Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang
Quang cảnh khai mạc Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang

Quang cảnh khai mạc Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang.

Sớm đưa Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững, đời sống người dân ngày càng thêm ấm no và hạnh phúc

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng… mà Đảng bộ, dân và quân tỉnh Hậu Giang đã đạt được trong 20 năm qua. Đồng thời, Chủ tịch nước cũng bày tỏ, tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, dân và quân Hậu Giang sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khát vọng phát triển, hành động quyết liệt để xây dựng, phát triển tỉnh Hậu Giang trở thành tỉnh khá trong khu vực và cả nước.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, cùng với việc thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương, các nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV đề ra, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Đảng bộ tỉnh quan tâm 6 vấn đề như sau:

Thứ nhất, quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong quá trình thực hiện phải luôn bám sát vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chi đạo của Trung ương, thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, sự quản lý Nhà nước thông qua luật pháp, nghị quyết của Quốc hội; quản lý, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện nghiêm 5 nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, 5 phương thức hoạt động của Đảng, coi trọng công tác xây dựng Đảng.

Thứ hai, thường xuyên làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đề cao sự gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu; giữ gìn, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ các cấp gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện; nâng cao năng lực thực thi của đội ngũ cán bộ và cá thể hóa trách nhiệm cá nhân. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt cùng với đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy thiết thực, trọng tâm, trọng điểm gắn với yêu cầu nhiệm vụ thực tế tại địa bàn cơ sở. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm. Tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra theo hướng tinh, gọn, trọng tâm, trọng điểm, khoa học. Nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ của cấp ủy, cơ quan đơn vị. Đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tập trung hướng về cơ sở. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử, xây dựng chính quyền vững mạnh, thân thiện.

Thứ ba, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tập trung thu hút đầu tư có chọn lọc các nhà đầu tư, phát huy các trụ cột kinh tế của tỉnh nhà theo hướng: công nghiêp hiện đại - nông nghiệp sinh thái - đô thị thông minh - du lịch chất lượng; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số gắn với đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo mục tiêu phát triển nhanh, hiệu quả bền vững, tập trung nguồn lực tài chính phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, tạo động lực gia tăng nhanh tỷ trọng cơ cấu kinh tế công nghiệp, dịch vụ. Huy động mọi nguồn lực, cả hệ thống chính trị, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hoàn thành vượt tiến độ công tác thu hồi đất, bồi hoàn, hỗ trợ tái định cư các dự án hạ tầng chiến lược, trọng điểm, tạo điều kiền để các dự án sớm triển khai, hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo động lực để phát triển kinh tế tinh nhà nhanh, bền vững. Đặc biệt quan tâm phát huy các lợi thế cạnh tranh của tỉnh, có chiến lược tận dụng tối đa lợi thế cạnh tranh từ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đang được triển khai trên địa bàn tỉnh.

Thứ tư, phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hậu Giang đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Chiến lược phát triển bền vững giáo dục và đào tạo tỉnh. Thường xuyên chăm sóc sức khỏe nhân dân; chăm lo chu đáo cho các gia đình chính sách, người có công; giải quyết tốt an sinh xã hội; nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, khoảng cách giàu nghèo; bảo đảm việc làm và thu nhập cho công nhân, người lao động; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Tăng cường quản lý, giữ vững kỷ cương xã hội hiệu quả, nghiêm minh.

Thứ năm, thường xuyên củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân”, bảo đảm ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Chủ động nắm, dự báo tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời xử lý tốt các vấn đề nảy sinh trên địa bàn; giải quyết từ gốc các vấn đề liên quan đến bảo đảm an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh dân tộc, an ninh kinh tế - xã hội, an ninh con người; phòng, chống tội phạm. Quan tâm công tác đối ngoại, hợp tác, ngoại giao kinh tế, tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của tỉnh Hậu Giang, tuyên truyền các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Thứ sáu, phải đặc biệt coi trọng công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, có giải pháp hiệu quả thích ứng an toàn với biến đổi khí hậu, phải biết bảo vệ môi trường, không đánh đổi môi trường để chạy theo phát triển kinh tế đơn thuần.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phải biểu chỉ đạo tại

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phải biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang.

Phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử vẻ vang của quê hương Hậu Giang anh hùng cùng với những thành tựu to lớn đạt được sau 20 năm thành lập tỉnh, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền, dân và quân tỉnh Hậu Giang sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, sớm đưa Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững, đời sống người dân Hậu Giang ngày càng thêm ấm no và hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2-4-2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các chương trình, nghị quyết, quy hoạch của Chính phủ về phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung, trong đó có Hậu Giang – Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết: Với tinh thần “Đổi mới, đột phá, quyết tâm, khát vọng”, Hậu Giang đã đạt được những kết quả ấn tượng trên tất cả các lĩnh vực, tăng trưởng kinh tế luôn ở tốp đầu cả nước, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên.

Đồng chí

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước.

Đồng chí Đồng Văn Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh ủy Hậu Giang phát biểu tại Lễ

Đồng chí Đồng Văn Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh ủy Hậu Giang phát biểu tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang.

Đảng bộ và cả hệ thống chính trị tỉnh Hậu Giang xin nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, đồng thời sẽ lãnh đạo cụ thể hóa vào các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác; nhất là gắn với lãnh đạo triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đồng thời chủ động, tích cực, sáng tạo trong triển khai thực hiện với phương châm “Hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất.

Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Hậu Giang xin hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn thử thách để đổi mới, hội nhập và phát triển toàn diện, tạo những bứt phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ðảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ðảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Để ghi nhận những thành tựu tỉnh Hậu Giang đạt được trong 20 năm qua, ngày 29-12-2023, Chủ tịch nước đã ký Quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang vì đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất