Đảng bộ tỉnh Long An: Những kết quả nổi bật trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023

Nguyễn Thanh Hải Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An

Đồng chí Nguyễn Văn Được - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, ngày 12 tháng 01 năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Văn Được - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, ngày 12-1-2024.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tham gia 7 hội nghị triển khai, quán triệt của Trung ương; tổ chức 1 hội nghị trực tuyến triển khai văn bản của Trung ương, của tỉnh; ban hành 15 văn bản cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận, quy định, chỉ thị của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Trong năm, Đảng bộ tỉnh đã triển khai hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tiêu biểu như: Hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý và tổ chức đảng, đảng viên năm 2022; tổng kết Đề án 02-ĐA/TU, ngày 29-12-2017 của Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; hoàn thành Đề án thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031; phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác cán bộ và sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 15-4-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Chương trình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp của tỉnh; tham mưu theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện tốt việc thực hiện chỉ tiêu về kết nạp đảng viên và tỷ lệ tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25-2-2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ đối với 5 đơn vị, địa phương; kịp thời sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức đảng tại các cơ quan cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc cấp ủy cấp huyện; xây dựng, xin ý kiến Ban Tổ chức Trung ương về Bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Kết luận số 35-KL/TW, ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị; quán triệt, triển khai và ban hành hướng dẫn thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 4-10-2023 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW ngày 10-11-2023 của Ban Tổ chức Trung ương về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh tiếp tục được coi trọng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo sát sao việc tổ chức thực hiện, nhất là việc theo dõi, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 1-12-2021 của Bộ Chính trị. Kịp thời kiện toàn và ban hành quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; thành lập đoàn khảo sát đối với một số địa phương về công tác sắp xếp lại các tổ chức đảng trực thuộc cấp ủy cấp huyện, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW và công tác kết nạp đảng viên của các địa phương, đơn vị. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết, Kết luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; ban hành kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, chú trọng công tác chính trị tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ của hệ thống chính trị; quan tâm phối hợp công tác kiểm tra, giám sát; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, nhất là đối với công tác cán bộ; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân; thực hiệt tốt việc lấy phiếu nhận diện các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác xây dựng Đảng tại Huyện ủy Đức Huệ (Long An), ngày 6 tháng 12 năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác xây dựng Đảng tại Huyện ủy Đức Huệ (Long An), ngày 6-12 2023.

Các cấp ủy tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kết luận số 40-KL/TW, ngày 18-7-2022 cùa Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026; tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 81-KH/TƯ, ngày 11-11-2022 về quán lý tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị tỉnh giai đoạn 2022-2026 và Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 11-11-2022 của Ban Thường vụ Tình ủy về quản lý biên chế trong hệ thống chính trị tỉnh năm 2023. Trong đó, đã hoàn thành giao biên chế cho các cơ quan khối đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, huyện; ban hành triển khai 6/6 Đề án thi tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng đối với công chức, viên chức khối đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; tiếp nhận vào làm công chức cấp huyện trở lên đối với 19 trường hợp; phối hợp triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 theo Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tiếp tục theo dõi, hướng dẫn việc triển khai thực hiện các quyết định ban hành tạm thời vị trí việc làm cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Trong công tác cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác sắp xếp, kiện toàn nhân sự chủ chốt cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Trong năm 2023, đã thực hiện điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cứ đối với 40 đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; đồng thời tham mưu kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; cho ý kiến về công tác cán bộ ở các địa phương, cơ quan, đơn vị theo phân cấp quản lý cán bộ 85 trường hợp; phối hợp theo dõi, tham mưu nhân sự trước trong và sau Đại hội Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2023-2028; triển khai, quán triệt, theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị tỉnh năm 2023.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được triển khai theo đúng Kế hoạch và Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy về Chương trình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp, nông nghiệp tỉnh. Năm 2023, toàn tỉnh cử 1.254 lượt cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, làm tốt công tác theo dõi, đôn đốc việc đào tạo sau đại học cho cán bộ, công chức, viên chức đào tạo trong nước, kế hoạch đào tạo nguồn cán bộ trẻ, chuyên gia của tỉnh; triển khai việc thí điểm đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho nguồn cán bộ trẻ của tỉnh…

Công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên theo Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới tiếp tục được chú trọng; có 19/19 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh ban hành kế hoạch cụ thể hóa và tổ chức thực hiện. Qua triển khai thực hiện đạt được một số kết quả nổi bật như: Hoàn thành chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên theo Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 8-3-2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước; triển khai thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt theo tổ đảng theo Hướng dẫn số 03-HD/TW, ngày 27-12-2022 của Ban Bí thư; triển khai thực hiện mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”; dự thảo Đề án xây dựng, củng cố tổ chức đảng, kết nạp đảng viên doanh nghiệp ngoài nhà nước; theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả công tác kết nạp đảng viên, góp phần hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023. Các cấp ủy tiếp tục triển khai thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tổng hợp, theo dõi tình hình cấp ủy viên, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng cấp tỉnh dự sinh hoạt chi bộ ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổng hợp báo cáo kết quả rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo tinh thần Chi thị số 28- CT/TW, ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư; thực hiện tốt chủ trương tăng thêm cấp ủy viên là cán bộ bộ đội biên phòng tham gia cấp ủy cấp xã, cấp huyện biên giới, hảỉ đảo; xây dựng phần mềm sổ tay đảng viên. Công tác theo dõi, hướng dẫn thực hiện công tác nghiệp vụ đảng viên và đôn đốc kết nạp đảng viên tiếp tục được quan tâm thực hiện. Tính đến ngày 15-11-2023, toàn tỉnh kết nạp 1.617/1.550 đảng viên, đạt 104,32% chỉ tiêu Nghị quyết năm 2023; lũy kế từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến cuối năm 2023 đã kết nạp 5.816/6.300 đảng viên, đạt tỷ lệ 92,31% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh.

Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023.

Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 8-2-2022 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; thực hiện một số nội dung trong công tác rà soát, thẩm tra, xác minh và thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên; ban hành kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ theo quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng “Giải Búa liềm vàng” tỉnh Long An năm 2023; chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền theo Kế hoạch số 114-KH/BTCTW ngày 21-4-2023 của Ban Tổ chức Trung ương “Thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 gắn với các sự kiện chính trị trong năm, trọng tâm là triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Qua đó, tạo niềm tin, khí thế, động lực mới thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất