Giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng khu vực miền Nam

Dự Hội nghị có đại diện Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy; đại diện lãnh đạo các vụ, cục, lãnh đạo và chuyên viên Vụ Địa phương III (Ban Tổ chức Trung ương); đại diện lãnh đạo, trưởng các phòng chuyên môn, chuyên viên ban tổ chức 11 tỉnh, thành ủy, gồm: TP. Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An và Tiền Giang.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị. 

Phát biểu chào mừng Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh thông báo khái quát tình hình kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Thành phố. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, tạo được sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Xác định năm 2024 là năm tăng tốc với ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đà phục hồi kinh tế của năm 2023, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, bảo đảm đồng bộ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các công trình, chương trình trọng điểm, đột phá, hoàn thành đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI đã đề ra.

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã tập trung lãnh đạo, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác xây dựng Đảng; các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Thành phố đã chủ động xây dựng và ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện theo từng ngành, lĩnh vực, bám sát nội dung và cơ bản hoàn thành chương trình làm việc đã đề ra.  

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải rất mong, tại Hội nghị lần này, được chia sẻ kinh nghiệm công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp với các tỉnh, thành phố trong khu vực phía Nam, đồng thời tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương trong triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành. 

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị. 

Báo cáo công tác tổ chức xây dựng Đảng do đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Vụ Trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương trình bày nêu rõ: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy địa phương, trong 6 tháng đầu năm 2024, ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực phía Nam với tinh thần chủ động, quyết liệt, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đã đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đạt được những kết quả quan trọng.

Căn cứ Chương trình công tác toàn khóa của cấp ủy và Kết luận số 09-KL/BTCTW ngày 11-1-2024 của Ban Tổ chức Trung ương, ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy dã tham mưu ban thường vụ xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác và tích cực triển khai thực hiện các đề án, nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị bảo đảm chất lượng và tiến độ theo lộ trình và cơ bản hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Tham mưu ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo tổng kết, đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng bảo đảm kịp thời, nghiêm túc, chất lượng. Hoàn thành việc tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025), tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng. Tham mưu ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, quy định, kết luận và văn bản chỉ đạo nhằm cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định, chỉ thị của Trung ương khóa XIII về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh phát biểu chào mừng Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh phát biểu chào mừng Hội nghị.

Đã tham mưu Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và 11 nhóm nhiệm vụ cụ thể. Tham mưu tiếp tục thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và các nhiệm vụ cụ thể theo Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai mô hình chi bộ bốn tốt, đảng bộ cơ sở bốn tốt; đến nay, có 2.656/3.400 đảng bộ cơ sở, 4.153/5.681 chi bộ cơ sở và 26.147/33.565 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã triển khai thực hiện.

Cùng với tiếp tục thực hiện phương châm “tinh gọn, giảm đầu mối, giảm cấp trung gian”, ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy đã tham mưu cụ thể hóa Quy định số 137-QĐ/TW ngày 1-12-2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; ban hành nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; xây dựng, hướng dẫn phương án sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính...

Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương trình bày báo cáo sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương trình bày báo cáo sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy đã kịp thời triển khai, cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác cán bộ; thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng và nâng cao chất lượng, gắn với việc chuẩn bị trước một bước công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. 

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, nền nếp. Các địa phương đã tổ chức tốt việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị trong tình hình hiện nay. 

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phối hợp tham mưu xây dựng và triển khai tích cực kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX- năm 2024. Thường xuyên coi trọng công tác sơ kết, tổng kết thực tiễn, tổ chức hội thảo, tọa đàm và triển khai nghiên cứu các đề tài khoa học về công tác tổ chức xây dựng Đảng…

Báo cáo cũng nêu những mặt còn hạn chế; đúc rút những bài học kinh nghiệm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Trong không dân chủ, trách nhiệm, đại diện thường trực, ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy sôi nổi phát biểu ý kiến tham luận. Các ý kiến thống nhất với báo cáo, bổ sung làm rõ thêm một số kết quả nổi bật, đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ và kiến nghị, đề xuất biện pháp tháo gỡ. Đại diện ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy đã giới thiệu nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo trong công tác tổ chức xây dựng Đảng ở địa phương. 

Các đại biểu sôi nổi tham luận tại Hội nghị.

Các đại biểu sôi nổi tham luận tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của 11 ban tổ chức tỉnh, thành ủy khu vực miền Nam. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hoàn thành khối lượng lớn công việc đề ra. Từ đầu năm đến nay, đã hoàn thành 5/18 đề án trong Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị; tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Ngành đã hoàn thành 95 đề án, nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng chí Mai Văn Chính cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm, đồng thời nhấn mạnh việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong 6 tháng cuối năm, trong đó chú trọng quán triệt nguyên tắc “3 không”: “Không nói không, không nói khó, không nói có nhưng không làm”.

Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí Mai Văn Chính đề nghị các tỉnh ủy thành ủy, ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy cần nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra. Đồng thời, tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tập trung một số nhiệm vụ sau:

Một là, tập trung tham mưu hoàn thành các đề án, nhiệm vụ theo Chương trình năm 2024; chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Ở Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tham mưu Bộ Chính trị trình Hội nghị Trung ương 10: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV; rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV; quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV; thông qua báo cáo xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2025-2030 và báo cáo tổng kết thi hành Điều lệ Đảng; thông qua sửa đổi, bổ sung Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương về ban hành quy chế bầu cử trong Đảng.

Hai là, triển khai quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14-6-2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; sau Hội nghị quán triệt, đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn gửi ý kiến về một số nội dung cần phải hướng dẫn cụ thể về Ban Tổ chức Trung ương, để tạo kiện thuận lợi nhất cho công tác chuẩn bị đại hội. Thực hiện tổ chức các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với cán bộ quy hoạch; quan tâm công tác luân chuyển cán bộ. Các tỉnh, thành phố rà soát việc thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, việc xây dựng quy chế làm việc, ban hành kế hoạch hành động, phân công rõ nhiệm vụ. Rà soát bổ sung quy hoạch, chuẩn bị phương hướng, phương án nhân sự gắn với kiện toàn trước mắt công tác cán bộ.

Ba là, tham mưu hoàn thành 8 đề án công tác tổ chức xây dựng Đảng theo Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đề án theo chương trình công tác của cấp ủy các cấp, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Bốn là, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, như Kết luận số 21-KL/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW, Nghị quyết số 28-NQ/TW, Quy định số 144-QĐ/TW, Quy định số 148-QĐ/TW... Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ thường xuyên, tiếp tục tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác và quy chế làm việc của cấp ủy; sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tham mưu công tác nhân sự thường xuyên bảo đảm kịp thời, đúng quy định. Tiếp tục đẩy mạnh công tác củng cố, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Tiếp tục nắm chắc tình hình, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Coi trọng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, bổ sung lý luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, hưởng ứng tích cực Giải Búa liềm vàng lần thứ IX-2024. Tiếp tục đổi mới nề lối phong cách làm việc, tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị.

* Chiều cùng ngày, tại TP. Hồ Chí Minh, Cụm thi đua số 4 Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua - khen thưởng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, với sự tham gia đầy đủ các thành viên là ban tổ chức 11 tỉnh ủy, thành ủy trong cụm, gồm: TP. Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An và Tiền Giang.

Đồng chí Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh dự. 

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác thi đua Cụm thi đua số 4

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác thi đua Cụm thi đua số 4

Thực hiện Chương trình, Kế hoạch thi đua của Ngành, Cụm thi đua số 4 đã sớm xây dựng Quy chế hoạt động và kế hoạch triển khai phong trào thi đua năm 2024 với chủ đề: "Cán bộ, công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đoàn kết, nỗ lực, chung sức, đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”. Để thực hiện tốt phong trào thi đua, các đơn vị trong cụm thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện kịp thời, bảo đảm công tác lãnh đạo, điều hành hoạt động thi đua của cụm theo đúng quy chế thi đua của Ngành. Các đơn vị thành viên đều ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua tại địa phương mình, đề ra chỉ tiêu thi đua, tập trung vào các nhóm giải pháp thiết thực, khả thi, nhằm thực hiện hiệu quả công tác thi đua - khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản, quy định, hướng dẫn về công tác thi đua của Trung ương, của Ngành và của tỉnh, thành phố.

Bên cạnh kết quả đạt được, kết quả thực hiện phong trào còn những hạn chế: Công tác phối hợp giữa các địa phương, đơn vị, có lúc, có nơi chưa chặt chẽ; công tác chuyên môn có lúc, có việc chưa đạt hiệu quả cao, tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm; công tác phát triển đảng viên mới còn đạt thấp; chất lượng một số phong trào thi đua còn hạn chế…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính ghi nhận, biểu dương kết quả thi đua của Cụm thi đua số 4 đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, han chế cần khắc phục. Đồng chí đề nghị các cụm và các thành viên trong cụm cần có những biện pháp cụ thể, hữu hiệu để khắc phục nhanh những hạn chế; tinh thần chung là hoàn thành tốt các nhiệm vụ thi đua đã đề ra; đồng thời tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Mai Văn Chính lưu ý, ngay sau Hội nghị này, ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy  rà soát các chỉ tiêu để tập trung thực hiện; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra. Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; chú trọng việc cụ thể hóa tại địa phương và quan tâm thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xác định nguyên nhân chủ yếu là do thiếu tu dưỡng, rèn luyện - cần quán triệt sâu sắc vấn đề này.

Đồng chí Mai Văn Chính đề nghị các thành viên trong cụm thi đua thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, chú trọng nhân rộng các điển hình tiên tiến; khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu. Toàn Cụm thi đua số 4 đẩy mạnh phong trào thi đua, tạo chuyển biến mạnh mẽ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất