Long An: 10 kết quả nổi bật trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023
Đồng chí Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An (thứ 2 hàng đầu, bên trái qua) tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024 sáng ngày 12-1-2024.

Đồng chí Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An (thứ 2 hàng đầu, bên trái qua) tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024 sáng ngày 12-1-2024.

1. Tập trung tham mưu triển khai, quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Toàn Ngành hoàn thành chương trình làm việc của Tỉnh ủy, BTVTU, cấp ủy các cấp trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng. Ban Tổ chức Tỉnh ủy (BTCTU) tổ chức triển khai, thực hiện, hoàn thành 29/29 nhiệm vụ được giao theo chương trình, kế hoạch công tác đề ra và các nhiệm vụ được Thường trực Tỉnh ủy, BTVTU phân công; tham mưu ban hành 15 văn bản và chủ trì ban hành 5 hướng dẫn về công tác Tổ chức xây dựng Đảng, góp phần thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng. Toàn Ngành tập trung tham mưu, theo dõi, đôn đốc, triển khai, thực hiện đạt và vượt 2 chỉ tiêu nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023. Kết nạp 1.642/1.550 đảng viên, đạt 105,93% so với chỉ tiêu NQ Tỉnh ủy năm 2023; tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp 5.841/6.300 ĐV, đạt 92,71% so với NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đảng viên ước đạt trên 95%, vượt chỉ tiêu 90%. 

2. Toàn Ngành tập trung tham mưu cấp ủy báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng gắn với sơ kết 5 năm thực hiện NQ số 26-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII về công tác cán bộ và sơ kết 2 năm thực hiện NQ số 12-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Chương trình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp của tỉnh. Hầu hết chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra đều đạt, vượt và có kết quả tích cực. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên, bảo đảm tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm; có 15/15 bí thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương; cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh trẻ dưới 40 tuổi là 18,18%; cấp huyện 13,64%, cấp xã 51,89%. Chỉ số thành phần của chỉ số cải cách hành chính về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đạt 88,08% so với năm 2019 là 80,35%. 

Đồng chí Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị.

3. Tham mưu điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ngày càng chặt chẽ hơn, đúng quy định. BTVTU tham mưu quy trình kiện toàn ủy viên BTVTU, ủy viên BCH, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham mưu điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử với 40 lượt cán bộ thuộc diện BTVTU quản lý; kịp thời cho ý kiến về công tác cán bộ ở các địa phương, cơ quan, đơn vị theo phân cấp quản lý cán bộ 85 trường hợp. Tham mưu quy trình giới thiệu Ủy viên BCH Trung ương khóa XIV và phê duyệt bổ sung quy hoạch 32 lượt cán bộ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tham mưu triển khai, cụ thể hóa, thực hiện kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong hệ thống chính trị tỉnh theo Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 2-2-2023 của Bộ Chính trị. Kết quả, hầu hết cán bộ có phiếu tín nhiệm cao, chưa có trường hợp cán bộ tín nhiệm thấp thuộc diện phải điều chỉnh.

4. Tham mưu cấp ủy tuyên truyền, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tổ chức xây dựng, chỉnh đốn Đảng với nhiều nội dung phong phú, hình thức phù hợp gắn với các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có trách nhiệm cao trong việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng, phấn đấu rèn luyện năm 2023 gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quy định về nêu gương; hầu hết các tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đều được khắc phục. Việc lấy phiếu nhận diện 82 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đi vào nền nếp và đạt hiệu quả.

5. Tập trung tham mưu BTVTU, cấp ủy các cấp tập trung củng cố, xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên theo NQ số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2021 của BCH Trung ương (khóa XIII). Tham mưu sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng tại cơ quan cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc cấp ủy cấp huyện; triển khai thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt theo tổ đảng theo Hướng dẫn số 03-HD/TW, ngày 27-12-2022 của Ban Bí thư; chuyển giao tổ chức đảng, dảng viên theo Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 8-3-2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước. Các cấp ủy quan tâm thành lập 6 TCCSĐ loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước. Nhiều địa phương, đơn vị có cách làm hay, hiệu quả để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề; triển khai, thực hiện mô hình Chi bộ bốn tốt, Đảng bộ cơ sở bốn tốt. Qua đó, đã góp phần tạo sự chuyển biến trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, chất lượng đội ngũ đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Được - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An trao bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương cho đồng chí Lê Thanh Nghiêm - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An.

Đồng chí Nguyễn Văn Được - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An trao Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương cho đồng chí Lê Thanh Nghiêm - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An.

6. Phối hợp triển khai, hoàn thành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023; cử 179 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị; 488 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị; tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy cấp tỉnh với 40 đồng chí; 5 lớp nguồn quy hoạch cấp ủy cấp huyện nhiệm kỳ 2025-2030 với hơn 400 đồng chí; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính 60 đồng chí; chuyên viên cao cấp 7 đồng chí; các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với chức danh 19 đồng chí; cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 1, 2 là 16 đồng chí; cử 6 cán bộ tham gia bồi dưỡng trung hạn, ngắn hạn ở nước ngoài theo yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương; tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo nguồn cán bộ trẻ, chuyên gia của tỉnh; phê duyệt bổ sung danh sách đào tạo sau đại học giai đoạn 2022-2026 Ngành Y tế 388 trường hợp; cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ nguồn, đào tạo chuyên gia các ngành kỹ thuật khoa học, công nghệ, kiến trúc 22 trường hợp, trong đó có 6 tiến sĩ.

7. Tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 8-2-2022 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW, ngày 5-8-2022 về thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh. Tập trung thẩm tra, xác minh, tham mưu kết luận về tiêu chuẩn chính trị theo thẩm quyền phục vụ công tác cán bộ, đảng viên bảo đảm kỹ lưỡng, cẩn trọng, khách quan, đúng quy định. Phối hợp nắm tình hình nội bộ các cơ quan, đơn vị, địa phương; theo dõi cán bộ diện BTVTU quản lý đi nước ngoài theo quy định; kết quả theo dõi cho thấy, cán bộ của tỉnh đi công tác nước ngoài bảo đảm thực hiện đúng quy định, chưa phát hiện trường hợp cán bộ hợp tác, nhận tài trợ, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài. Trong năm 2023, BTC cấp ủy các cấp phối hợp công an và các cơ quan liên quan tham gia ý kiến, đề xuất danh mục cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật; thường xuyên trao đổi, hỗ trợ về nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

8. Công tác chính sách cán bộ được quan tâm thực hiện thường xuyên, kịp thời, chu đáo. Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ được kiện toàn và chất lượng được nâng lên. Trong năm 2023, có 395 lượt cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý được khám sức khỏe định kỳ; tư vấn sức khỏe cho 83 lượt cán bộ; tổ chức 89 cán bộ nghỉ hưu thuộc diện BTVTU quản lý đi nghỉ dưỡng bảo đảm an toàn, chu đáo. Kịp thời tham mưu nâng bậc lương, phụ cấp, nâng ngạch hơn 765 trường hợp, trong đó có 51 trường hợp nâng lương trước hạn. Tham mưu trao tặng, truy tặng 1.205 Huy hiệu Đảng, trong đó trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho 2 đồng chí và Huy hiệu 75 năm tuổi đảng cho 4 đồng chí.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An tặng giấy khen và hoa cho đại diện các tập thể có thành tích cao trong năm 2023.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An tặng Giấy khen và hoa cho đại diện các tập thể có thành tích cao trong năm 2023.

9. Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, Báo Long An đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023. Chất lượng, nội dung Trang thông tin điện tử của BTCTU được cải thiện, trong năm 2023 đăng 51 tin, bài với 55 hình ảnh, có 51.359 lượt truy cập, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về tổ chức xây dựng Đảng được quan tâm. BTCTU tham mưu, báo cáo tham luận trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng có chất lượng phục vụ các đề tài, hội thảo khoa học do Ban Tổ chức Trung ương, tỉnh tổ chức. Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh” và thực hiện các đề tài khoa học cấp cơ sở, cấp tỉnh trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng.

10. Công tác kiểm tra, giám sát công tác tổ chức xây dựng Đảng được quan tâm thực hiện. Trong năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiến hành giám sát BTVTU về công tác cán bộ; BTVTU giám sát việc lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25-2-2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ đối với 4 BTV cấp ủy cấp huyện, đồng chí bí thư cấp ủy và 1 đảng ủy cơ sở; BTCTU kiểm tra công tác tổ chức xây dựng Đảng và khảo sát công tác kết nạp đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát giúp BTC cấp ủy nhận diện, tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm bảo đảm thực hiện công tác tổ chức, cán bộ chặt chẽ, đúng quy định. BTCTU, BTC cấp ủy các cấp được củng cố, kiện toàn, tiếp tục đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong năm 2023, cán bộ, công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trở lên; có 4 BTC cấp ủy cấp huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; nghiêm túc thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11-7-2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất