Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ đối với cán bộ chuyên trách công tác ở mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội không đủ điều kiện tái cử về tuổi

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

Số 05-HD/BTCTW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016

 

 HƯỚNG DẪN

Về thực hiện Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09-3-2015 của Chính phủ

đối với cán bộ chuyên trách công tác ở mặt trận Tổ quốc và các

tổ chức chính trị - xã hội không đủ điều kiện tái cử về tuổi

___________

 - Căn cứ Quyết định số 79-QĐ/TW ngày 10-4-2012 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương;

  - Căn cứ Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09-3-2015 của Chính phủ “Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội” (sau đây gọi tắt là Nghị định số 26/2015/NĐ-CP);

- Căn cứ kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc hướng dẫn thống nhất thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp không đủ điều kiện về tuổi tái cử nhiệm kỳ đại hội theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP (Công văn số 2118-CV/VPTW ngày 16-9-2016 của Văn phòng Trung ương Đảng),

Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn như sau:

1. Đối tượng áp dụng

1.1. Cán bộ chuyên trách hiện giữ chức vụ bầu cử các cấp (từ trung ương đến cấp xã, phường, thị trấn), của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam không đủ điều kiện về tuổi tái cử theo nhiệm kỳ đại hội.

             1.2. Riêng cán bộ chuyên trách hiện giữ chức vụ bầu cử ở hội cựu chiến binh các cấp (từ cấp trung ương đến cấp xã, phường, thị trấn), đang còn trong độ tuổi lao động (theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản Luật có liên quan), nay không đủ điều kiện về tuổi tái cử theo nhiệm kỳ đại hội.

             1.3. Cán bộ chuyên trách của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đủ điều kiện tái cử nhiệm kỳ mới nhưng có nguyện vọng không tái cử để nghỉ hưu trước tuổi (với điều kiện tuổi tái cử còn từ 6 tháng trở lại); có Đơn xin tự nguyện không tái cử khóa mới để nghỉ hưu trước tuổi được cấp có thẩm quyền đồng ý thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP.

2. Đối tượng không áp dụng

Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử được nêu tại điểm 1.1. và điểm 1.2. Mục 1 Hướng dẫn này nhưng đã có thông báo nghỉ hưu hoặc  thời gian công tác chỉ còn từ 06 tháng trở xuống tính từ ngày kết thúc nhiệm kỳ đại hội của mặt trận Tổ quốc hoặc tổ chức chính trị - xã hội các cấp (tương ứng) đến thời điểm nghỉ hưu không thuộc đối tượng hưởng chế độ theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP.

3. Tổ chức thực hiện

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ kế hoạch tổ chức đại hội các cấp của tổ chức mình để báo cáo cấp ủy cùng cấp danh sách cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử và nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi quyết định giải quyết việc thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP.

- Thời điểm nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ không đủ điều kiện tái cử về tuổi có thể trước hoặc sau đại hội nhưng không chậm quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc nhiệm kỳ đại hội cùng cấp.

- Quy trình, thủ tục và tổ chức thực hiện được áp dụng như Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW ngày 24-4-2015 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 30-7-2015 của Ban Tổ chức Trung ương về việc bổ sung đối tượng được thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP.

             Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh đề nghị phản ánh về Ban Tổ chức Trung ương để thống nhất giải quyết.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư (để b/c);

- Ban cán sự đảng Chính phủ:

- Các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc TW;

- Cơ quan TW của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội;

- Đ/c Trưởng ban (để b/c);

- Lãnh đạo Ban;

- Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, BHXH VN;

- Ban TC các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc TW;

- Lưu VP, Vụ CSCB (3 bản).   

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
 

Nguyễn Thanh Bình

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất