Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành Hội nghị.

Các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Quân ủy Trung ương, lãnh đạo chủ chốt các cơ quan Bộ Quốc phòng dự Hội nghị.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú và các Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng; Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, cùng lãnh đạo các ban đảng, Văn phòng Trung ương Đảng.

Giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2023, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; kịp thời chỉ đạo nghiên cứu, điều chỉnh nội dung huấn luyện, đào tạo, phương án tác chiến, công tác bảo đảm gắn với xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần trong Quân đội.

Quân đội luôn giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” và khu vực phòng thủ vững chắc; thực hiện nhiệm vụ kết hợp quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm...

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “Ba đột phá” và nhiệm vụ, giải pháp “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng”; lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; triển khai hiệu quả các nghị quyết, chương trình, đề án về công nghiệp quốc phòng...

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; Quân đội vững mạnh về chính trị; tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn đề cao trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Các cấp ủy, tổ chức đảng chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được giữ vững và tăng cường; công tác phát triển đảng đã gắn với công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, sàng lọc đội ngũ đảng viên...

Điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh

Năm 2024, trên cơ sở phân tích sâu sắc tình hình khu vực, thế giới, trong nước, Quân ủy Trung ương xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc...

Quân ủy Trung ương chỉ đạo phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng theo các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh các vùng và địa bàn trọng điểm...

Quân ủy Trung ương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện “Ba đột phá” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và chủ đề năm 2024 “Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh”; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án, quy hoạch về hậu cần kỹ thuật và công nghiệp quốc phòng; triển khai các chương trình, đề án, dự án trọng điểm và công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh...

Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế, phòng, chống tội phạm các cấp trong Quân đội đến năm 2030, định hướng 2045; Đề án Phòng, chống tiêu cực, tham nhũng lãng phí trong Quân đội…

Về lãnh đạo xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, Quân đội vững mạnh về chính trị, Quân ủy Trung ương tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, học tập, đường lối, quan điểm, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, nhất là các nghị quyết, kết luận về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp triển khai chặt chẽ, hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; tổ chức tốt Đại hội thi đua quyết thắng các cấp giai đoạn 2019-2024 và Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ XI; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”; tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội và phòng chống hiệu quả các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; triển khai thực hiện nghiêm quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp quản lý, chỉ huy, điều hành bảo đảm khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả có hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch về công tác chính trị, tư tưởng, văn hóa, văn nghệ, báo chí tuyên truyền.

Xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị.

Kết luận tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương, đánh giá cao những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2023 của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Tổng Bí thư nêu rõ, năm 2024 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ Quân đội. Đây cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn, trong đó có kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân trong bối cảnh dự báo khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, Quân ủy Trung ương cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; triển khai chặt chẽ, hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đồng bộ với các chiến lược trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng và các Nghị quyết về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 Vùng kinh tế của đất nước.

“Nâng cao năng lực dự báo chiến lược, nắm chắc tình hình tham mưu với Đảng, Nhà nước các đối sách thích hợp để bảo vệ vững chắc Tổ quốc, tuyệt đối không được chủ quan, mất cảnh giác, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục tham mưu ban hành các chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật về quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; chú ý tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thật tốt khâu triển khai thực hiện để nhanh chóng đưa các chủ trương, chính sách về quân sự, quốc phòng vào thực tiễn cuộc sống. Đây không chỉ là vấn đề trước mắt mà là vấn đề lâu dài, mang tính chiến lược”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư đề nghị, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội; thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Quyết liệt thực hiện việc điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội năm 2024 với yêu cầu tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, để đến năm 2025 cơ bản hoàn thành mục tiêu “tinh, gọn, mạnh", tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Quá trình thực hiện phải chặt chẽ, chắc chắn, không chủ quan, nóng vội. Việc điều chỉnh tổ chức phải tạo được niềm tin, khí thế, sức mạnh mới để Quân đội hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Về xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, làm mẫu về mọi mặt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Quân ủy Trung ương cần đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh; chỉ đạo làm tốt công tác cán bộ ở tất cả các khâu, các bước để chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp; thực hiện nghiêm Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy. Bởi, thực hiện tốt, đầy đủ, đúng đắn nguyên tắc tập trung dân chủ là "chìa khóa vạn năng” tạo nên sức mạnh của tổ chức; là “vũ khí sắc bén” để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng theo đúng tinh thần Kết luận của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo, góp phần tạo lập thế cân bằng chiến lược trong quan hệ với các đối tác, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, ngăn ngừa từ sớm, từ xa, mọi nguy cơ chiến tranh, xung đột. Quân đội cần tham gia tích cực, có trách nhiệm hơn nữa vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, hỗ trợ nhân đạo, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thảm họa, khắc phục hậu quả chiến tranh; tăng cường trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau giữa Quân đội ta và quân đội các nước; tổ chức tốt Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ hai vào tháng 12-2024.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, tập trung quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, nhất là các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Công tác chính sách hậu phương, các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ phải thực hiện tốt. Tham mưu đề xuất chế độ, chính sách phục vụ điều chỉnh tổ chức lực lượng và chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang, bảo đảm tương xứng với hoạt động lao động đặc biệt của bộ đội...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất