Đề cương, biểu mẫu xây dựng báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và 4 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW

Để tạo thuận lợi cho các các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương xây dựng báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và 4 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW theo Công văn số 8456/CVBTCTW ngày 20-6-2019 của Ban Tổ chức Trung ương bảo đảm chất lượng, thời gian, Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải đề cương, biểu mẫu phụ lục phục vụ việc xây dựng báo cáo.

Tải đề cương, biểu mẫu phụ lục tại đây:
DE CUONG BC 02 nam NQ 18 (co quan TW ngay 04.6.2019).doc
DE CUONG BC 02 nam NQ 18 (dia phuong ngay 04.6.2019).doc
1B, 2B. CQ DANG DOAN THE O TW (1).xls
1D. BIEN CHE O DIA PHUONG.xls
1D6. CAP XA (1).xls
3. KHOI NHA NUOC (2).xls
4. VPCTN (2).xls
5. Khoi hanh chinh bo nganh thuoc cp.xls
PHU LUC co quan DP (Truong 06.6.2019).xls
PHU LUC co quan TW (Truong 06.6.2019).xls


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất