Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức - Điều lệ thành công tốt đẹp
Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức - Điều lệ, nhiệm kỳ 2022-2025.

Các đảng viên giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức - Điều lệ, nhiệm kỳ 2022-2025.

Chi bộ Vụ Tổ chức - Điều lệ có 11 đảng viên, là lực lượng cán bộ, công chức nòng cốt thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu Lãnh đạo Ban về Điều lệ Đảng và công tác xây dựng, quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức của hệ thống chính trị.

Nhiệm kỳ 2020-2022, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Chi uỷ chi bộ đã phối hợp tốt với lãnh đạo Vụ, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, đồng sức, đồng lòng khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Chi ủy xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Chi bộ quan tâm bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác cho cán bộ, đảng viên; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên để kịp thời định hướng tư tưởng, trao đổi, động viên, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên yên tâm công tác. Chi bộ luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất nội bộ. Chi uỷ phát huy vai trò lãnh đạo của Chi bộ, vừa định hướng, vừa làm công tác tư tưởng, huy động trí tuệ tập thể, tạo nên sức mạnh để vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đảng viên trong Chi bộ luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh vững vàng, không dao động trước khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, Vụ Tổ chức - Điều lệ đã thực hiện đồng bộ, có hiệu quả “5 hoá”: hạt nhân hoá lãnh đạo, chuẩn hoá văn bản pháp quy, đơn giản hoá thủ tục hành chính, tự động hoá tổ chức thực hiện, tối ưu hoá kết quả hoạt động. Chi bộ thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch; nêu cao tinh thần thẳng thắn, thực hiện tự phê bình và phê bình trong chi bộ. Chi uỷ phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Vụ trong việc bố trí, phân công công việc theo vị trí việc làm, với nguyên tắc phân công bảo đảm mỗi cán bộ, đảng viên, công chức đều có trách nhiệm đảm nhiệm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ của Vụ, phù hợp năng lực, sở trường công tác và bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo Ban giao.

Các đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bám sát kế hoạch, chương trình công tác của Ban và chức năng, nhiệm vụ được giao, Chi uỷ, lãnh đạo Vụ Tổ chức - Điều lệ đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, cụ thể hoá thành các biện pháp thích hợp, với tinh thần tích cực, chủ động, linh hoạt nhằm nâng cao chất lượng công tác của Vụ; phân công, phân nhiệm sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn nhân lực bảo đảm đúng người đúng việc, phát huy được sở trường và năng lực, kinh nghiệm của từng cá nhân.

Với tinh thần tích cực, chủ động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tương thân tương ái, trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Vụ Tổ chức - Điều lệ đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, tham mưu xây dựng nhiều đề án quan trọng trình các hội nghị Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là các đề án, nhiệm vụ phục vụ tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội XIII của Đảng như: Báo cáo tổng kết thi hành Điều lệ Đảng của BCH Trung ương khoá XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tham mưu BCH Trung ương, Bộ Chính trị quyết định về tiêu chuẩn, tiêu chí, số lượng đại biểu dự Đại hội XIII; Tổng kết Quy chế bầu cử trong Đảng, Quy chế bầu cử tại Đại hội XII và tham mưu Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII của Đảng; Xây dựng và phát hành Kỷ yếu Đại hội XIII…

Sau Đại hội XIII của Đảng, Vụ Tổ chức - Điều lệ tiếp tục tham mưu nhiều đề án/ nhiệm vụ lớn, có ảnh hưởng tác động đến hệ thống chính trị như: Tham mưu BCH Trung ương ban hành Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30-7-2021 về thi hành Điều lệ Đảng; Tham mưu Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28-9-2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Tham mưu Bộ Chính trị tổng kết Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và ban hành Kết luận số 28-KL/TW, ngày 21-2-2022 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Tham mưu Ban Bí thư ban hành Kết luận 27-KL/TW, ngày 21-2-2022 về xử lý sai phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận số 48-KL/TW, ngày 26-4-2019 và Kết luận số 71-KL/TW, ngày 24-3-2020; Tham mưu Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung Quy định 69-QĐ/TW, ngày 13-2-2017 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng uỷ cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối…

Các đề án/ nhiệm vụ nêu trên đã góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội XIII của Đảng; tổ chức triển khai cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XIII, các chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Qua đó thể hiện chất lượng tham mưu của Vụ Tổ chức - Điều lệ cũng như nỗ lực, quyết tâm của tập thể Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác xây dựng Chi bộ, xây dựng Vụ và các đoàn thể chính trị - xã hội được Chi bộ quan tâm, đạt nhiều kết quả tích cực. Kết quả đánh giá phân loại hằng năm, 100% đảng viên trong Chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tập thể Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh nhiều năm; tập thể Vụ Tổ chức - Điều lệ được tặng Cờ thi đua của Ban Tổ chức Trung ương; nhiều cán bộ, công chức được tặng Bằng khen, Giấy khen của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương…

Tại Đại hội, nhiều ý kiến của các đảng viên đã làm rõ thêm những kết quả của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua, trong đó nổi bật là kết quả xây dựng Chi bộ theo mô hình kiểu mẫu “Chi bộ 4 tốt” với các nội dung: Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; Chất lượng sinh hoạt tốt; Đoàn kết, kỷ luật tốt; Cán bộ, đảng viên tốt. Bên cạnh đó là kết quả của Chi bộ Vụ Tổ chức - Điều lệ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Các ý kiến tham luận cũng đề xuất thêm giải pháp về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; củng cố đoàn kết nội bộ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ… nhằm xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh, lãnh đạo Vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Phan Thăng An, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Phan Thăng An, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, đồng chí Phan Thăng An, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan chúc mừng Chi bộ Vụ Tổ chức - Điều lệ với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2020-2022, Vụ Tổ chức - Điều lệ được giao thực hiện nhiệm vụ với khối lượng lớn các đề án trình BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đề án phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây đều là những việc quan trọng với yêu cầu chất lượng cao, thời gian ngắn, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực lớn của tập thể cán bộ, đảng viên Chi bộ. Trong bối cảnh đó, dù có nhiều biến động về nhân sự, nhưng Chi uỷ và lãnh đạo Vụ đã phối hợp rất hiệu quả, phát huy được khối đoàn kết nội bộ, xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về tư tưởng chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

Đồng chí Phan Thăng An cũng đánh giá, nhiệm kỳ qua, Chi bộ Vụ Tổ chức - Điều lệ đã thực hiện tốt nền nếp sinh hoạt Chi bộ, trong đó có những kỳ sinh hoạt chuyên đề rất chất lượng, hiệu quả. Với mục tiêu xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, trong đó chú trọng xây dựng cán bộ, đảng viên tốt là định hướng rất đúng đắn của Chi uỷ trong thời gian qua. Nhờ vậy, Chi bộ đã phát huy được khối đoàn kết nội bộ, tạo động lực để mỗi cán bộ, đảng viên luôn nỗ lực phấn đấu, nhiệm vụ khó mấy cũng hoàn thành tốt.

Các đảng viên bỏ phiếu bầu Chi uỷ, Bí thư Chi bộ và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Các đảng viên bỏ phiếu bầu Chi uỷ, Bí thư Chi bộ và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Với tinh thần cố gắng, nỗ lực, sự đoàn kết, nhất trí đồng lòng của tập thể Chi bộ, đồng chí Phan Thăng An mong rằng những kết quả đó sẽ tiếp tục được Chi bộ Vụ Tổ chức - Điều lệ phát huy trong nhiệm kỳ mới. Mà trước hết, sự đoàn kết nhất trí đó được thể hiện tại Đại hội, trong kết quả của công tác nhân sự. Khi đảng viên đồng lòng, nhất trí sẽ lựa chọn đủ, đúng những người lãnh đạo mới, là những đảng viên ưu tú, gương mẫu, đủ năng lực lãnh đạo Chi bộ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chi uỷ, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ Chi bộ Vụ Tổ chức - Điều lệ, nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình được bầu làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thị Kiều Linh được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Trần Anh Trường được bầu làm chi uỷ viên.

Đồng chí Phan Thăng An, Phó Bí thư Đảng uỷ cơ quan tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức - Điều lệ thành công tốt đẹp.

Đồng chí Phan Thăng An, Phó Bí thư Đảng uỷ cơ quan tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức - Điều lệ thành công tốt đẹp.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất