Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Hậu Giang

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy…

Theo báo cáo đánh giá, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong Đảng bộ được tăng cường và mang lại hiệu quả tích cực. Tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị; triển khai, học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tích cực lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; qua đó tạo chuyển biến tốt về tinh thần trách nhiệm, chủ động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và thực hiện tốt hơn chức trách nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc.

Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII. Việc triển khai, cụ thể hóa thực hiện nhanh hơn so với trước đây, nội dung sát thực tế, đảm bảo tính khả thi trong thực hiện, đảm bảo nghị quyết đi vào cuộc sống. Đa số cán bộ, đảng viên nhận thức được trách nhiệm của mình, thể hiện qua thái độ nghiêm túc trong học tập và viết bài thu hoạch với nhiều kiến nghị, đề xuất giải pháp thiết thực. Công tác tuyên truyền nghị quyết đa dạng, phong phú, kết hợp các hình thức truyền thống với việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, mạng xã hội để tuyên truyền, phổ biến nghị quyết.

 Việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu, dần trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành. Nhận thức và hành động làm theo Bác của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục có chuyển biến tích cực. Người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao tính tự giác, ý thức trách nhiệm, gương mẫu, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu trong công tác, sinh hoạt; góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, vai trò quản lý, điều hành của chính quyền, hiệu quả hoạt động của Mặt trận, đoàn thể các cấp.

Trong khi đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng: nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn; chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là thế hệ trẻ được nâng lên; vận dụng, phát huy sức mạnh tổng hợp của các hình thức tuyên truyền trên các nền tảng in-tơ-nét, mạng xã hội để lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch ngày càng hiệu quả...

Đồng chí Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết, Tỉnh ủy đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị, triển khai, học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; tích cực lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các văn bản của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII được thực hiện nghiêm túc. Việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu. Cùng với đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh cũng đạt nhiều kết quả quan trọng. Chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên. Việc vận dụng, phát huy sức mạnh tổng hợp của các hình thức tuyên truyền trên các nền tảng internet, mạng xã hội để lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch ngày càng hiệu quả góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Trao đổi làm rõ thêm các kết quả đạt được với Đoàn công tác, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: nhờ công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo được làm tốt đã tạo nên sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và người dân. Nhờ vậy mà trên địa bàn tỉnh không có điểm nóng, khiếu kiện đông người. Đặc biệt là nhờ sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân nên tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể là tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm nay đạt 14,74%, xếp thứ 5 cả nước; sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại và dịch vụ tiếp tục phát triển; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đánh giá cao Tỉnh ủy Hậu Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW ngày 9-3-2021 về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương được tỉnh triển khai nghiêm túc, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia cao. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, bổ sung, cụ thể hóa chương trình hành động thành các đề tài, đề án có sự phân công nhiệm vụ, trách nhiệm và sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh được thực hiện kịp thời. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được tỉnh Hậu Giang triển khai với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo. Công tác tuyên giáo được triển khai bài bản trên các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, lý luận chính trị, lịch sử Đảng, báo chí, nắm bắt dư luận xã hội, khoa giáo.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Hậu Giang tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tỉnh cần sớm quan tâm chỉ đạo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh để kịp thời bổ sung, điều chỉnh chương trình, kế hoạch, các mục tiêu, nhiệm vụ cho phù hợp với điều kiện, tiềm năng, thế mạnh.

Đồng thời, Hậu Giang tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 1-12-2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Kết luận 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 25-10-2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung cơ bản Kết luận số 14-KL/TW ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, tỉnh quan tâm công tác dự báo, nắm bắt dư luận xã hội, nhất là những vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; phải làm chủ được vai trò định hướng dư luận xã hội trong bối cảnh thông tin đại chúng; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo, lưu ý sự cân đối, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ lý luận, tuyên truyền lịch sử Đảng, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giáo dục, khoa học - công nghệ”.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất