Thông báo thi tuyển chức danh Phó Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

             BAN TỔ CHỨC
                            *
           Số 874 - TB/BTCTW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

Thi tuyển chức danh Phó Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng

-----

 Căn cứ nhu cầu sử dụng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương thông báo thi tuyển chức danh Phó Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN

1. Đối tượng dự thi

- Các đồng chí trong nguồn quy hoạch tại chỗ vào chức danh Phó Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng.

- Các đồng chí đã được quy hoạch chức danh tương đương ở các vụ, đơn vị và ở địa phương, cơ quan, đơn vị khác có đơn đăng ký dự thi.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn

- Có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy với nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Là cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lý lịch rõ ràng; chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Không tham ô, tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống mọi hành vi tham ô, tham nhũng.

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không vụ lợi; gương mẫu về đạo đức, lối sống, được cán bộ, công chức, viên chức nơi công tác tín nhiệm; có khả năng quy tụ, tập hợp quần chúng, là trung tâm đoàn kết nội bộ.

- Tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí chức danh cần tuyển.

- Lý luận chính trị cao cấp; Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí hoặc quản lý Nhà nước về báo chí.

- Là chuyên viên chính; phóng viên, biên tập viên chính và tương đương trở lên.

- Có kinh nghiệm thực tiễn, nhất là kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí xuất bản.

- Được cơ quan sử dụng lao động đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 5 năm liên tục trở lên tính từ thời điểm có thông báo thi tuyển trở về trước.

- Có 5 năm công tác trở lên trong ngành báo chí xuất bản và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm công tác biên tập liên quan đến lĩnh vực báo chí xuất bản.

- Trong diện quy hoạch chức danh thi tuyển hoặc chức danh tương đương với vị trí cần thi tuyển đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Bảo đảm tuổi bổ nhiệm không quá 55 đối với nam và 50 đối với nữ.

- Có sức khỏe tốt, bảo đảm đảm nhiệm vị trí công tác.

- Có khả năng:

+ Tham mưu, đề xuất với Tổng Biên tập về chủ trương, kế hoạch, chương trình công tác; tổ chức, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện chương trình công tác do Ban Biên tập đề ra.

+ Chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện các khâu biên tập chuẩn bị nội dung tạp chí in, tạp chí điện tử theo kế hoạch của Tòa soạn.

+ Thẩm định chất lượng các công việc liên quan đến lĩnh vực được phân công.

+ Tham gia biên tập Tạp chí in, Tạp chí điện tử.

+ Tham gia điều hành công tác hành chính, trị sự của Tòa soạn.

II. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ

- Yêu cầu về hồ sơ đăng ký dự tuyển được quy định tại Quyết định số 1678-QĐ/BTCTW ngày 24-5-2017 của Ban Tổ chức Trung ương. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi đến ngày 30-10-2019 (tính theo dấu bưu điện).

- Địa điểm tiếp nhận:

Vụ Tổ chức – Cán bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương

Địa chỉ: Số 2A Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN

1.    Nội dung thi, hình thức thi

Nội dung, hình thức thi được quy định tại Quyết định số 1678-QĐ/BTCTW ngày 24-5-2017 của Ban Tổ chức Trung ương.

2.    Chủ đề xây dựng đề án

Sau khi thẩm định xong hồ sơ, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tổ chức gặp mặt người dự thi, quán triệt nội dung, hình thức thi; hướng dẫn viết đề án và cung cấp thông tin viết đề án theo quy định. Người dự thi sẽ có thời gian 30 ngày để xây dựng đề án, sau đó sẽ tổ chức thi bảo vệ đề án. Người dự thi chuẩn bị đề án, bản tóm tắt đề án (số lượng sẽ được thông báo sau) và slide trình chiếu powerpoint.

Nơi nhận:

- Các vụ, đơn vị,

- Các đồng chí Lãnh đạo Ban,

- Lưu VP, Vụ TCCBCQ.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

(đã ký)

Nguyễn Thanh Bình


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất