Tinh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị lần thứ 12
Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Hội nghị do các đồng chí: Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lâm Đồng; Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện Cơ quan thường trực tại TP. Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương, Vụ Kinh tế vùng và Địa phương - Ban Kinh tế Trung ương; thường trực các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí ủy viên UBKT Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Hội nghị Tỉnh ủy Lâm Đồng lần thứ 12 được tổ chức để cho ý kiến vào các nội dung dự thảo như: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) gồm: Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9-11-2022 “Về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17-11-2022 “Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17-11-2022 “Về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lâm Đồng thông qua tờ trình đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy khoá XI.

Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lâm Đồng thông qua tờ trình đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy khoá XI.

Hội nghị lần này cũng cho ý kiến vào tờ trình đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo tiến độ thực hiện Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời, triển khai một số nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông qua dự thảo chương trình hành động thực Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông qua dự thảo chương trình hành động thực Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Tại Hội nghị, các đại biểu thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thảo luận thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, chất lượng vào nội dung cụ thể của dự thảo các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII và các tờ trình, báo cáo thông qua tại Hội nghị.

Trong đó, các đại biểu cơ bản thống nhất với kết cấu, bố cục của các Chương trình hành động. Đồng thời, đánh giá các dự thảo chương trình hành động đã bám sát những chủ trương, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chung theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và phù hợp với định hướng của tỉnh.

Đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng kết luận Hội nghị.

Đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng kết luận tại Hội nghị.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục nghiên cứu, góp ý đối với các dự thảo để bổ sung, hoàn chỉnh các dự thảo. Trong đó, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý một số nội dung như: Đối với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27 “Về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” cần tập trung làm tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện quyền lực Nhà nước; tăng cường kiểm soát quyền lực; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tinh gọn, liêm chính.

Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về Hiến pháp và pháp luật, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và yêu cầu, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đối với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28 “Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”, về nội dung, cần nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, như: Đổi mới, nâng cao năng lực cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết; chú trọng công tác tuyên truyền, vận động; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; cải cách hành chính, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc.

Về nhiệm vụ cụ thể, cần tiếp tục bám sát nội dung Nghị quyết số 28, nhất là Kế hoạch số 12 của Bộ Chính trị để cụ thể hóa, phân công nhiệm vụ cho các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, đảm bảo phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi cao khi Nghị quyết được ban hành.

Đối với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29 “Về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Hội nghị đã dành thời gian để nghiên cứu, trao đổi, thảo luận để đề ra những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế địa phương, góp phần đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Xác định đây là chủ trương xuyên suốt và nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29 đặt ra mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 như trong dự thảo là phù hợp, nhằm hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong thời gian tới, cần chú trọng một số nhiệm vụ, giải pháp đó là: Đổi mới tư duy, nhận thức và hành động quyết liệt để xây dựng nền công nghiệp hiện đại, bền vững, có tính cạnh tranh cao, xác định lộ trình, trọng tâm, trọng điểm, nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương. Phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy đô thị hóa nhanh và bền vững.

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo, giao Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý của các đồng chí tại Hội nghị để bổ sung, hoàn chỉnh, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành.

Đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch; bám sát nội dung, ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định quốc gia để hoàn thiện Đồ án, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến.

Cuối Hội nghị, đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh: “Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI đã hoàn thành chương trình đề ra và đạt kết quả tốt, thể hiện sự thống nhất cao của Tỉnh ủy. Sau Hội nghị này, Tỉnh ủy sẽ ban hành các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương, tôi đề nghị các các cấp, các ngành khẩn trương cụ thể hóa các chương trình hành động này để triển khai thực hiện tại các địa phương và trên các lĩnh vực có liên quan.

Trong những tháng đầu năm 2023, tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện tinh thần gương mẫu trong mọi lĩnh vực với quyết tâm chính trị cao nhất để lãnh đạo địa phương, ngành, đơn vị mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Đồng chí Nguyễn Văn Yên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy thông qua dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Đồng chí Nguyễn Văn Yên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy thông qua dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW

Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất