Kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận
Toàn cảnh buổi kiểm tra

Đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, Trưởng Đoàn Kiểm tra số 7 chủ trì Hội nghị công bố Quyết định triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Thăng An, Trưởng Đoàn Kiểm tra nhấn mạnh vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng là những hoạt động nhằm bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước; sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; sự trong sạch, vững mạnh của tổ chức, đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bảo vệ chính trị nội bộ là nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, liên quan đến sự sống còn của Đảng, sự tồn vong của chế độ ta. Bảo vệ chính trị nội bộ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhất là trách nhiệm của cấp ủy cơ sở. Trọng tâm của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong giai đoạn hiện nay là nắm và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng phải chấp hành đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chủ động phòng ngừa, bảo đảm đoàn kết, nhất trí và sự trong sạch, vững mạnh của tổ chức đảng.

Đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương chủ trì Hội nghị

Đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện chủ trương, chỉ thị, quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, nhất là Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18-8-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay, Quy định số 58-QĐ/TW ngày 8-2-2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”, Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 5-8-2022 của Ban Tổ chức Trung ương; công tác rà soát, thẩm tra, xác minh, thẩm định và kết luận về tiêu chuẩn chính trị; xem xét kết nạp vào Đảng đối với quần chúng có vấn đề chính trị; việc bố trí, sử dụng cán bộ, đảng viên có vấn đề chính trị; tình hình đoàn kết nội bộ tại các cấp ủy, tổ chức đảng; công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; công tác quản lý hoạt động báo chí, truyền thông, mạng xã hội, bảo đảm an toàn, an ninh mạng; việc phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tập hợp, vận động nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và bảo vệ cán bộ, đảng viên; công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng tại cấp ủy, tổ chức đảng; công tác xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ chuyên trách làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại cơ quan, địa phương, đơn vị.

Đồng chí Phan Thăng An yêu cầu các thành viên Đoàn Kiểm tra thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được kiểm tra và bám sát mục đích, yêu cầu, nội dung theo kế hoạch kiểm tra của Đoàn. Quá trình kiểm tra phải sâu sát, cụ thể, công tâm, khách quan, thực hiện đúng quy định của Đảng về công tác kiểm tra, quan tâm, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm thiết thực, tránh hình thức.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy xác định hoạt động kiểm tra của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương là cơ hội tốt để các cấp ủy, tổ chức đảng nắm rõ, sâu sắc hơn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, rà soát, kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại và triển khai tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ, phục vụ công tác cán bộ, công tác nhân sự đại hội đảng bộ và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp trong thời gian tới.

Tỉnh Bình Thuận nằm ở cực Nam vùng duyên hải Nam Trung bộ, tổng diện tích tự nhiên của tỉnh gần 8.000km2 với gần 1,3 triệu dân gồm 35 dân tộc và có 10 đơn vị hành chính cấp huyện. Đảng bộ tỉnh Bình Thuận có 14 tổ chức đảng trực thuộc, gồm 10 đảng bộ huyện, thị xã, thành phố, 1 đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và 3 đảng bộ lực lượng vũ trang; 10 đảng đoàn, ban cán sự đảng.

Hiện nay, toàn tỉnh có 695 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 235 đảng bộ cơ sở và 460 chi bộ cơ sở, với hơn 43 nghìn đảng viên. Từ sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Đảng bộ tỉnh Bình Thuận đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị ở địa phương đạt kết quả tích cực, trong đó có công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Thời gian qua, các cấp ủy theo thẩm quyền đã tiến hành thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên theo quy định đạt được những kết quả quan trọng; đồng thời tăng cường công tác nắm tình hình chính trị nội bộ và giáo dục tư tưởng, quản lý cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn hiện nay.

Tại Hội nghị, Đoàn Kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận và các cơ quan liên quan. Dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã bám sát Đề cương, phản ánh cơ bản về thực trạng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, mạnh dạn chỉ ra những hạn chế, tồn tại và đề xuất các kiến nghị cụ thể. Đoàn Kiểm tra đề nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy Bình Thuận tiếp tục hoàn thiện báo cáo trên cơ sở các ý kiến của Đoàn và các đại biểu dự Hội nghị.

Trong những năm qua, công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm, đạt nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Tuy nhiên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ có nơi, có lúc còn một số hạn chế, tồn tại.

Vì vậy, từ đầu nhiệm ký Đại hội XIII của Đảng, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương đã đẩy mạnh công tác kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ tại các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương; kịp thời ghi nhận các kết quả đạt được, cũng như chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời hướng dẫn, trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện các quy định của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ để tiếp tục triển khai tốt hơn trong thời gian tới. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất