Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII (lớp thứ hai)

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Lễ bế giảng.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Lễ bế giảng.

Chúc mừng 54 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đã hoàn thành tốt chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, phát biểu tại Lễ bế giảng, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh: Chỉ còn hơn 2 năm để chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh và phức tạp. Ở trong nước, chặng đường 40 năm Đổi mới mang lại nhiều thành tựu quan trọng, tạo cơ hội để thực hiện các mục tiêu phát triển tiếp theo. Tuy nhiên, chúng ta cũng đứng trước một số khó khăn, thách thức nội tại, một số phát sinh mới phức tạp. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng phải khẩn trương nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực tận dụng thời gian, tận dụng cơ hội để tạo được nền tảng vững chắc về mọi mặt, góp phần cho thành công của Đại hội.

9 chuyên đề tại Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức vừa có tính thực tiễn, vừa mang tính lý luận và chiến lược. Các báo cáo viên là những đồng chí giữ trọng trách của Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực. Lớp học ngắn nhưng cũng là cơ hội để các đồng chí có một khoảng thời gian để lắng đọng, để tư duy thêm về đường lối, con đường phát triển của đất nước và sự góp phần của cá nhân mình. "Tôi cũng thấy không khí rất vui tươi, chia sẻ chan hòa tình đồng chí, đồng đội của lớp và tôi nghĩ rằng, điều này cũng góp phần để động viên các đồng chí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sắp tới, rèn luyện bản lĩnh chính trị, gương mẫu không ngại khó khăn, thử thách và sẵn sàng nhận nhiệm vụ, chủ động xử lý các vấn đề gặp phải có hiệu quả để thúc đẩy cho sự phát triển của địa phương, của cơ quan, đơn vị mình và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó" - đồng chí Trương Thị Mai nói.

Báo cáo tổng kết lớp học do PGS, TS. Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày cho biết, sau 5 ngày học tập (từ ngày 11-9 đến 15-9), 54 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng được bồi dưỡng, cập nhật 9 chuyên đề trong đó có 8 chuyên đề trong nước và 1 chuyên đề quốc tế. Các chuyên đề đều là những vấn đề chiến lược, trọng yếu, vừa cơ bản, vừa cấp bách của đất nước ta trong giai đoạn hiện nay, bao gồm các vấn đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước và pháp quyền, xây dựng hệ thống pháp luật trong tình hình mới; về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược quốc phòng, chiến lược an ninh quốc gia; về công tác đối ngoại trong tình hình mới; về công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận phục vụ hoàn thiện đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nội dung của các chuyên đề được cập nhật, gắn kết những vấn đề lý luận với thực tiễn mới nhất của đất nước và thế giới, bám sát tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ từ đầu nhiệm kỳ đến nay và một chuyên đề quốc tế do chuyên gia Đảng bạn báo cáo kinh nghiệm về cải cách tổ chức, bộ máy của Đảng và Nhà nước.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất