Giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan trực thuộc Trung ương
Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo cơ quan, ban cán sự đảng và vụ trưởng (trưởng ban) tổ chức, cán bộ các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị: Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước; đại diện lãnh đạo Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Cục Tổ chức - cán bộ, Cục Đào tạo (Bộ Công an); lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Hưng, Vụ trưởng Vụ V, Ban Tổ chức Trung ương đã báo cáo tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng của các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương trong 6 tháng đầu năm 2023. Báo cáo cho thấy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra những chủ trương, quyết sách lớn để thực hiện nửa cuối nhiệm kỳ còn lại của khóa XIII. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai toàn diện, đồng bộ, đạt nhiều kết quả quan trọng. Kết quả đó có sự chỉ đạo thường xuyên, sát sao, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự điều hành quyết liệt của Chính phủ; sự phối hợp công tác với các cơ quan đảng Trung ương và sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Ban Tổ chức Trung ương.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng ở các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương đặt dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trực tiếp là đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy, tập thể lãnh đạo với trên 70 tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Thời gian qua, cơ bản các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy và các quy định có liên quan và phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Ban Tổ chức Trung ương trong triển khai các nghị quyết, kết luận, quy định, văn bản của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Cụ thể là những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị. Việc tổng kết thi hành Điều lệ Đảng và công tác tổ chức bộ máy, biên chế gắn với vị trí việc làm được thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh đó không ngừng nâng cao chất lượng công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ và tuyên truyền về xây dựng Đảng…

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đều khẳng định, công tác phối hợp giữa các ban cán sự đảng, đảng ủy, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị với Ban Tổ chức Trung ương đã được thực hiện rất nhịp nhàng, hiệu quả. Dù có những công việc khó, thời gian gấp, nhất là những việc yêu cầu tính chính xác cao như cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan công tác cán bộ, nhưng các cơ quan, đơn vị đều cố gắng, nỗ lực hoàn thành.

Một số ý kiến đề xuất Ban Tổ chức Trung ương có hướng dẫn cụ thể về mô tả vị trí việc làm; mở rộng tiêu chuẩn, đối tượng đào tạo lý luận chính trị; tổ chức tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ cho cán bộ phụ trách, cán bộ trực tiếp làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại cơ sở.

Do thực tiễn thực hiện Kết luận 35-KL/TW ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về “Danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở” cho thấy một số hạn chế, bất cập khó thực hiện, nên một số ý kiến cũng đề nghị Ban Tổ chức Trung ương sớm ban hành hướng dẫn cụ thể hơn.

Bên cạnh một số giải pháp để khắc phục những hạn chế đã chỉ ra, các ý kiến cũng nhất trí cho rằng, cần có cơ chế để xử lý tình trạng một số cán bộ, đảng viên e dè, đùn đẩy, sợ trách nhiệm... làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương khẳng định: 16 ý kiến phát biểu tại Hội nghị hôm nay đều là những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, đã góp phần làm rõ hơn những kết quả nổi bật, hạn chế, nguyên nhân hạn chế và những kinh nghiệm trong công tác 6 tháng đầu năm 2023. Nhiều khó khăn, vướng mắc, cũng như các kiến nghị đã được các đồng chí thẳng thắn nêu rõ.

Nhắc lại lời đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: “không nói không, không nói khó”, đồng chí Mai Văn Chính thay mặt lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận các kiến nghị, đề xuất, giao các vụ, đơn vị của Ban tham mưu giải quyết thỏa đáng, đúng trách nhiệm để chia sẻ khó khăn với các cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực ghi nhận, 6 tháng đầu năm 2023, với sự nỗ lực phấn đấu, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan trực thuộc Trung ương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương với nhiều kết quả nổi bật. Đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy các cơ quan, đơn vị đã đề cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành các nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, trong đó có công tác tổ chức xây dựng Đảng. Nhiều công việc quan trọng trong công tác cán bộ như thực hiện các quy trình, quy định về quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, lấy phiếu tín nhiệm… đều đã được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, có kết quả. Bên cạnh đó, công tác phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương cũng được các cơ quan, đơn vị thực hiện rất hiệu quả, góp phần để Ban Tổ chức Trung ương tổ chức sơ kết, tổng kết, thực hiện các đề tài, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư đúng tiến độ.

Đồng chí đề nghị, các vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương ghi lại đầy đủ các ý kiến góp ý tại Hội nghị, vừa để bổ sung, hoàn thiện Báo cáo, vừa tập hợp đề xuất, kiến nghị trình Lãnh đạo Ban cho ý kiến.

"Phải làm sao để giải quyết thỏa đáng những kiến nghị; những khó khăn, vướng mắc phải được trao đổi, thảo luận thường xuyên để cùng nhau tháo gỡ" - đồng chí Mai Văn Chính nhấn mạnh. Đồng thời, đồng chí đề nghị các ban cán sự đảng, cấp ủy, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, trong đó có các nghị quyết chuyên đề về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; nâng cao chất lượng TCCSĐ, đảng viên; Kết luận 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị… Đặc biệt nhấn mạnh công tác cán bộ, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực đề nghị, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, cấp ủy các cơ quan, đơn vị chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, hạn chế thấp nhất vi phạm, tiến tới không có cán bộ vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm, quy hoạch cán bộ, thực hiện tốt việc đánh giá cán bộ bằng sản phẩm, xây dựng đội ngũ cán bộ uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, trong đó chú ý tới cán bộ nữ, trẻ, dân tộc thiểu số, là bước chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất