Giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng các ban cán sự đảng, đảng ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan trực thuộc Trung ương
Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại diện ban cán sự đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan đơn vị ở Trung ương: Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam; lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương.

6 tháng đầu năm 2023, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, công việc nặng nề, các ban cán sự đảng, đảng ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra những chủ trương, quyết sách lớn để thực hiện nửa cuối nhiệm kỳ còn lại của khóa XIII. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai toàn diện, đồng bộ, đạt nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể là:

Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2023; tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Các thành viên đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy, tập thể lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, tinh giản biên chế; các quy định, quy trình về quy hoạch, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; về lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các đảng đoàn, ban cán sự; về thực hiện mô hình đảng ủy lãnh đạo toàn diện đối với đơn vị sự nghiệp ở Trung ương; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng quyết liệt, hiệu quả đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh.

Tăng cường phối hợp công tác với ban thường vụ đảng ủy cơ quan, chủ động phối hợp thực hiện các nội dung đề ra theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức. Thực hiện tốt mối quan hệ công tác với Ban Tổ chức Trung ương trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết và sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác đảng, công tác tổ chức - cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị.

Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị.

Trao đổi tại Hội nghị, Thiếu tướng Trần Trung Thiết, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) cho biết, 6 tháng đầu năm, công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Quân đội luôn bám sát quy định của Trung ương và có nhiều nét mới, trong đó quan tâm sơ kết, tổng kết các nghị quyết chuyên đề để ra nghị quyết hoặc kết luận mới, riêng Quân ủy Trung ương đã tổ chức tổng kết 6 nghị quyết chuyên đề, khắc phục tình trạng cấp nào cũng có nghị quyết chuyên đề. Chú trọng xây dựng ban hành quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu. Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo thành lập 2 đoàn chuyên sâu kiểm tra 16 đơn vị. 

Đồng chí Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh một số kết quả đạt được của Bộ trong thời gian qua như triển khai tổ chức sắp xếp, kiện toàn tổ chức của Bộ Y tế; xây dựng đề án tổng thể sắp xếp lại các bệnh viện trực thuộc bộ Y tế, đề án thành lập Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Trung ương, vùng; tập trung rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật tháo gỡ những vướng mắc, bất cập, nhất là trong đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong mua sắm đấu thầu; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cấp phép trang thiết bị y tế…

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang đánh giá, thời gian qua Ban Cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ đã triển khai đồng bộ các mặt công tác xây dựng Đảng, trong đó Ban Cán sự đảng có những đổi mới trong phương thức hoạt động, tăng cường phối hợp với Đảng ủy bộ và Ban Tổ chức Trung ương, làm tốt công tác tư tưởng, sắp xếp, bố trí lại cán bộ. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế như nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ ở một số tổ chức đảng chậm đổi mới, chất lượng còn thấp; công tác tuyên truyền còn đơn điệu, hiệu quả chưa cao… 

Tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, thời gian qua Ban Cán sự đảng đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Bộ thực hiện nghiêm công tác cán bộ, tăng cường tự kiểm tra, giám sát, có hiệu quả rõ rệt. 6 tháng cuối năm, Bộ sẽ tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tiếp tục quán triệt làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết các đơn thư khiếu nại tổ chức đảng, đảng viên.

Đ/c Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Đ/c Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương khẳng định, thời gian qua, Trung ương, Chính phủ, Quốc hội và cả hệ thống chính trị đã tập trung cụ thể hóa, thể chế hóa các vấn đề được Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra, trong đó đẩy mạnh tháo gỡ về thể chế để triển khai các nhiệm vụ được thông suốt. Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Trung ương đã phát huy đoàn kết, thực hiện nghiêm túc các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng, vai trò lãnh đạo của ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy và tập thể lãnh đạo được tăng cường. 

Tuy nhiên, theo đồng chí Nguyễn Quang Dương, ở một số bộ, ngành, cơ quan, đơn vị vẫn còn những biểu hiện lo lắng, e ngại trong thực hiện nhiệm vụ, việc nêu gương của một số đồng chí lãnh đạo chưa cao, còn những lúng túng nhất định trong thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ...

Nhấn mạnh 6 tháng cuối năm với những thuận lợi, thách thức đan xen, nhiệm vụ của công tác tổ chức xây dựng Đảng rất nặng nề, đồng chí Nguyễn Quang Dương đề nghị các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan trực thuộc Trung ương cần đặc biệt quan tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc hoạt động của Đảng, tăng cương đoàn kết, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Chú ý làm tốt công tác dự báo liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; phối hợp chặt chẽ với đảng ủy các cơ quan, đơn vị để chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện đúng các chương trình, kế hoạch đề ra. Tăng cường phối hợp hơn nữa với Ban Tổ chức Trung ương để cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về công tác quy hoạch cán bộ, lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ, bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất