, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào công cuộc xây dựng và kiến thiết quê hương, biến chủ nghĩa anh hùng trong đấu tranh cách mạng thành chủ nghĩa anh hùng trong lao động sản xuất, phát huy truyền thống sức mạnh hào hùng của người dân Can Lộc.

Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc ngày nay. Ảnh: Tư liệu.

Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc hôm nay. Ảnh: Tư liệu.

Sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của đất nước, Đảng bộ và Nhân dân thị trấn Đồng Lộc đã giành được nhiều thành tựu xuất sắc, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đồng Lộc là địa phương tiêu biểu, dẫn đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, tạo bước đột phá mở đường cho nông nghiệp và nông thôn phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng góp vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện Can Lộc và tỉnh Hà Tĩnh.

Thị trấn Đồng Lộc là trung tâm miền núi phía tây - nam của huyện Can Lộc, là đầu mối giao thông của khu vực, có vị trí giao cắt các tuyến đường quan trọng của tỉnh Hà Tĩnh gồm Quốc lộ 15, 15B, tỉnh lộ 6, nhiều tuyến huyện lộ. Thị trấn Đồng Lộc nói chung và Ngã ba Đồng Lộc nói riêng có vị trí rất quan trọng trong mạng lưới giao thông chiến lược Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, là giao điểm của Đường 15 và các đường liên tỉnh, là địa bàn trọng yếu về quốc phòng - an ninh. Với vị trí đặc biệt và hệ thống giao thông thuận lợi, thị trấn Đồng Lộc có tiềm năng cho phát triển du lịch, dịch vụ, giao lưu hàng hóa với các xã trong huyện Can Lộc và các huyện xung quanh, đặc biệt có nhiều thuận lợi để phát triển thành đô thị du lịch tâm linh, văn hóa lịch sử cách mạng. Xuất phát từ vai trò, vị trí và tiềm năng của mảnh đất Đồng Lộc, các cấp, các ngành từ Trung ương tới địa phương đã sớm có chủ trương đầu tư xây dựng và phát triển Đồng Lộc trở thành một trung tâm kinh tế, văn hoá - xã hội của vùng Tây Nam huyện Can Lộc, là điểm du lịch tâm linh, địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng của cả nước. Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc – cung đường huyền thoại trong thời kỳ kháng chiến năm xưa đã được Nhà nước xếp hạng Khu di tích cấp quốc gia vào năm 1989 và xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt trong hệ thống các di tích trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại (năm 2013). Đảng bộ và chính quyền tỉnh Hà Tĩnh quan tâm, đầu tư phát triển Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc trở thành trọng điểm du lịch của tỉnh, hằng năm thu hút hàng vạn du khách đến tham quan, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Dưới ánh sáng đường lối đổi mới của Đảng, trong những năm gần đây thị trấn Đồng Lộc đã từng bước đổi mới, vươn lên, đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức cao, thu nhập bình quân đầu người ổn định, cơ cấu kinh tế từng bước được chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng nông nghiệp giảm dần, tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại gia tăng, tốc độ đô thị hoá ngày càng nhanh, hệ thống các công trình hạ tầng đã và đang được đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ. Từ một xã thuần nông, Đồng Lộc đã tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tích cực phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, du lịch, đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm. Nhờ làm tốt công tác thủy lợi, đổi mới giống cây trồng vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, an ninh lương thực được bảo đảm, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Cùng với đó, các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội được chăm lo; quốc phòng, an ninh được giữ vững, công tác quân sự địa phương được quan tâm, củng cố; hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy đảng được tăng cường; hoạt động của chính quyền các cấp ngày càng có hiệu lực; mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng được chăm lo xây dựng; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy, nhân dân đồng thuận và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Năm 2023 cũng là năm đặc biệt kỷ niệm 55 năm chiến thắng Đồng Lộc và tưởng niệm 10 Nữ liệt sỹ Thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc (24-7-1968 - 24-7-2023), Đảng bộ và Nhân dân thị trấn Đồng Lộc luôn phát huy cao độ truyền thống tốt đẹp của quê hương, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức quán triệt, học tập chủ đề năm 2023 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh và của Huyện ủy Can Lộc với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Can Lộc, nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, góp phần xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao”, tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU của Huyện ủy Can Lộc về tăng cường phát triển đảng viên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; tập trung xây dựng các chương trình nông thôn mới, đô thị văn minh, chuyển đổi số, xây dựng Chi bộ 4 tốt; gắn với thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đoàn kết một lòng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, đưa thị trấn Đồng Lộc ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống nhân văn, cách mạng và anh hùng.

Vietcombank – Hành trình 60 năm đổi mới cùng đất nước

Trong công cuộc xây dựng đất nước, sau giải phóng, “con đường tiền tệ” vẫn được tiếp tục dòng chảy. Không còn chiến tranh, không còn bom rơi, đạn nổ, tiếp nối truyền thống hào hùng của cha ông và ý chí dũng cảm, kiên cường, sáng tạo, các thế hệ cán bộ ngành Ngân hàng đã lập được nhiều thành tích vẻ vang, góp phần đưa Việt Nam từ một nước lạc hậu, nghèo nàn sau chiến tranh trở thành một nước có thu nhập trung bình và phát triển ngang tầm với các nước trong khu vực, hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới. 70 năm hình thành và phát triển của ngành Ngân hàng nói chung và Vietcombank nói riêng đã ghi dấu những đóng góp hết sức tích cực, quan trọng của hệ thống ngân hàng – huyết mạch của nền kinh tế trong những thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội của đất nước.

Không gian làm việc của Vietcombank sau 60 năm đổi mới.

Không gian làm việc của Vietcombank sau 60 năm đổi mới.

Thấm thuần lời dạy của Bác, đổi mới sáng tạo trong hoạt động ngân hàng luôn là vấn đề được Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam quan tâm chỉ đạo. Quá trình đổi mới luôn đặt Vietcombank trước những thách thức cam go đòi hỏi phải tìm tòi, sáng tạo, học hỏi những hướng đi mới, cách thức mới để tồn tại và phát triển.

Giữa muôn vàn khó khăn, thử thách, Vietcombank đã đề ra những giải pháp tối ưu để phát triển mọi mặt hoạt động và giải quyết hàng loạt các vấn đề phát sinh. Sau khi đất nước được thống nhất, Vietcombank đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần chống lại bao vây, cấm vận, mở rộng các quan hệ hợp tác quốc tế, kế thừa quyền hội viên của Việt Nam tại Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), mở rộng mạng lưới với các ngân hàng đại lý trên toàn thế giới, mở văn phòng đại diện tại nước ngoài; trở thành ngân hàng đối ngoại duy nhất của Việt Nam thực hiện các hoạt động về ngoại tệ, thanh toán giao dịch quốc tế và cung ứng tín dụng xuất nhập khẩu; cho vay và hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần tháo gỡ khó khăn chung của đất nước. Thực tế đổi mới giúp Vietcombank tồn tại và phát triển, đồng thời chính sự phát triển của Vietcombank cũng đã góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới ở khắp các địa phương và các ngành trong cả nước.

Khi nước ta bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập, thực hiện chủ trương chuyển đổi toàn diện hệ thống ngân hàng, Vietcombank đã phát triển trở thành một ngân hàng thương mại quốc doanh trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại, tham gia sâu rộng hơn vào thị trường tiền tệ thế giới; tiên phong trong nâng cao năng lực quản trị và ứng dụng công nghệ mới; tham gia đầu tư nhiều dự án lớn trong các lĩnh vực quan trọng của đất nước; được lựa chọn là ngân hàng tiên phong thực hiện cổ phần hóa trong ngành Ngân hàng vào năm 2007 và ngân hàng tiên phong trong việc bán vốn thành công cho cổ đông chiến lược nước ngoài vào năm 2011.

Giai đoạn một thập kỷ gần đây đã đánh dấu sự chuyển mình, bứt phá ngoạn mục của Vietcombank với sự tăng trưởng hết sức ấn tượng về quy mô, chất lượng và hiệu quả kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành Ngân hàng và sự phát triển của đất nước. Với vị thế ngân hàng số 1 tại Việt Nam, Vietcombank đang từng bước vững chắc hội nhập với khu vực và quốc tế. Vietcombank hiện là doanh nghiệp niêm yết có quy mô vốn hóa lớn nhất Việt Nam (18,5 tỷ USD), đứng trong số 100 ngân hàng niêm yết có quy mô vốn hóa lớn nhất toàn cầu. Vietcombank luôn gương mẫu đi đầu, nghiêm túc chấp hành và thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, vừa đáp ứng kịp thời, hiệu quả các nhu cầu vốn tín dụng và các dịch vụ ngân hàng có chất lượng phục vụ sản xuất - kinh doanh và đời sống nhân dân, vừa góp phần kiềm chế, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Những năm gần đây, các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, sáng kiến cải tiến tại Vietcombank đã có sự phát triển mạnh. Nhiều dự án chuyển đổi, nâng cao năng lực, đổi mới công nghệ, quản trị được triển khai và đưa vào vận hành thành công. Nhờ những thay đổi, vận dụng sáng tạo việc đổi mới, Vietcombank những năm qua đã gặt hái được nhiều thành công trong hành trình số hóa. Vietcombank hiện đang tiếp tục đổi mới với hơn 300 sáng kiến hướng tới mục tiêu chiến lược năm 2025 đạt mức trưởng thành về chuyển đổi số nằm trong số các ngân hàng hàng đầu ASEAN.

Có thể nói, trong bất cứ giai đoạn lịch sử nào, Vietcombank cũng luôn luôn phát huy vai trò chủ lực, chủ đạo, tiên phong trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, thể hiện bản lĩnh vững vàng, tinh thần năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, có những bước tiến vượt bậc, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Nhìn lại những chặng đường đã qua, Vietcombank có thể tự hào về sự phát triển, về những đóng góp của mình đối với nền kinh tế quốc dân, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới mà Đảng và Nhà nước trao tặng.

Trong hành trình 60 năm đổi mới, Vietcombank luôn tiên phong đi đầu trong mọi lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc thực thi chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, tạo động lực phát triển kinh tế, ổn định vĩ mô. Lịch sử phát triển của Vietcombank cũng là lịch sử của quá trình liên tục đổi mới: đổi mới từ hạ tầng công nghệ đến mô thức quản trị, từ định hướng phát triển đến sản phẩm dịch vụ, từ nhận thức đến hành động… Thực tiễn hoạt động kinh doanh đối ngoại cũng là một cơ hội giúp Vietcombank luôn tiếp cận với cái mới, cái tiên tiến và đó cũng là một yếu tố tạo nên bản sắc “sẵn sàng đổi mới” của mỗi cán bộ nhân viên Vietcombank.

Con đường vươn tới khát vọng phồn vinh, hạnh phúc

Nhìn lại hành trình hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, có thể thấy lý luận về đường lối đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng sáng rõ hơn. Những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những nhận thức cơ bản về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, con đường vươn tới khát vọng đổi mới đã trở thành ngọn cờ dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách để phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội đất nước; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những kết quả đáng trân trọng, tự hào đó là kết tinh của tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng của Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong đó, công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện được coi là cội nguồn sức mạnh để đưa tới thành công.

Với Đảng bộ Vietcombank, trong suốt chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Vietcombank luôn nỗ lực vượt qua mọi thử thách, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao phó. Đảng bộ Vietcombank xác định, công tác xây dựng Đảng, tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, thường xuyên, liên tục; là nhân tố quyết định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; tạo nền tảng vững chắc giúp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Do đó, Đảng bộ Vietcombank luôn chú trọng thực hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác; chú trọng công tác xây dựng Đảng đi đôi với chỉnh đốn Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo. Công tác xây dựng Đảng tại Vietcombank được triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; bảo đảm phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng trong doanh nghiệp theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Công tác chính trị tư tưởng trong những năm qua được Đảng ủy Vietcombank chú trọng, luôn tăng cường đổi mới và coi đây là nhiệm vụ quan trọng và phải tiến hành thường xuyên, liên tục để thực hiện có hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình là cơ sở để đánh giá, nhận diện và phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng ủy Vietcombank đã nghiêm túc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, chương trình hành động và các nghị quyết của Chính phủ đến các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc, tổ chức thực hiện đạt kết quả cao, bám sát các mục tiêu và chỉ tiêu của nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và chiến lược phát triển trong từng thời kỳ. Đồng thời, Đảng ủy đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ, trong đó nổi bật là các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 như: Nghị quyết về khơi dậy khát vọng, phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Vietcombank; Nghị quyết về việc nâng cao chất lượng tín dụng và tăng cường công tác xử lý, thu hồi nợ xấu, nợ ngoại bảng tại Vietcombank giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về Chuyển đổi số của Vietcombank trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và Nghị quyết về xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Vietcombank trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.

Trong công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức - cán bộ được coi trọng, thực hiện đồng bộ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Vietcombank là đơn vị thuộc khối ngân hàng đầu tiên trong Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương hoàn thành trước thời hạn việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng trong năm 2019. Bên cạnh đó, công tác xây dựng đạo đức cách mạng được các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm và chú trọng. Đảng ủy Vietcombank luôn đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức cách mạng, thực hiện thường xuyên, sâu rộng, có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Do đó, ý thức trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chất lượng tổ chức cơ sở đảng chuyển biến tích cực. Ở bất cứ giai đoạn nào, Đảng ủy Vietcombank đều chú trọng xây dựng, lựa chọn, tập trung phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng đổi mới, dám chịu trách nhiệm và sẵn sàng cống hiến hết mình vì sự phát triển của Ngân hàng.

Ngày 1-3-2023 đánh dấu mốc lịch sử quan trọng với Đảng bộ Vietcombank khi được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thông qua việc thành lập Đảng bộ toàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trên cơ sở Đảng bộ Vietcombank hiện nay và tiếp nhận toàn bộ tổ chức đảng, đảng viên đang sinh hoạt và trực thuộc cấp ủy tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chính thức đưa Đảng bộ Vietcombank lên tầm cao mới với 132 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc và hơn 6.700 đảng viên (tính tới tháng 9-2023).

Là đảng bộ cơ sở đi đầu trong Đảng bộ Vietcombank với hơn 300 đảng viên sinh hoạt tại 17 chi bộ trực thuộc, Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Với thành tích 8 năm liên tục được công nhận là đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch cũng là đơn vị đầu tiên và tiêu biểu trong hệ thống Vietcombank cụ thể hóa việc triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chuyên đề, nhiệm vụ trọng tâm thành các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, thu hút sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của cán bộ, đảng viên, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong thời gian tới, Đảng bộ Vietcombank nói chung và Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch nói riêng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đã đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; tiếp tục lãnh đạo công cuộc đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh, tiên phong trong chuyển đổi số, sớm hiện thực hóa khát vọng đưa Vietcombank vào nhóm 100 ngân hàng lớn nhất châu Á và nhóm 300 tập đoàn ngân hàng tài chính lớn nhất thế giới.

Nhìn lại sự nghiệp đổi mới của đất nước, từ quá trình đổi mới của những vùng đất trên con đường Trường Sơn huyền thoại năm xưa đến sự nghiệp đổi mới “con đường tiền tệ” của ngành Ngân hàng nói chung và Vietcombank nói riêng, có thể thấy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc được Đảng ta nhấn mạnh tại Đại hội XIII cũng chính là ý chí và khát vọng về một dân tộc Việt Nam hùng cường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng, đó chính là con đường mới mà chúng ta đang đi.

------------- 

(1) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H.2011, tập 15, tr.616.

(2) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sđd, tập 15, tr.616.

(3) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sđd, tập 15, tr.616.

(4) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sđd, tập 15, tr.617.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất