Hậu Giang: Hội nghị triển khai tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Việc nghiên cứu, học tập nội dung các bài viết, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư trong tác phẩm là hết sức quan trọng và cấp thiết

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 213 điểm cầu trong toàn tỉnh với hơn 14.000 đại biểu tham dự. Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hội nghị được tổ chức nhằm quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên những nội dung cốt lõi trong các bài viết, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư về nguyên tắc kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển tỉnh nhà trong tình hình mới.

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư ra mắt dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tác phẩm đã tuyển chọn ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và của chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo Đảng, mà đứng đầu của đồng chí Tổng Bí thư. Tác phẩm không chỉ thể hiện rõ tư duy lý luận, nhận thức sâu sắc của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời khẳng định sự quan tâm sâu sắc, quyết tâm của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư đối với những nhiệm vụ trọng yếu của Đảng để xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò tiền phong.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang phát biểu tại Hội nghị.

Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán, kiên định và sự phát triển sáng tạo hoàn thiện tư duy lý luận, nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn, thể hiện tầm cao lý luận, đúc kết thực tiễn sâu sắc những sáng tạo mang dấu ấn của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam theo nguyên tắc kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.  

Do vậy, việc nghiên cứu, học tập nội dung các bài viết, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư trong tác phẩm là hết sức quan trọng và cấp thiết. Đây là cơ hội để chúng ta tự soi, tự sửa mình, để “cảnh giác trước mọi cám dỗ về danh lợi, vật chất, tiền tài, tránh rơi vào vũng bùn của chủ nghĩa cá nhân ích kỷ”, củng cố vững chắc niềm tin và lý luận cách mạng cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, để xây dựng và chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị nước ta ngày càng vững mạnh.

Với mục đích và ý nghĩa đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy mong muốn thông qua phổ biến, việc quán triệt của các diễn giả sẽ giúp cho cán bộ, đảng viên trong tỉnh hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa và giá trị 2 tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ đó giúp cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong tỉnh cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động và quyết tâm thực hiện, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức tu dưỡng, rèn luyện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; góp phần thực hiện thành công CNXH ở Việt Nam nói chung, tỉnh Hậu Giang nói riêng.

“Đối với cán bộ, đảng viên dự Hội nghị, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc trong học tập; tập trung nghiên cứu, lắng nghe đồng thời, tự liên hệ với thực tiễn địa phương, đơn vị công tác để tự tổng kết thực tiễn, xác định kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ, giải pháp tu dưỡng, rèn luyện cả về tư tưởng chinh trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới” – đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhấn mạnh. 
Tiến sĩ Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương triển khai nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

TS. Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương triển khai nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy triển khai Thông báo nhanh một số kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Tiếp theo, các đại biểu được nghe TS. Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương triển khai nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. GS, TS. Trần Văn Phòng, Giảng viên cao cấp, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Học vện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh triển khai chuyên đề “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Phát biểu bế mạc tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, sau Hội nghị này, với niềm tin, khí thế, động lực mới, toàn Đảng bộ tỉnh tiếp tục nghiên cứu quán triệt, triển khai, vận dụng sáng tạo những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm về việc đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc và quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đến cuối nhiệm kỳ Đại hội XIII. Toàn Đảng bộ phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa; năng động, sáng tạo, sáng suốt nắm bắt mọi thời cơ, thuận lợi; vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức; hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra. 

Để việc học tập, nghiên cứu tác phẩm của Tổng Bí thư đạt kết quả cao nhất, trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tỉnh Hậu Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 169-KH/TU, ngày 30-3-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm. Tỉnh tổ chức triển khai sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm đưa các nội dung tác phẩm thấm sâu đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tạo ý chí thống nhất về nhận thức, hành động theo phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc; trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất