Bắc Giang sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp - Kết quả, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm
Toàn cảnh buổi Tọa đàm.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Trình bày đề dẫn tại Tọa đàm đồng chí Nguyễn Công Dũng nhấn mạnh, Tọa đàm là dịp để cùng phân tích, làm rõ thêm bối cảnh, tình hình, những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng các cấp. Đồng thời phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm quý từ thực tiễn để tuyên truyền tới các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị và toàn dân hướng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.

Thông qua Tọa đàm khẳng định vai trò lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời hiến kế cho cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị trong tỉnh những giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII.

Các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ một số nội dung chính sau:

Một là, tập trung phân tích, đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, đề án, kế hoạch, kết luận để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Hai là, đánh giá những điểm mới, sáng tạo, những giải pháp đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo đưa nhanh nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống. Về đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, thực hiện các quy định của Đảng về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới theo tinh thần Chỉ thị số 26 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ba là, phân tích, đánh giá thành tựu nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhất là thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm mang tính giải pháp đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thực sự vững mạnh; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để tập trung xây dựng môi trường kinh tế, môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm khuyến khích phát triển tất cả các thành phần kinh tế, nhất là thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ; tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, các khu công nghiệp, đô thị, du lịch, hạ tầng giáo dục và y tế, công nghệ thông tin - công nghệ số; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.

Bốn là, trên cơ sở đánh giá kết quả, thành tựu đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn nửa nhiệm kỳ lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là những bài học kinh nghiệm trong đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy; kinh nghiệm trong đổi mới, nâng cao tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần “3 dám” (dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung), “3 hơn” (quyết liệt hơn, linh hoạt hơn, hiệu quả hơn) và “5 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả) trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Năm là, hiến kế, đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện tốt các định hướng phát triển, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025 do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các chỉ thị, đề án, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX đã ban hành, qua đó phấn đấu để tỉnh Bắc Giang giữ vững vị trí trong nhóm 12 tỉnh đứng đầu cả nước về quy mô GRDP (Nghị quyết Đại hội đề ra mục tiêu phấn đấu Bắc Giang nằm trong nhóm 15 tỉnh đứng đầu cả nước về quy mô GRD).

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Tọa đàm.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Tọa đàm.

Phát biểu tại Tọa đàm, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, buổi tọa đàm góp phần phân tích, làm rõ bối cảnh, tình hình trong nửa nhiệm kỳ đầu thực hiện Nghị quyết; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh Bắc Giang để đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện và đáng mừng trên nhiều lĩnh vực. Đồng thời, phân tích nguyên nhân còn hạn chế, kinh nghiệm để tuyên truyền rộng rãi tới các cấp, đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh; tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị và toàn dân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phan Xuân Thủy cũng đánh giá cao hợp tác truyền thông linh hoạt, sáng tạo để tạo sự lan tỏa đưa nghị quyết vào cuộc sống của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Báo Bắc Giang nhằm tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh Bắc Giang đến các tầng lớp nhân dân. Đây cũng là hình thức đa dạng hóa công tác tuyên truyền, quán triệt, lan tỏa nghị quyết theo hướng đổi mới, tích cực, hiệu quả.

Những giải pháp, kiến nghị tại Tọa đàm sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp của tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Kết quả của Tọa đàm cũng là cơ sở để Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương tham khảo về công tác tuyên truyền, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, từ đó Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có những định hướng thông tin tuyên truyền về nội dung này một cách thiết thực nhất. 

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang phát biểu tại Tọa đàm.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang phát biểu tại Tọa đàm.

Phát biểu kết luận tại Tọa đàm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, nhìn lại nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh, mặc dù trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự quyết tâm, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; Bắc Giang đã kịp thời có ứng phó phù hợp và nhanh chóng kiểm soát dịch COVID-19, đồng thời thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiều chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XIX đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Trong tổng số 11 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, với 28 chỉ tiêu thành phần, có 6 chỉ tiêu thành phần đạt và vượt; 19 chỉ tiêu thành phần đạt mục tiêu theo tiến độ.

Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật, nhiều chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đứng thứ nhất và nằm trong nhóm các tỉnh đứng đầu cả nước. Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021-2023 ước đạt 14%/năm, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, đứng đầu cả nước; quy mô GRDP năm 2023 vươn lên thứ 12 cả nước, vượt mục tiêu đề ra... 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp được nâng lên; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc. Hình ảnh, vị thế của tỉnh tiếp tục được khẳng định và nâng lên tầm cao mới.

Đồng chí cũng lưu ý, với những thuận lợi và khó khăn đan xen, nhìn lại nửa nhiệm kỳ qua, Bắc Giang vẫn còn những hạn chế, đó là: Về phát triển kinh tế, trong các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, còn 3 chỉ tiêu thành phần đạt thấp, cần phải nỗ lực tập trung cao mới có thể hoàn thành. Kinh tế tăng trưởng cao song chất lượng tăng trưởng cải thiện chậm... 

Đồng chí khẳng định, các ý kiến phát biểu đã đi sâu phân tích, làm nổi bật hơn bức tranh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác quốc phòng, an ninh của tỉnh sau nửa nhiệm kỳ; những vấn đề tồn tại, vướng mắc, khó khăn trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; chia sẻ những bài học kinh nghiệm, cách làm mới, hiệu quả; đồng thời đề xuất, kiến nghị một số nội dung, là những vấn đề thực tiễn đang đặt ra ở ngành, địa phương, đơn vị mình. Thay mặt Tỉnh ủy, đồng chí ghi nhận, hoan nghênh, đánh giá cao sự tập trung, tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu. Tỉnh ủy tiếp thu những ý kiến của các đồng chí để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trên các mặt công tác trong thời gian tới. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất